EN

shift {noun}

volume_up
Such a drastic shift in their structure couldn't have been very successful!
Egy ilyen drasztikus változtatás nem lehetett sikeres!
Alerted by the drift of the conversation, Alacrity had correctly read Endwraithe's controlled expression and body kinesics as something much more than a simple shift of posture.
A beszélgetés hirtelen fordulatára felneszelve Alacrity helyesen értelmezte Endwraithe arckifejezését és testi kinetikáját: hogy több a mozdulat, mint egyszerű testtartás-változtatás.
But there's this shift in how information is flowing online, and it's invisible.
De van itt egy változás abban, ahogyan az információ online áramlik, és ez láthatatlan marad.
It is the critical long-term shift caused by the Internet.
Ez az internet okozta hosszú távú, meghatározó változás.
Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia.
A generációnk egy korszakos változás tanúja: a javak és a vállalkozások Európából Ázsiába vándorolnak.
Although not explicitly referred to it is a seismic shift of great concern.
Bár kifejezetten nincs megemlítve, ez egy súlyosan aggályos, földindulásszerű elmozdulás.
The fact is, Boris, theres been a sort of policy shift.
- A helyzet úgy áll, Borisz, hogy történt itt némi politikai elmozdulás...
I think actually this is not so much a shift from the West to the East; something different is happening.
Valójában úgy gondolom, ez nem annyira egy elmozdulás nyugatról keletre; valami más történik.
shift (also: spell)
Production cannot therefore be increased overnight, for instance by introducing a second shift.
A termelés egyik napról a másikra nem növelhető, például egy újabb műszak közbeiktatásával.
Len Stewart and the day shift took over at the same hour.
Len Stewart és a nappali műszak ugyanakkor álltak munkába.
By the time his shift was over and he realized his mother's car was gone, all this would likely be over.
a műszak, és Butch rájön, hogy az anyja kocsija hiányzik, mindennek vége lesz.
shift (also: spell, turn)

Context sentences for "shift" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYes, but you'll have to shift them all to get at what's buried, the Srinshee said.
- Igen, de mindet fel kell majd forgatnod, hogy megtaláld, amit alájuk temettek.
EnglishBut it would not be fair to attribute it solely to the shift of political power.
De nem volna tisztességes mindezt csupán a politikai hatalomváltás számlájára írni.
EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishWilma jerzyck's shift at Hemphill's Market ended when the store closed at seven.
Wilma Jerzyck munkaideje az üzletzárással járt le hétkor Hemphill ABC-jében.
EnglishTo draw a segment that is based on an ellipse, hold down Shift while you drag.
Ellipszisszelet rajzolásához a kezdeti húzáskor nyomja le a Shift billentyűt.
EnglishRequest What's this... help by pressing Shift-F1 and clicking on the widget.
A Mi ez? tipp előhívásához nyomja le a Shift+F1-et és kattintson a kívánt elemre.
EnglishAnd with a sudden interior shift, her anger passed into suspicion and finally fear.
A düh egy hirtelen belső vetődéssel átváltozott gyanakvássá, majd végül félelemmé.
EnglishAnd the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
És az első ezek közül, az első kettő ezek közül, a hatalom átrendeződéséről szól.
EnglishCurt had swung home at the end of his shift and picked up his dissection kit.
Curt a szolgálata végén hazaugrott, és magához vette a boncolófelszerelését.
EnglishHistory has shown that every financial crisis is followed by a technological shift.
A történelem arra tanított, hogy minden pénzügyi válságot technológiai váltás követ.
EnglishI think that the time has come for us to shift from good intentions to deeds.
Úgy vélem, eljött az ideje annak, hogy a jó szándékról átlépjünk a tettekre.
EnglishIs this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
Nem lenne itt az ideje, hogy kissé változtassunk felfogásunkon és gondolkodásunkon?
EnglishIf you were tone-deaf, you couldn't change the gears on your car, in a stick shift car.
Ha botfülű lennél, nem tudnál sebességet váltani az autódban, ha manuális váltós.
EnglishTo draw a pyramid with a rectangular base, hold down Shift while you drag.
Téglalap alapú piramishoz a kezdeti húzáskor tartsa nyomva a Shift billentyűt.
EnglishHe liked the work, so after the war he made the shift when OSS became the CIA.
Szerette a munkáját, így aztán ő is átigazolt, amikor az OSS-ből CIA lett.
EnglishIt's as if the whole population had to shift from being basses to singing as a tenor.
Ez olyan, mintha az egész populációnak át kellett volna váltania basszusról tenorra.
EnglishThe shift is away from the medical model that focuses only on the individual.
El kell távolodnunk az orvosi modelltől, ami csak az egyénre összpontosít.
EnglishBefore he could shift his grip, one of the burning knots reached his hand.
Mielőtt fogást válthatott volna a tőrön, az egyik égető csomó elérte a kezét.
EnglishYou can't be burdened with pottery and printing presses as you shift camp.
Nem aggathatja magára a cserépedényeit és nyomdagépét, amikor új táborhelyre indul.
EnglishMy next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
A következő sebészeti időpontom, teljesen véletlenül, épp a bolt mellett volt.