"shabby" translation into Hungarian

EN

"shabby" in Hungarian

EN

shabby {adjective}

volume_up
I think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Szerintem az afrikai embereknek tudniuk kell az EU aljas és tisztességtelen terveiről.
All the large shabby chairs bore the impress of resting bodies in them over the years.
A hatalmas, elnyűtt karosszékek megőrizték az évek során bennük ölt testek formáját.
At the sidelines, Shilly, dressed in the shabby clothes of a depot worker, readied himself.
Shilly, aki az oldalsó részen állt elnyűtt munkásruhájában, készenlétbe állt.
'This wood is lighter than Mirkwood, but it is musty and shabby.'
- Ez itt világosabb, mint a Bakacsinerdő, de dohos és elnyűtt.
A large bare room, some good bits of old china, and some beautiful etchings, shabby covers and curtains.
Nagy, kopár szoba volt, néhány szép régi porcelán, pár gyönyörű metszet, ócska bútorhuzatok és függönyök.
He pulled a dog-eared piece of paper out of a shabby old wallet and passed it over.
Szamárfüles papírlapot kotort elő ócska tárcájából, és odaadta.
With his shabby uniform and fierce pathetic face he typifies for me the special atmosphere of that time.
Ócska egyenruhájával, erőszakos és átszellemült arcával megtestesítője volt az akkori idők sajátos légkörének.
shabby (also: black, dingy, dirty, filthy)
What the devil are you doing backing Presteign in this shabby deal?
Mi a fenének támogatja Presteignt ebben a piszkos ügyben?
The room we entered was a living-room, shabby and dirty, with clothing, newspapers, and dirty dishes sitting around.
A szoba, ahová beléptünk, nappaliként szolgált, kopott volt és koszos, újságok, ruhadarabok és piszkos edények hevertek szerteszét.
It was a proper nest in which to find this fowl, this ugly bird, thick rich pluckable, devourable sack of bones and blood and shabby plumage.
Tökéletesen illő fészek volt ehhez a szárnyashoz, ehhez a pocsék madárhoz, ehhez a piszkos tollazatú, mellyeszteni, ropogtatni való, zsíros lakomához.
Komisz egy városrész.
I'll build a temple there worthy of myself, you shabby old belly-rumbling fraud.
Ott magamhoz méltó templomot építtetek, te kopott, öreg, hasbeszélő kókler.
She returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
Pár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
The streets in that area were lined with shabby bungalows.
A környéken az utcákat kopott bungalók szegélyezték.
The old wizard's icy eyes widened slightly, and he peered at the shabby man.
Az öreg varázsló jeges szeme egy kissé kitágult, és rámeredt a rongyos emberre.
He threw Schmendrick face down across his saddlebow and galloped away, followed by his shabby cohorts.
- Nyergébe hajította Schmendricket, arccal lefelé, és elvágtatott, rongyos csapata pedig követte.
Sparhawk found a somewhat shabby blue doublet hanging on one of the pegs that looked as if it might fit.
Sparhawk az egyik kampón talált magának egy nagyjából rá illő, meglehetősen rongyos, kék zubbonyt.

Synonyms (English) for "shabby":

shabby

Context sentences for "shabby" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVI Inspector Craddock looked round the big shabby room with a sense of pleasure.
Craddock felügyelő jó érzéssel pillantott körül a nagy, kopottas szobában.
EnglishAt once we came to the blighted and shabby neighborhood where her old house stood.
Hamar megérkeztünk abba a rozzant, koszlott negyedbe, ahol a régi háza állt.
EnglishShe took a shabby leather purse out of her overall pocket and paid him twopence.
A lány koszlott kis pénztárcát húzott elő overallja zsebéből, és kifizette a két pennyt.
EnglishHe strutted at the sound of his own name like a shabby bantam rooster.
- Saját neve hallatánpeckes tartást öltött, mint holmi lerongyolódott bantamkakas.
EnglishIt was a stupid face, with a shabby beard that needed trimming, and round, parboiled eyes.
Idióta arca volt, kusza szakállára ráfért volna a gondozás, kerek szemei tüzeltek.
EnglishHalf an hour later Chief Inspector Davy was entering a quiet and rather shabby office.
Félórával később Davy főfelügyelő egy csendes, kopottas irodába lépett be.
EnglishHer home is very shabby except for a new radio, worth seventy or eighty dollars.
Iszonyú toplák lakása van, egy új rádió kivételével, ami megér vagy hetven-nyolcvan dollárt.
EnglishThe small, elderly lady in the neat, shabby dress listened attentively.
A viseltes, de tiszta ruhába öltözött apró öreg hölgy figyelmesen hallgatta.
EnglishTanjin had fallen back on his shabby couch with his eyes wide and his mouth agape.
Tanjin elkerekedett szemmel, kiszáradt torokkal roskadt le az ágyára.
EnglishThe man's clothing looked ordinary, though shabby and not well made.
Ruházata mindennapinak tűnt, bár egy kicsit viseltes volt, és nem minőségi áru.
EnglishA very ordinary dentist's surgery - the appointments somewhat old and shabby.
Közönséges fogorvosi rendelő volt a berendezése talán kissé kopottas.
EnglishIt was a single room, lit by a naphtha lamp on the table, and clean but shabby.
Egyetlen helyiség, az asztalon naftalámpa, tisztaság, szegénység.
EnglishThey came finally to a small, unpainted door set back in a shabby alcove.
Végül egy sötét beugró végében rejtőző kicsi, festetlen ajtóhoz értek.
EnglishLark felt relief when they reached the street, shabby though it was.
Lark megkönnyebbült, amikor leértek az utcára, akármilyen koszlott volt is.
EnglishIn front of him was the closed door, shabby and dirty and for some reason very, very strong.
Előtte volt a zárt ajtó, kopottan, piszkosan és valamilyen okból nagyon-nagyon erősen.
EnglishThey passed through a cluttered storeroom and came out into a shabby-looking tavern.
Áthaladtak egy zsúfolt raktárhelyiségen, majd egy elég lepusztult kinézetű ivóban bukkantak elő.
EnglishSurely not the prospect of applying your art to the denizens of so shabby a village as this one.
Nyilván nem az ambíció, hogy ily koszfészek lakóin próbáld ki művészetedet.
EnglishA minute later they were settled on opposite ends of the shabby but comfortable living-room couch.
Egy perccel később elhelyezkedtek a kopottas, de kényelmes dívány átellenes végein.
EnglishHe was neither smart nor servile; he wore shabby clothes and spoke with the accent of a gentleman.
Nem volt sem csinos, sem szolgálatkész szakadtan öltözött, és előkelő kiejtéssel beszél.
EnglishHe looked too shabby and worn, she decided, to be a newly married man.
Megdöbbentette a látvány, mert egyáltalán nem ilyennek képzelte.