EN

script {noun}

volume_up
The script called for Teaker to speak at this point.
A forgatókönyv szerint Teakernek most kellett közbeszólnia.
There could have been no planned script for this meeting.
Erre a találkozóra nem készülhetett forgatókönyv.
It helps if you are following a prepared script.
Előre kidolgozott forgatókönyv szerint jártak el.
The thin, sloping, somehow old-fashioned backhand script was the same in both books .
A vékony, dülöngélő, kissé régimódi, bátortalan kézírás ugyanaz volt mindkét könyvben.
The handwriting was a strange combination of old English script and the lovely, vanished Palmer method.
A kézírás furcsa kombinációja volt a régi angol típusnak, és a gyönyörű, de már kiveszett Palmer-féle írásnak.
script (also: manuscript)
script (also: pen, writing)
It shows that the Indus script shares an important property of language.
Azt mutatja, hogy az Indus-völgyi írás valami lényeges tulajdonságban osztozik a nyelvekkel.
We found that the Indus script actually falls within the range of the linguistic scripts.
Azt találjuk, hogy az Indus-völgyi írás csakugyan a nyelvi írások tartományába esik.
What other evidence is there that the script could actually encode language?
Milyen egyéb tények vannak, amik azt mutatják, hogy az írás valóban egy nyelvet jelöl?

Context sentences for "script" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishClick this button to choose the file that contains the JavaScript policies.
Kattintson erre a gombra a JavaScript-házirendeket tartalmazó fájl kijelöléséhez.
EnglishChris picked up a script with a covering letter clipped neatly to the front of it.
Chris egy forgatókönyvet halászott ki a levélkötegből, a mellétűzött kísérőlevéllel.
EnglishAt times he had sounded as if he were reciting lines from a well-memorized script.
Időnként úgy tűnt, mintha egy előre betanult szöveget mondott volna vissza.
EnglishInserts a script at the current cursor position in an HTML or text document.
Parancsfájlt szúr be a kurzor jelenlegi pozíciójánál HTML vagy szöveges dokumentumba.
EnglishWhat other evidence is there that the script could actually encode language?
Milyen egyéb tények vannak, amik azt mutatják, hogy az írás valóban egy nyelvet jelöl?
EnglishThe thin, sloping, somehow old-fashioned backhand script was the same in both books .
A vékony, dülöngélő, kissé régimódi, bátortalan kézírás ugyanaz volt mindkét könyvben.
EnglishThings got a little improvisational there for a while, but now we're back to the script.
Egy ideig improvizálgattunk, most már visszatérhetünk akár a forgatókönyvhöz.
EnglishA hot young director, also enamored of the script, signed on as well.
Az egyik fiatal rendező is beleszeretett a történetbe, ő is aláírta a szerződést.
EnglishWe found that the Indus script actually falls within the range of the linguistic scripts.
Azt találjuk, hogy az Indus-völgyi írás csakugyan a nyelvi írások tartományába esik.
EnglishWell, I understand the actions, but that's because I've read the script.
Nos, én értem a cselekményt, de csak azért, mert olvastam a forgatókönyvet.
EnglishI was gonna be up all night... rewriting Wolf s script anyway, so it's no problem.
Úgyis egész éjjel fenn lettem volna... újraírnám Wolf forgatókönyvét, úgyhogy nem probléma.
EnglishWhenever he had grabbed my left hand with his right, the script had been a child's scrawl.
Ha ő vezette bal kezemet a jobbjával, gyerekes krikszkraksz került a papírra.
EnglishWhere in the script does it say that Truman Capote has a fat, saggy ass?.
Hol áll a forgatókönyvben, hogy Truman Capotenek hájas, zsíros segge van?
EnglishEnables the reporting of errors that occur when JavaScript code is executed.
Bekapcsolja a JavaScript-kód futása közben előforduló hibák jelzését.
EnglishCome along; leave all that to the editor, the cameraman and the script girl, darling.
Ugyan már, drágám, azt az egészet hagyd a vágóra, az operatőrre meg a rendezőasszisztensre!
EnglishWe made a script called Ogham, and it formed our secret writings.
Kidolgoztunk egy ogam nevű írást, amelyet titkos feljegyzéseinkhez használtunk.
EnglishThe thin green script of a neon sign lay across its façade, with a chaste air.
A keskeny, zöld neonbetűk átszellemült díszt adtak a homlokzatnak.
EnglishAbove the letterbox was an ornate iron scrollwork sign that said CHEZ CHIEN in a Gothic script.
A postaláda felett díszes, csigavonalas vastábla, rajta gót betűkkel: CHEZ CHIEN.
English'My accomplice hangs up the telephone when the script says he should.
A bűntársam végül, amikor a forgatókönyvben idáig ér, leteszi a telefont.
EnglishAdd or modify HTML attributes, style attributes, and JavaScript
HTML-tulajdonságok hozzáadása vagy módosítása, stílustulajdonságok és JavaScript

Synonyms (English) for "script":

script