EN shadow
volume_up
{noun}

shadow (also: apparition, bogy, ghost, phantasm)
He sidled to the doorway and, softly as a shadow, stepped inside.
Belökte az ajtót, és halkan, mint egy kísértet, belépett.
But the shadow of horror wheeled and returned, passing lower now, right above them, sweeping the fen-reek with its ghastly wings.
De az árnyék megfordult és visszatért, most alacsonyabban, közvetlenül fölöttük, kísértet-szárnya a nádat söpörte.
He's right across the street, in the shadows of a shop bolted for the night, the discredited spirit, glowering at me.
Ott van az utca máik oldalán a lejáratott kísértet, egy éjszakára bezárt üzlet árnyékából mereszti rám a szemét.
shadow (also: cover, harbour, haven, home)
shadow (also: blur, cloud, gloom, gloominess)
It was all dim and vague, but always there is the dark shadow of crime behind it.
Mindez csupa homály és sötétség, egy valószínű bűntény árnyával súlyosbítva
May that virtue not wholly fail under the Shadow into which you go!'
Bár ne vallanának kudarcot akkor sem, amikor titeket a Homály földjére elkísérnek.
The dark shadow had passed, and a fair vision had visited him in this land of disease.
A sötét homály leszakadt róla, s szép látomás látogatta meg e beteg tájon.
shadow (also: cast shadow, cloud, shade, umbrage)
The shadow of a shadow is enough for a lover endowed with such a lively imagination.
- Egy szerelmesnek, akinek ilyen gazdag a képzelete, elég az árnyék árnyéka is.
He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Ésszerű jelentést dolgozott ki, az árnyék-előadókkal szorosan együttműködve.
When there is naught to cast Shadow, and so Shadow too is doomed to die.
Nem lesz, ami árnyékot vessen, tehát az Árnyék is elpusztul a Fénnyel.
shadow (also: ghost, mind, morale, psyche)
That shadow was a covert operative for the British government.
Az a szellem akkor a brit kormány egyik titkosügynökének a nyoma volt.
Wither, the shadow wraith that had adopted Udinaas, had whispered some truths.
Illó, a szellem, aki mellé szegődött, elmesélt pár titkot.
Hány szellem halhatott meg?
shadow (also: image, reflection)
shadow (also: phantasm, shade, simulacrum)
volume_up
árny {noun}
Gerald was now nothing but a shadow among shadows, for which Jessie was grateful.
Gerald most már maga is csak árny volt az árnyékok között, Jessie hálás volt érte.
Father Shadow earned the enmity of every Elder god, of every ascendant.
Árny Atya kiérdemelte minden Õsi Isten és minden Előd neheztelését.
whispered the shadow, feeling her emotions, and suspicious at once.
csattant gyanakvóan az árny, megérezve társnője hangulatát.
shadow (also: protection, shelter, shielding)
It gave Tay, as his gaze wandered idly across the open spaces and through the shadows, an odd sense of comfort, as if he were being watched over and protected.
Tayt ez az oltalom és a vigyázat különös otthonosságával töltötte el, miközben tekintete lustán vándorolt a nyitott tereken és az árnyékokon át.
shadow (also: silhouette)
A shadow lay in the center of the oblong, like a silhouette cut from mourner's crepe.
Ez a fény a mélyülő szürkülettel mind erősebbé vált, s a közepében hosszas árnykép mozgott.
His shadow trailed out behind him, as clear as a silhouette cut out of black crepe paper.
Az állat hosszúra nyúlt árnyéka olyan éles körvonalakat adott, mint a fekete kartonpapírból kivágott árnykép.
shadow

Context sentences for "shadow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
A PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
EnglishHe saw how white her face was and how the shadow lay in the hollows of the bones.
Carse megfigyelhette, milyen sápadt, s hogy arca csontárkaiban árnyak sötétlenek.
EnglishThe unicorn said, That king's daughter would never have run away to see my shadow.
- Ez a királylány nem szaladt volna világgá soha, csak hogy az árnyékomat lássa.
EnglishTo conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.
Végezetül még egyszer szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyékelőadóknak.
EnglishStreams of shadow swirled around him like smoke swirled around the burning Stag.
Árnyékok kavarogtak a teste körül, ahogy a füstoszlopok a lángoló Bika körül.
EnglishNaturally, I would also like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
Természetesen szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és az árnyékelőadóknak.
EnglishThe mage has been allowed passage only because he wields Shar's Shadow Weave.
A mágus csak azért léphetett be a templomba, mert Shar Árnyékszövetét használja.
EnglishI would like to thank Mr Lyon and all of the shadow rapporteurs for their work.
Szeretnék köszönetet mondani Lyon úrnak és az árnyékelőadóknak a munkájukért.
EnglishNow, if you intend to lurk in my shadow, Wither, you must learn to be silent.
Nos, ha az árnyékomban akarsz élni, Illó, akkor meg kell tanulnod csendben lenni.
EnglishHe stole in over the sill like a purposeful shadow and grinned down at them.
Céltudatos árnyként ereszkedett le az ablakpárkányra és rávigyorgott az alvókra.
EnglishOver the king's fierce face there fell a slow shadow of disappointment and betrayal.
A király zord arcára lassan a csalódottság és az elhagyatottság árnyéka kúszott.
EnglishBut, feeling on him the shadow of the cursed column, he forced himself to run.
De minthogy az átkozott oszlop árnyékát érezte magán, lábát futásra kényszerítette.
EnglishOh dear, was that her underwear draped over a hassock in the Affronter's shadow?
Ó egek, tényleg egy kifordított alsónem hever a puffon, az aláz árnyékában?
EnglishHe reached down to the outside of his left boot and drew out a shadow-etched dagger.
Lehajolt, belenyúlt a bal csizmája szárába, és elővett egy árnyas pengéjű tőrt.
EnglishTurning, he-walked silently toward the back of the church, his shadow disappearing.
Sarkon fordult, és halkan elindult kifelé, az árnyéka beleolvadt a sötétségbe.
EnglishI sat down by the side of Blyth, careful not to let my shadow cross his face.
Leültem Blyth mellé, közben vigyázva, nehogy az árnyékom rávetüljön az arcára.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratulálok az előadónak és az árnyékelőadónak, csakúgy, mint a biztos úrnak.
EnglishKim breathed the proverb impersonally to the shadow-tops of the trees overhead.
- Kim ezt a közmondást mintegy a fölöttük lombosodó fa koronája felé súgta.
EnglishIn this regard, I would also like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
Ennek kapcsán szeretném megköszönni az előadók és az árnyékelőadók munkáját.
EnglishShe automatically stepped back, out of the tree's shadow and into the hot sun.
Lori automatikusan hátralépett, ki a fa árnyékából a forrón tűző napsütésbe.