EN

selective {adjective}

volume_up
This firm is very selective, and they usually get who they want.
Ez a cég nagyon válogatós és többnyire megkapják azt, akit akarnak.
However, it seems to me that the Commission is being quite selective in the measures and conditions it deems permitted in this crisis.
Nekem azonban úgy tűnik, hogy a Bizottság elég válogatós abban a tekintetben, hogy milyen intézkedéseket és feltételeket tart megengedettnek ebben a válságban.
Jenny felt moved by the girl; it had been years since Garp had hugged her like that, and it was a feeling that even a very selective mother, like Jenny, remembered missing.
Évek teltek el, mióta Garp őrá így ráakaszkodott, neki pedig hiányzott ez az érzés, akármilyen válogatós anya volt.
selective (also: excretory)
selective
It's a kind of imprinting and selective breeding process for the afterlife.
Ez afféle bevésődés alapú, szelektív tenyésztési folyamat az utóéletre.
They introduce selective immigration governed by market requirements.
Bevezeti a piaci igények irányította szelektív bevándorlás fogalmát.
But these were created by scientists using both selective breeding and genetic technology.
De ezeket itt tudósok hozák létre szelektív szaporítással és géntechnológiával.

Context sentences for "selective" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEuropean citizens should not be subject to media censorship and selective news coverage.
Az európai polgárokat nem sújthatja a média cenzúrázása és a szelektív híradás.
EnglishBut these were created by scientists using both selective breeding and genetic technology.
De ezeket itt tudósok hozák létre szelektív szaporítással és géntechnológiával.
EnglishThe Commission expects due process and non-selective application of the law.
A Bizottság elvárja a jogszabály szabályszerű betartását és nem szelektív alkalmazását.
EnglishIt's a kind of imprinting and selective breeding process for the afterlife.
Ez afféle bevésődés alapú, szelektív tenyésztési folyamat az utóéletre.
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Az építőipart általánosan kell segíteni, nem csak szelektív alapon.
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Emiatt sok információ torzítva vagy szelektáltan ér el a közönséghez.
English1 don't have the time to give selective amnesia to all of them.
Nincs annyi időm, hogy valamennyiükön végrehajtsam a szelektív memóriatörlést.
EnglishHe went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective.
Azzal folytatta, hogy az uniós rendeleteket intelligensen és szelektíven fogják alkalmazni.
EnglishAlso, it is sensible and right that we should reward the use of more selective fishing gear.
Az is logikus és helyes, hogy jutalmazzuk a szelektívebb halászfelszerelések használatát.
EnglishThey introduce selective immigration governed by market requirements.
Bevezeti a piaci igények irányította szelektív bevándorlás fogalmát.
EnglishWe have done so by opting for selective regionalisation conducted by the ACPs themselves.
Mindezt maguk az AKCS-országok által vezérelt szelektív regionalizáció választása mellett tettük.
EnglishThere had been some selective amnesia, but of a completely voluntary sort.
Szaknyelven szólva: szelektív amnéziát erőltetett magára.
EnglishThis firm is very selective, and they usually get who they want.
Ez a cég nagyon válogatós és többnyire megkapják azt, akit akarnak.
EnglishProactive thinking on human rights is regrettably selective in the EU.
Sajnálatos módon az emberi jogokkal kapcsolatos proaktív gondolkodás szelektíven működik az EU-ban.
EnglishWe also have to be selective in the type of inspections that we do.
Meg kell válogatnunk, hogy milyen típusú ellenőrzéseket tartunk.
EnglishYou cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.
Az emberi jogokat nem lehet szelektíven, a körülményektől függően vagy célszerűségi alapon megközelíteni.
EnglishWhat selective barrier let those through but screened out llamas and guinea pigs?
Miféle szelektív akadály lehetett, amelyik ezeket átengedte, de útját állta a lámáknak és a tengeri malacoknak?
EnglishYes, and this is the meaning of selective immigration, which President Sarkozy wholeheartedly recommends.
Igen, ezt jelenti a szelektív bevándorlás, amelyet Sarkozy elnök teljes szívéből ajánl.
EnglishTheir race had branched away from mainstream humanity through genetic engineering and selective breeding.
Fajuk az emberiség főáramából ágazott le, génmanipuláció és szellektív szaporítás révén.
EnglishThey're very selective, and they take a lot of pride in paying top dollar.
Nagyon alaposan megválasztják, hogy kit vesznek fel, és rettentő büszkék arra, hogy nagyon magas fizetést adnak.

Synonyms (English) for "selection":

selection
selective service