"scorn" translation into Hungarian

EN

"scorn" in Hungarian

HU
EN

scorn {noun}

volume_up
Kennessy looked at his assistant with an expression pure scorn.
Kennessy tekintetéből mélységes megvetés sugárzott, amint munkatársára nézett.
This would be the perfect solution-Arthur himself had said that if it became known at court, Morgaine could be scorned or shamed.
Ez lesz a tökéletes megoldás: maga Arthur mondta, hogy ha a dolognak híre megy az udvarnál, Morgaine megvetés és szégyen tárgya lehet.
How can we write up our fundamental rights in gold in the Charter on the one hand, while tolerate them being scorned and denounced at the same time?
Hogyan magasztalhatjuk egyrészt a chartában foglalt alapvető jogainkat, ha ugyanakkor tűrjük, hogy megvetés és kifogásolás tárgyát képezzék?
The echoes of her scorn for lovers sounded like warring blackbirds overhead.
A szeretők iránti gúny úgy csattogott a fejem körül, mint a veszekedő seregélyek lármája.
With a snarl that expressed hatred, rage, and scorn, the bear reached up with a great claw and unhooked the chain that held his helmet in place.
A medve vicsorított; ez egyaránt volt a gyűlölet, a düh, a megvető gúny kifejezése, aztán hatalmas körmével kikapcsolta a sisakját rögzítő láncot.

Context sentences for "scorn" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLollius is noble, handsome, and rich, and a dancing-girl treats him with scorn!
Lollius nemes; azonkívül szép és gazdag is, és íme egy fuvoláslány visszautasítja."
EnglishPerhaps, Jenny thoughtwith characteristic scornMiles Seabrook was hairless.
Meglehet, gondolta el Jenny rá jellemző epésséggel, hogy kopasz volt az istenadta.
EnglishSee how easily he's swayed to our bidding now, it said, in tones cold with scorn.
- Nézd milyen könnyedén az irányításunk alá vontuk! - mondta megvetően!
EnglishPity more than scorn informed Romanovich's voice, and Brother John met it with silence.
Inkább sajnálat hallatszott Romanovich hangjából, de John testvér nem válaszolt rá.
EnglishThis state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
Ez az állam, ez a kormány, ez az elnök megveti a férfiak és nők jogait.
EnglishSir Rudo cried out in scorn: “An argument specious and incorrect!
- Micsoda megtévesztő és helytelen érvelés! - kiáltott fel Sir Rudo bosszúsan.
EnglishThe echoes of her scorn for lovers sounded like warring blackbirds overhead.
A szeretők iránti gúny úgy csattogott a fejem körül, mint a veszekedő seregélyek lármája.
EnglishI have no right to confess to a sin which will call down scorn and public shame to my sister!
Nincs jogom meggyónni olyan bűnt, amely közmegvetést és szégyent hoz a nővéremre!
EnglishYou're a cute little pixie to be such a liar, he said with withering scorn.
Ilyen aranyos kis villi hogy lehet ekkora hazug? kérdezte maró hangon.
EnglishShe had seen him look upon the body of Superior General Delvardus with barely concealed scorn.
Daala kíváncsi lett volna, hogyan fogadta az ezredes a parancsnoka halálhírét.
EnglishWith the fine scorn of the unpublished Gordon knocked down reputation after reputation.
A publikálatlan szerző jóleső kajánságával szállított le sorra mindenkit a piedesztálról.
EnglishWhy, I thought you loved the Saxons well, said Gareth, in angry scorn.
- Azt hittem, szívből szereted a szászokat! - gúnyolódott dühösen Gareth.
EnglishShada repeated, putting as much scorn as she could into her voice.
Egy cirkálót? ismételte Shada, a lehető legtöbb megvetést sűrítve a hangjába.
EnglishPercival liked you to tap on doors, a fact which always roused Crump's scorn of her.
Mrs. Percival elvárta, hogy kopogjanak, s ez a tény Crump mélységes megvetését vívta ki.
EnglishI have never seen anything like the look of scorn she gave him.
Soha életemben nem láttam olyan megvető pillantást, amilyet az asszony vetett rá.
EnglishKennessy looked at his assistant with an expression pure scorn.
Kennessy tekintetéből mélységes megvetés sugárzott, amint munkatársára nézett.
EnglishThe advice of such elderly fogeys as myself is invariably treated with scorn.
A magamfajta hajlott korú vénember tanácsát úgyis csak lenézik.
EnglishA roar of protest came from all directions, and vague expressions of scorn or outrage.
Tiltakozás morajlott föl minden irányból, gúnyos vagy felháborodott megjegyzésekkel fűszerezve.
EnglishWho was she to scorn Morgause, when she was doing the same thing?
Hogyan mondhatott volna bármit is Morgause-ra, amikor ő is ugyanazt tette?
EnglishMorgaine felt she could not bear the scorn in his voice.
Morgaine úgy érezte, nem bírja elviselni a Gwydion hangjában bujkáló megvetést.