EN

shattered {adjective}

volume_up
shattered (also: broken)
The attack faltered and broke apart, shattered on the lances of the Elves.
A támadás megtört az elf lándzsákon, a rés újra összezárult.
The exquisite beauty of an elven face is shattered when perfect lips twist into a sneer.
A nő elmosolyodott, amitől tökéletesen szép elf arcvonala csúnyán megtört.
The silence shattered, and the light changed.
A csönd megtört, a fény változott.
There was no evidence of any fight-no blood, no limbs, no shattered two-by-four.
még a darabokra tört ötször tízes deszka is eltűnt.
she screamed, and threw the bowl into the corner, where it shattered.
sivította, és a tányért a sarokba vágta, úgy, hogy darabokra tört.
Mag specs, one lens shattered, but I put them on anyway.
Messzelátó szemüveg, az egyik lencséje darabokra tört, de azért feltettem.
shattered (also: run-down)
The little white body of Flere-Imsaho floated in through the window, very tiny and clean and exact in that shattered, melted place.
Flere-Imsaho kicsi, fehér teste berepült az ablakon, nagyon aprónak, tisztának és épnek tűnt ebben a megviselt, szétolvadt környezetben.
It will take a greater effort than we can imagine and a longer time to reconstruct and help rebuild those lives in such a shattered country.
Az újjáépítéshez és az életek újra felépítéséhez egy ily megviselt országban nagyobb erőfeszítésre és több időre lesz szükség, mint gondoljuk.
shattered
Breathing heavily, Vangerdahast blinked-and the mirror shattered.
Vangerdahast ziláltan felsóhajtott, pislantott egyet, mire a tükör összetört.
There was shattered glass from a knickknack shelf all over the floor.
Üvegcserép és összetört dísztárgyak borították a padlót.
Something shattered, and, suddenly corporeal, he stumbled onto his knees.
Ekkor valami összetört, és ő hirtelen visszanyerte testi mivoltát, s térdre esett.
The splintered bones from the shattered ribcage caused extensive internal bleeding.
Az összezúzott bordák súlyos belső vérzést okoztak, amely hamarosan elárasztja a szívet és a tüdőt.
High over this end of the island, the shattered rocks lifted up their stacks and chimneys.
A szigetnek ezen a végén az összezúzott sziklák magas gúlákat és kéményeket emeltek az ég felé.
He shifted Amberle slightly in his arms, grimacing as the pain from his shattered body rose up in waves.
Kissé följebb emelte Amberlét, és eltorzult az arca, mert összezúzott testén hullámokban rohant át a fájdalom.

Context sentences for "shattered" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishshe screamed, and threw the bowl into the corner, where it shattered.
Azt elhiszem! sivította, és a tányért a sarokba vágta, úgy, hogy darabokra tört.
EnglishNext to it lay shattered plates, fallen from a shelf that no longer existed.
Mellette törött tányérok hevertek, amelyek egy megsemmisült polcról hullottak le.
EnglishAs soon as the gas filled the room, the door would be shattered, men would burst in.
Amint a szoba megtelik gázzal, a támadók betörik az ajtót és elözönlik a házat.
EnglishThe weapons of those days possessed terrifying power, but his had been shattered.
A fegyverek, amiket akkoriban használtak, hatalmas erővel bírtak, de az övé összetört.
EnglishFirst one and then the other of the lamp-chimneys shattered, showering Thad with glass.
Előbb az egyik, majd a másik lámpaüveg tört el, beterítve Thadet üvegszilánkkal.
EnglishThe speed of her descent astonished her; momentarily, it shattered her reason.
Elképesztette ereszkedésének gyorsasága; egy pillanatra elhomályosította józan eszét.
EnglishShattered was the word he used, mainly by the murder of the Cossack guard.
Szó szerint úgy mondta, hogy romokban hever, főleg a kozák őr meggyilkolása miatt.
EnglishSomething rose up out of a shattered window, with men in robes riding it.
Valami kiemelkedett az egyik törött ablakon át, taláros férfiak lovagoltak rajta.
EnglishAs Mulder reached for the doorbell, Scully instantly noticed the shattered latch.
A férfi már csengetni készült, amikor Scully tekintete megakadt a felfeszegetett záron.
EnglishBeyond, the sky shimmered with swirling colours, like shattered rainbows.
Azon túl az égbolton színkavalkád reszketett, mint megannyi szétzúzott szivárvány.
EnglishRags of skin and torn T-shirt hung on shattered fragments of his rib cage.
Törött bordái előtt elrongyolódott bőrcafatok és a pólója maradványai lógtak.
EnglishSomething shattered, and, suddenly corporeal, he stumbled onto his knees.
Ekkor valami összetört, és ő hirtelen visszanyerte testi mivoltát, s térdre esett.
EnglishGraham did not look at all shattered, but he did look a little surprised.
Dr. Graham láthatólag nem rendült meg, csak kissé meglepettnek látszott.
EnglishAnd Akasha stared forward still, her mouth open, the blood gushing from her shattered skull.
Akasa még mindig bámult, száját eltátotta, feltört koponyájából patakzott a vér.
EnglishA few rubies, shattered by the heat, tinkled to the floor in blackened fragments.
Néhány rubin megfeketedett szilánkokra hasadt a hőtől és csilingelve hullott a csontok közé.
EnglishTheir bodies had been broken, the ends of shattered bone jutting out from flesh.
Testük összetört, szilánkosra törött csont áll ki néhol a húsukból.
EnglishIf earthquake shattered a warehouse, they were jacking it the following night.
Ha egy raktárat földrengés sújtott, a következő éjszaka kifosztották.
EnglishShe'd had a shattered vertebra as well as three broken ribs and some internal injuries.
Nemcsak három bordája, egy csigolyája is eltörött; és belső sérüléseket is szenvedett.
EnglishLeather straps bound Wil to the Roc, and his shattered arm was splinted and wrapped.
Wilt odaszíjazták a griffhez, törött karját sínbe tették és bekötözték.
EnglishAn old carpenter was already there, fixing the door which I had shattered with the ax.
Egy öreg asztalos már javította az ajtót, amelyet szétvertem a fejszével.

Synonyms (English) for "shattered":

shattered
English