EN

shaded {adjective}

volume_up
The trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
Az út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
They walked along the deep shaded porches.
Végigsétáltak az árnyékos tornácokon.
He stared intently at Shea, his deep, shaded eyes running quickly over the young man's slim countenance and slight build.
Szúrósan bámulta Sheát, mélyen ülő, árnyékos szeme gyorsan végigjárta az ifjú vékony, finom alakját.

Context sentences for "shaded" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis dark hair was shaggy and unkempt, his broad face shaded by a three-day beard.
Sötét haja csapzott és bozontos volt, széles arcát háromnapos szakáll árnyékolta.
EnglishThe noon sun blazed in a blue sky that shaded to yellow, then brown at the horizon.
A déli nap lángolt a kék égen, ami a horizont felé sárgába, majd barnába váltott.
EnglishHe shaded his eyes and gazed down toward the scattered wagons, the halted travelers.
Szemét ernyőzve pillantott a szétszóródott szekerek, megtorpant vándorok felé.
EnglishShe held the pistol in both hands, aimed for the moment at the oak-shaded yard.
Két kezébe fogta a pisztolyt, és egy ideig az árnyas kertre célzott vele.
EnglishOr are they perhaps shaded by those who tell them to serve a purpose of their own?
Vagy talán azért feketítettek be a mesélők, mert ez szolgálta a céljaikat?
EnglishHe shaded his eyes with one hand and peered intently at the cluster of trees.
Egyik kezével leárnyékolta a szemét, és alaposabban is szemügyre vette a facsoportot.
EnglishIt was called The La Baba, a quiet dim place with a double row of tree-shaded bungalows.
La Baba volt az utca neve, csendes hely, két sor, fák árnyékába húzódó villával.
EnglishThe girl sighed, a sound as soft as the light from the amber-shaded brass lamps.
A lány felsóhajtott, de annyira finoman, mint amilyen finom fény áradt a bronzlámpákból.
EnglishA small shaded lamp at his elbow gave him light to read by if he so desired.
A könyökénél levő kis ernyős lámpa elegendő fényt adott volna, ha éppen olvasni kíván.
EnglishHe climbed back a little way up the slope and shaded his eyes to look.
A fiú följebb mászott az emelkedőn, és tenyere ellenzője alól szemlét tartott.
EnglishI shaded the match and saw the white oval of a girl's face above a khaki greatcoat.
Eltakartam a gyufát, és megpillantottam a khakiszínű télikabátot viselő lány fehér arcát.
EnglishRobust, mature oaks shaded the walks, and that was somehow just right.
A pocakos mocskos haja a vállát súrolta, nézte őket, de nem viszonozta az üdvözlést.
EnglishThe other was a gnarled old tree that shaded the walk to our doorstep.
A másik egy göcsörtös vén fa volt, amely árnyékot vetett az ajtónkhoz vezető ösvényre.
EnglishShe shaded her eyes only now and then from the tiny grains of sand in the air.
Eltakarta szemét a levegőben örvénylő finom homokszemcsék elől.
EnglishSimon, forgetful of the flies, shaded his eyes with both hands and peered at the smoke.
Simon, elfeledkezve a legyekről, mind a két kezével beárnyékolta szemét, s a füstöt figyelte.
EnglishAnd the same way the history of representation evolved from line drawings to shaded drawings.
Ugyanúgy, az ábrázolás története is a vonalrajzokból az árnyékolt rajzok felé fejlődött.
EnglishShe was wearing a big-brimmed hat that shaded her face - a hat she very seldom wore.
Széles karimájú kalap volt a fején, beárnyékolta az arcát... ezt a kalapot ritkán szokta viselni.
EnglishA black cloak muffled the body; a broad-brimmed hat shaded the face.
Testét fekete köpeny borította, arcát széles karimájú kalap árnyékolta.
EnglishFar off across the water, children stopped what they were doing and shaded their eyes to see.
Távolabb a gyerekek megtorpantak, és szemüket ernyőzve kémlelték, ugyan mi történhetett.
EnglishShe had to walk the long shaded galleries, to move through the spacious and overwhelming rooms.
Be kellett járnia a hosszú, árnyas folyosókat, a nagy, levegős szobákat.