"sexuality" translation into Hungarian

EN

"sexuality" in Hungarian

EN

sexuality {noun}

volume_up
sexuality (also: sex)
As for sexuality, it was no longer a matter of superstition and fear.
A nemiség nem volt többé babona és félelem tárgya.
Now, I was a person for whom sexuality had pretty much lost its appeal.
Mármost számomra nagyrészt elveszítette vonzerejét a nemiség.
Later he wrote that human sexuality makes farcical our most serious intentions.
Később azt írta, hogy legvéresebben komoly szándékainkat maga a nemiség teszi bohózattá.

Synonyms (English) for "sexuality":

sexuality
English
sexual
English

Context sentences for "sexuality" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut she radiated about as much sexuality as her grandmother's card table.
És körülbelül annyi szexualitás sugárzott belőle, mint a nagyanyja kártyaasztalából.
EnglishSecrets of female sexuality you never dreamed of, Gerald, she thought.
Lám, Gerald, nem is sejtetted, micsoda titkokat tartogat a női érzékiség, gondolta.
EnglishBut do folks still fear... the black man's sexuality like that?
Rettegésük szűnhet, ha látják a szívünk... szerető lelkünket, és nem a színünk.
EnglishThe neutered pharmacist who tells the tale is my declining sexuality.
A történetet elbeszélő semlegesnemű patikus: hanyatló szexualitásom.
EnglishInstead, he'd locked his sexuality away, and used his cock for pissing and little else.
Most, miközben ártatlan gyermekként játszadozott vele, azon tűnődött, vajon tudja-e még használni.
EnglishYou'll be fighting off major oglers while we defend our sexuality.
Ti a kukkolók ellen küzdötök, míg mi megvédjük a szexualitásunkat.
EnglishThe groups might be defined by ethnicity, religion, sex, sexuality, age or disability.
Etnikai, vallási, nemen vagy szexualitáson alapuló, kor vagy fogyatékosság szerinti csoportokról volt szó.
EnglishThe same may be said of Petyr's attitude towards sexuality.
Ugyanez mondható el a nézetekről, amelyeket Petyr a nemiségről vall.
EnglishForemost, women are starting to express their sexuality.
Mindenekelőtt a nők elkezdték kifejezésre juttatni szexualitásukat.
EnglishThe love of one human being for another is never lessened by gender or sexuality: it is love.
Egy emberi lény szerelmét egy másik iránt nem kisebbíti a nem vagy a szexualitás: ugyanolyan szerelem marad.
EnglishAnd as a man he is totally confused about his sexuality.
Felnőttként pedig teljesen zavaros a szexualitását illetően.
EnglishIt wasn't difficult to smudge sexuality into violence, turn sighs into screams, thrusts into convulsions.
Nem nehéz a szexualitást erőszakká lealjasítani, a sóhajokat sikolyokra, a lökéseket rángatódzásra változtatni.
EnglishNot for any crime, but because of his sexuality.
Nem valamilyen bűntettért, hanem a szexualitása miatt.
English00:25:39.38,00:25:41.07 and overt sexuality.
00:25:39.38,00:25:41.07 nyilt szexualitásban gyökeredzik.
EnglishAnd I talked about the weakness of male sexuality.
És beszéltem a férfiúi szexualitás gyengeségéről.
EnglishThe males of your species are fools, growled Trevagg, gazing deep into her eyes and drinking in the heady perfume of her sexuality.
Ostobák morogta Trevagg, miközben mélyen a lány szemébe nézett, és beszívta csábos illatát.
EnglishEverything about a woman draws you to her sexuality.
Mindent a szexualitásra vezetsz vissza.
EnglishAs for sexuality, the revolution in this regard is so vast that we of this time cannot begin to comprehend its full ramifications.
Ami a nemiséget illeti, forradalma olyan hatalmas, hogy egyelőre fel sem foghatjuk minden vetületét.
EnglishIntelligence, character, charm, a simmering sexuality—these were not purely human facets, he had learned—by direct example.
Testközeli példán látta, hogy az intelligencia, a jellem, a báj, a szexualitás nem az emberek privilégiumai.
EnglishOften their right to sexuality and maternity is restricted or there are forced abortions and sterilisations.
A szexualitáshoz vagy az anyasághoz való joguk gyakran korlátozott, illetve gyakori a kényszerű terhesség-megszakítás és a meddővé tétel.