EN section
volume_up
{noun}

section (also: attachment, enclosure, insert, annex)
In section 5.3.2, Annex VI is replaced by Annex V In section 5.4, Annex VII is replaced by Annex VI.
Az 5.3.2. pontban a "VI. melléklet" szövegrész helyébe az "V. melléklet" szövegrész lép.
In section 7.2.1.2, Annex VI is replaced by Annex V.
A 7.2.1.2 pontban a "VI. melléklet" szövegrész helyébe az "V. melléklet" szövegrész lép.
The following shall be substituted for point 2 of Annex IV, Section A (a):
A IV. melléklet A. szakasza a) pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
section (also: aperture, bay, bin, box)
volume_up
rekesz {noun}
Az egyik rekesz üresen tátongott.
section (also: area, circuit, corner, countryside)
And then the last section was going to go around the rail yards, which is the largest undeveloped site in Manhattan.
És az utolsó szakasz a rendező-pályaudvart fogja körülölelni, ami a legnagyobb elhanyagolt terület Manhattanben.
They would continue to orbit the area in counter-rotating ovals, offset about twenty miles apart, so that their radars would scan a greater section of sky at one time.
Ellenkező irányú oválisokban, kábé húsz mérföldes eltolódással fognak körözni a terület fölött, hogy radarjaik az égbolt lehető legnagyobb területét foghassák be egyidejűleg.
section (also: arm, branch, major, ramification)
section (also: band, bevy, body, clump)
It seems they don't have a homicide section in the Metropolitan Police.
Úgy látszik, az angol rendőrségnél nincs külön gyilkossági csoport.
section (also: bay, detail, division, fraction)
volume_up
rész {noun}
Both are concealed within the tubes that make up this section.
Mindkettő belefér azokba a hengerekbe, amelyekből ez a rész összeáll.
This section on the founding fathers is therefore a work in progress.
Ez az alapító atyákról szóló rész tehát folyamatosan bővül.
The second section was smaller, no bigger than a telephone booth, with a free-form chair in it.
A második rész kisebb volt, nem nagyobb, mint egy telefonfülke, benne egy szék.
section (also: bit, head, portion, slab)
volume_up
darab {noun}
A small section of adhesive membrane had been applied to the map, immobilizing the blue glint in place.
A kék fénypontot egy apró darab ragasztóhártya rögzítette a térképhez, lehetetlenné téve annak mozgását.
The one-track section will be upgraded and the whole section will be electrified.
Az egyvágányú szakaszt felújítják, és a teljes szakasz villamosítják.
After section F the following section is inserted:
Az F. szakasz után a következő szakasz kerül beillesztésre:
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
A választásmegfigyelési iránymutatásokban szerepel egy külön szakasz a nőkről.
section (also: card, face, page, sheet)
volume_up
lap {noun}
section (also: category, class, department, form)
In the back of the manual for claims, I notice a Section U. My copy does not have this section.
Az igényvizsgálati osztály kézikönyvében találok egy fejezetet, amit U betűvel jelölnek.
'The Japanese have been hiring a lot of the people from the trade-negotiation section.
- A kereskedelmi osztály dolgozóinak java a japánok zsebében van.
section (also: check, coupon, cut, profile)
There came a grinding grumble and a three by five-foot section jarred open and then stuck.
A másfélszer egyméteres szelvény csikorogva kifordult, majd megakadt.
The section trembled; then the roasted hinges collapsed and the stone panel crumbled.
A szelvény remegett, aztán az égett csuklópántok feladták, és a kőpanel szétmorzsolódott.
section (also: chip, cut, fillet, segment)
volume_up
szelet {noun}
section (also: chop, cut, cutting, laceration)
section (also: circle, circuit, district, precinct)
section (also: segment, clove)
volume_up
gerezd {noun}
section (also: detail, division, fraction, side)
No idea, replied the controller of Soviet Section.
Fogalmam sincs róla válaszolta a szovjet részleg vezetőője.
One section would do nothing but raise money.
Az egyik részleg kizárólag pénzszerzéssel foglalkozik.
Markham made his way to the ship's radio box mounted on the section's forward bulkhead.
Markham a részleg elülső válaszfalánál lévő rádióhoz tartott.
The Stuttgart-Ulm section, which represents the most significant bottleneck, will be complete by 2020.
A Stuttgart-Ulm szakasz, amely a legfontosabb szűk keresztmetszet, 2020-ra fog befejeződni.
section (also: cut, cutting, engraving, gravure)
section (also: cut, edge, engraving, incision)
In Mrs Nedelcheva's report, there is one section that I find alarming.
Nedelcheva asszony jelentésében van egy olyan bekezdés, amelyet aggasztónak találok.
2. The sections removed in accordance with paragraph 1 are listed in Annex I, column C. 3.
(2) Az (1) bekezdés szerint megszüntetett áruosztályok felsorolása az I. melléklet C. oszlopában található.
