EN

several {adjective}

volume_up
several (also: certain, individual)
Each exporter is eligible for several of the subsidy programmes.
Minden egyes exportőr jogosult egyes támogatási program használatára.
Holographic sabacc spreads flickered into existence over several tables.
Holografikus szabaktáblák jelentek meg egyes asztalokon.
In some places, genotoxicity has risen several hundred times.
A genotoxicitás egyes helyeken több százszorosára növekedett.
For this reason, several NGOs have published various studies in this field.
Ezért számos nem kormányzati szervezet különböző tanulmányokat készített e témában.
They had guns of several kinds, plus small explosive missiles to be thrown by hand.
Különböző fajtájú lőfegyvereik, és kis, kézi használatú rakétáik voltak.
There are several different models of effective protection for non-smokers in Europe.
Európában számos különböző modell van a nem-dohányzók hatékony védelmére.
Several questions were asked about comparing the situation between Member States.
Több különféle kérdést is feltettek a tagállamok közötti helyzet összehasonlításáról.
The table was covered with several varieties of doughnuts arranged neatly on trays.
Az asztal roskadozott a különféle, tálcákon csinosan elrendezett fánkoktól.
There are several references in your report to tax avoidance.
Különféle utalások vannak az Ön jelentésében az adókikerülésre.
In fact, there were several times when Shea wished that Panamon Creel would tire of his own voice for a few minutes.
Sőt Shea többször azt kívánta, bárcsak belefáradna Panamon Creel néhány percre a saját hangjába.
And it was several months before I had that coffin taken to the St. Louis cemetery and put into the crypt beside my own.
Louis temetőbe szállíttattam, és saját koporsóm mellé helyeztem a kriptában.
Hes putting several thousand service stations across the motorways of Europe, marketing his own brand of gasoline and oil.
Jó pár ezer benzinkutat telepít az autópályák mellé, amelyek a saját benzinjét és olaját árulják majd.
However, I am deeply concerned about several other amendments put forward by this committee and by individual Members.
Ugyanakkor meglehetősen aggaszt számos egyéb, az említett bizottság és más egyéni képviselők által előterjesztett módosítás.
I made this judgment because the human beings were not idealized as the Greeks would have made them but were in fact slender and particular people of several groups.
Abból következtettem erre, hogy a görögök eszményítették volna a csoportokban vonuló gyászolókat, míg a rómaiak az egyéni jellegzetességeket hangsúlyozzák.
several (also: more, some)
We need more projects which are supported by several ministries at once.
Több olyan projektre van szükség, amelyet több minisztérium támogat egyszerre.
I mentioned one plant which has several reactors, so a single plant with several reactors.
Egy erőműről beszéltem, amelyben több reaktor működött, tehát egy erőmű több reaktorral.
Several speakers raised the question of amending the Financial Regulation.
Több felszólaló felvetette a költségvetési rendelet módosításának kérdését.
Several people have pointed out to me that their separate action plans for energy efficiency do not belong in this report.
Számos ember felhívta a figyelmemet arra, hogy az ő önálló energiahatékonysági cselekvési tervük nem tartozik ebbe a jelentésbe.
Indeed, they are working for several, and not always in the same country.
A többségnek sok munkahelye van, és nem is mindig ugyanabban az országban.
At the same time, there are several areas where unsustainable trends have been identified.
Ugyanakkor sok olyan terület van, ahol fenntarthatatlan a fejlődés iránya.
For several years now the world has seen a steady increase in food prices.
Immár sok éve folyamatosan emelkednek az élelmiszerárak a világban.

Context sentences for "several" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt took Marty several seconds to register that he knew this clown: it was Flynn.
Hosszú másodpercekbe tellett, amíg Marty rájött, ismeri ezt a bohócot, ez Flynn.
EnglishI suspect its conception triggered several complex chemical re- sponses in Rowan.
Gyanúm szerint a fogamzás számos összetett kémiai reakciót indított el Rowanban.
EnglishNo sound came from within, and after several long breaths, he reached out again.
Nem jött hang bentről és több, hosszú lélegzetvételnyi idő után újból előrenyúlt.
EnglishAfter several minutes of this he stopped and slipped the passkey into the lock.
Percek teltek el így, majd abbahagyta a pörgetést, és a kulcsot bedugta a zárba.
EnglishSeveral thousand people went, not to mention the records and tools and livestock.
Több ezer ember ment velük, nem is beszélve a szerszámokról, az állatállományról.
EnglishSo, for the next several days, at least, the Demons will expect us to do nothing.
Tehát a démonok legalább néhány napig arra számítanak, hogy nem teszünk semmit.
EnglishBut there were several acts involved, and the first was the death of the overseer.
De az átváltozás több aktust foglalt magában, s az első a felügyelő halála volt.
EnglishFor several minutes Aillas considered the thirty-six more or less amicable faces.
Aillas hosszú percekig tanulmányozta a harminchat többé-kevésbé barátságos arcot.
EnglishI ate a stick of beef jerky and several handfuls of mixed peanuts and raisins.
Ettem egy rúd szárított marhahúst, és több maréknyi vegyes mogyorót és mazsolát.
EnglishSeveral speeches, including that by Mr Turmes, mentioned the powers of the Agency.
Több felszólaló, köztük Turmes úr is, kitért az ügynökség jogköreinek kérdésére.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Az EU Közel-Kelettel kapcsolatos magatartásának több szigorú elven kell alapulnia.
EnglishParliament exercises influence over other European institutions in several ways.
A Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi európai intézményre.
EnglishGeneral-Lieutenant Sergey Nikolayevich Golovko was silent for several seconds.
Szergej Nyikolajevics Golovko altábornagy hosszú másodpercekig nem jutott szóhoz.
EnglishI told him to arrange for several possible meetings and left at once for Zurich.
Utasítottam, hogy szervezzen meg néhány találkozást, és rögtön elindultam Zürichbe.
EnglishThey were only several hun- dred strong, with twice as many archers as Home Guard.
Csupán néhány százan voltak, és kétszer annyi íjász kísérte őket a Honi Gárdából.
EnglishPerhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Talán nem ma, talán nem is néhány év múlva, de ez a távlati lehetőség létezik.
EnglishTo conclude, we managed to reach compromises on several points in this report.
Összefoglalva, számos kérdésben sikerült kompromisszumra jutnunk a jelentésben.
EnglishAt the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
Miközben itt ez a vita folyik, számos emberi jogi aktivista éhségsztrájkot folytat.
EnglishNone were supposed to be particularly hostile to the Culture; several were allies.
Mindegyik jó viszonyt ápolt a Kultúrával, némelyik a szövetségesei közé tartozott.
EnglishI lived in a very vibrant, diverse neighborhood where I wrote several of my novels.
Egy sokféleségtől vibráló szomszédságban laktam, ahol több novellámat is írtam.