EN school
volume_up
{noun}

There's also a med school, dental school and countless doctors' offices.
Ezenkívül van egy általános orvosi egyetem, egy fogorvosi egyetem és számtalan orvosi rendelő.
They would start with the law school at Georgetown.
Először a georgetowni egyetem jogi karával próbálkoznak.
Met his class at the Georgetown University Medical School.
Aztán a hallgatói elé lépett a Georgetown Egyetem orvosi karán.
school (also: category, class, department, form)
An entire school class was to question him within the hour.
Egy órán belül egész iskolai osztály fogja vizsgáztatni.
Anyway, the state is giving 100 grand in his name to every school that has a special needs class.
Mindegy, az állam az ő nevében 100 iskolának ad adományt, ahol "speciális igényű" osztály indul.
Third reason that boys are out of sync with school today: kindergarten is the old second grade, folks.
A harmadik oka annak, hogy a srácok nem veszik fel az iskola ritmusát: Emberek, az óvoda az új második osztály.
school (also: department, side)
He guessed people stopped talking about best friends after they got out of junior high school.
Azt mondta, szerinte az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról.
school (also: direction, drift, set, stream)
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Az iskolai környezet és a tanítás minősége nélkülözhetetlen a hatékonysághoz.
It was a school night and he shouldn't have gone at all, but he wanted to go.
Nem is lett volna szabad elmennie, mert másnap tanítás volt, de mindenképpen menni akart.
I think it's the day after tomorrow that school begins.
Úgy emlékszem, holnapután kezdődik a tanítás.
school (also: handle, lever, wing)
volume_up
kar {noun}
Pity you weren't at the school my father forced me to attend as a boy.
- Kár, hogy ön nem járhatott abba az iskolába, amelyikbe gyermekkoromban apám kényszerített.
Law school and the professor might be gone, he thought.
A jogi kar és a tanár a múlté, gondolta magában Gray.
The placement office is on the fifth floor of the law school.
Az állásközvetítő iroda a jogi kar épületének ötödik emeletén van.
school
school (also: shoal)
volume_up
halraj {noun}
Kis halraj húzott el mellette.
school
volume_up
iskola {noun}
These days, people often manage to have a career in sport despite school, and not because of school.
Napjainkban sok ember csinált sportkarriert az iskola ellenére, és nem az iskola miatt.
It is now a part of the permanent collection of the Rhode Island School of Design.
Most a Rhode Island-i Iparművészeti Iskola állandó gyűjteményében található.
West Point, jump school, ranger school, back when I was young and foolish.
West Point, ejtőernyős-iskola, rangeriskola, még amikor fiatal voltam és bolondos.
school
'Member States are responsible for the organisation, content and reform of school education'.
. - (SV) "Az iskolai oktatás megszervezéséért, tartalmáért és reformjárt a tagállamok a felelősek”.
The Commission has also launched a public consultation process quite recently on the modernisation of school education.
A Bizottság nemrég kezdeményezett egy nyilvános konzultációs folyamatot az iskolai oktatás modernizációjáról.
Media literacy must become a key skill - which is to say that it must be part of both teacher training and school education.
A médiaműveltségnek kulcskompetenciává - azaz a tanárképzés és az iskolai oktatás részévé - kell válnia.
school
This is certainly the case with the critical question already raised in China as to why so many school buildings collapsed.
Ez mindenképpen érinti a Kínában már felvetett kényes kérdést, nevezetesen, hogy miért is dőlt össze annyi iskolaépület?
They breasted the Brickyard Hill and there was the high school below them, the parking lot filled with plump, glistening daddies' cars.
Elhagyták a Brickyard Hillt, és alattuk látszott már az iskolaépület, a parkolóban az apukák csillogó-villogó járgányai.
school
And the only places to get WiFi are in the school buildings, or at the Bojangles Fried Chicken joint, which I find myself squatting outside of a lot.
És az egyedüli helyek, ahol van Wi-Fi, az az iskolaépületek vagy a Bojangles Fried Chicken étterem, ami előtt sokat szoktam kuporogni.
school (also: schoolroom)

Context sentences for "school" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the black people didn't call the school Crispins Attucks High School anymore.
De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát.
EnglishTHE SURGICAL NURSE, JENNA SPINELLI, HAD BEEN ONE year ahead of me in high school.
Jenna Spinelli, a műtős asszisztensnő, egy évvel járt fölöttem a középiskolában.
EnglishIt looks like your average high school cafeteria in your average town in America.
Úgy néz ki, mint egy átlagos középsikolai ebédlő egy átlagos amerikai városban.
EnglishSomeday he hoped to get into medical school himself and study forensic medicine.
Remélte, hogy egy napon majd maga is beiratkozhat az orvostudományi egyetemre.
EnglishI'm going to label it Fingernail of the Murdered Woman and take it back to school.
Rá fogom írni a dobozra: A meggyilkolt nő körme", és magammal viszem az iskolába.
EnglishHe was called the Secretary of Steering School, but no one ever saw him typing.
A Steering Intézet titkára címét viselte, de az írógépnél még nem kapta senki.
EnglishWe need to talk to teachers and parents and school board members and politicians.
Beszélnünk kell tanárokkal, szülőkkel az iskolák igazgatóságával és politikusokkal.
EnglishThat's a lot easier than the way that the school taught you to do math, I'm sure.
Sokkal könnyebb, mint ahogy az iskolában tanították a matekot, biztos vagyok benne.
EnglishI'm a public school teacher, and I just want to share a story of my superintendent.
Állami iskolában tanítok, és meg akarok osztani egy történetet a felügyelőmről.
EnglishI graduated from school, and I went on a road trip with two of my closest friends.
Befejeztem az egyetemet, és egy autós túrára mentem a két legközelebbi barátommal.
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
De hogy rövidre fogjam, abbahagytam az iskolát, hogy főállású karikaturista legyek.
EnglishSecretly, of course, she wanted to stay, she wanted to go on running her school.
A szíve mélyén tudja, hogy maradni akar, tovább akarja vezetni az intézetet.
EnglishIt was known that she was due to come to this school, Meadowbank, this term.
Azt is tudták többen, hogy a hercegnő erre a félévre idejön a Minerva intézetbe.
EnglishI talked to her a month ago, and she has no clue as to when I'll finish law school.
Egy hónapja beszéltem anyámmal telefonon, fogalma sincs arról, hogy mikor végzek.
EnglishIt was at the high school that something was to happen that would change his life.
Itt, ebben az iskolában történt később valami, ami aztán megváltoztatta az életét.
EnglishIn a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
Egy iskolai bizonyítványban ezek a számok bukást jelentenének, egyértelmű bukást.
EnglishI met her down in Atlanta at that Beta Club convention back before school was out.
Lent találkoztunk Atlantában, a Beta Club buliján, mielőtt vége lett az iskolának.
EnglishOf course, she was almost a lawyer, and they must teach smartass-ness in law school.
Na persze, Darby már majdnem ügyvéd, és erre bizonyára megtanítják a jogi karon.
EnglishAs per Section 31C of the rule book, school employees are allowed to be mascots.
A szabályzat 31 c pontja alapján, iskolai alkalmazottak, szerepelhetnek a versenyen.
EnglishIt is not nice to be in a school where murders take place, she said disapprovingly.
Nem szeretek olyan helyen tanítani, ahol megölik a tanárnőket mondta rosszallóan.