That is why we are calling for penalties and incentives to be envisaged for the good and bad students of the 2020 strategy (section 14).
Ezért akarjuk, hogy szankciókat és ösztönzőket hozzunk létre a 2020-as stratégia jó és rossz tanulói számára (14. bekezdés).
section (also: item, par)
Starfleet Code Section 12, Paragraph Four...
Csillagflotta szabályzat, tizenkettedik fejezet, négyes paragrafus...
Where is the section, the legal statute, in which you propose how we can together learn to drag ourselves out of the debt crisis?
Hol van az a paragrafus, az a törvény, amellyel megmondják nekünk, hogy hogyan tudnánk kimászni az adósságválságból?
section (also: plate, sheet, slab, membrane)
volume_up
lemez {noun}
section (also: profile)
volume_up
profil {noun}
section (also: quarter)
volume_up
negyed {noun}
I started to run towards the old section where I had found the door.
Futásnak eredtem a régi negyed felé, ahol megleltem az ajtót.
In a rundown squat of a shack cobbled together in the mall space of a section scheduled for reconstruction, he found what he wanted.
Aztán egy lebontásra ítélt negyed egyik rogyadozó viskójában megtalálta, amit keresett.
The fashionable section of town dropped behind them (in spite of that perverse going-around-in-circles feeling).
Az elegáns negyed lassan elmaradt mögöttük (bár Dorisnak az a képtelen érzése támadt, hogy körbe-körbe mennek).
section
section (also: subgenus)
volume_up
alfaj {noun}
section
section (also: severance)
section
section
section
section
section (also: sector)
section

Context sentences for "section" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Én vezettem a közel-keleti békefolyamat szekcióját a Brit Külügyi Szolgálatnál.
EnglishI saw a three-foot section of pipe on the floor, probably left over from a trap.
A padlón egy méter hosszú csődarabot láttam, valószínűleg valami csapdából maradt.
EnglishEmbedded in the street like a Titan's spear was a girder of Z-shaped cross section.
Az utca kövezetébe egy Z keresztmetszetű tartógerenda süppedt, mint Titán nyila.
EnglishHis heart jumped to his throat as one section of the brush moved ever so slightly.
Shea sietve körülnézett, pillantása megakadt tőlük balra egy nagy bokorcsoporton.
EnglishThis endorsement shall also be entered in Section 104 of T 5 control copies.
Ezeket a záradékokat a T 5 ellenőrző példányok 104. rovatában fel kell tüntetni.
EnglishIt was in Lady Gregory, too; hed read the section to Alec only the night before.
Benne volt Lady Gregory könyvében, éppen ezt a részt olvasta fel előző este Alecnek.
EnglishAgain they avoided the terminal and stopped at a remote section of the tarmac.
Ezúttal is elkerülték a főépületet, és a kifutó egy távolabbi szegletébe érkeztek.
EnglishAs per Section 31C of the rule book, school employees are allowed to be mascots.
A szabályzat 31 c pontja alapján, iskolai alkalmazottak, szerepelhetnek a versenyen.
EnglishThe Commission shall notify a beneficiary country of the removal of a section.
(4) A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot az adott áruosztály törléséről.
EnglishRomania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Románia rendelkezik a leghosszabb Duna-szakasszal a part menti államok közül.
EnglishThe electronic registers will have a public section and a confidential section.
Az elektronikus nyilvántartásoknak lesz egy nyilvános és egy bizalmas része.
EnglishEach sample shall conform to the specifications set forth in section 9 (1).
Valamennyi mintának meg kell felelnie a 9. pontban meghatározott előírásoknak*.
EnglishMade a lot of fuss over the young lady who worked in his cosmetics section.
Mennyire oda volt azért a fiatal lányért, aki a kozmetikai részlegen dolgozott.
EnglishRead about the latest improvements to the Origin client in our Release Notes section.
Megjegyzések szekciónkban olvashatsz az Origin kliens legfrissebb újításairól.
EnglishI can say that because I'm going to erase this section from the record when I 'm done.
Adják az istenek, hogy így legyen, mert enyhén szólva, nagyon fárasztó egy érzés.
EnglishThe line of dunes leveled off, and a section jutted out on the side away from the sea.
A dűne teteje egyenletesebbé vált, helyenkint messzire elkanyarodott a tengertől.
EnglishUnder which code section is the petitioner allowed to make such a request?
Melyik jogszabály értelmében jogosult a kereset benyújtója ilyen kéréssel élni?
EnglishThe third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.
A harmadik fejezet az Európai Parlament által végzett hatásvizsgálatokkal foglalkozik.
EnglishBasically, it 3D-izes a roaming section of your desktop, based on color intensity.
Lényegében 3D-s objektumot készít a munkaasztal tartalmából, a színintenzitás alapján.
EnglishA bride colonial gripped by ivy in the Georgetown section of Washington, D.C.
Gyarmati stílusú, repkény szorította téglaház Washington D. C. Georgetown negyedében.