"shortening" translation into Hungarian

EN

"shortening" in Hungarian

EN

shortening {noun}

volume_up

Context sentences for "shortening" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishGermany is currently investigating shortening the operational time spans of its power stations.
Németország jelenleg vizsgálja atomerőművei üzemideje lerövidítésének lehetőségét.
EnglishIt was not long until the shortening shadows marked the approach of the meridian.
A rövidülő árnyékok nemsokára jelezték a meridián közeledtét.
Englishcaught up with her, he ran at her side, shortening his stride to avoid pulling ahead of her.
Felgyorsított, beérte, és a lépteit lerövidítve futott tovább mellette.
EnglishIt wasn't that he was all that late, just that the days were shortening.
Fáradtan kikászálódott az autóból, és bevánszorgott a házba.
EnglishThe six of them walked quickly to the hogpen, their respiration shortening with excitement.
Együtt mentek az ólhoz, légzésük felgyorsult az izgalomtól.
EnglishIt is a way of shortening flights and avoiding aircraft flying around unnecessarily.
Ez módot ad a repülőutak lerövidítésére, és annak elkerülésére, hogy a repülőgépen szükségtelenül körözzenek.
EnglishThis also includes shortening the amendment and test deadlines from three-year to one-year periods.
Ideértendő a módosítási és tesztelési határidő háromról egy éves időszakra való csökkentése is.
EnglishBut aren't you shortening her life by giving her so much?
De hát nem rövidíti meg az életét azzal, hogy ilyen sokat ad neki?
EnglishThey bought flour and shortening to make tortillas, lots of beans in both cans and bags, and rice.
Lisztet és élesztőt vásároltak, amiből a tortillát készítik, meg babot szárazon és konzervben és rizst.
EnglishThe internal market is playing a central role in shortening and dampening the recession in Europe.
A belső piac központi szerepet játszik az európai recesszió lerövidítésében és hatásainak tompításában.
EnglishFor all its size, Lilac moved quietly, shortening its stride to stay alongside Trull.
Akác annak ellenére, hogy termetes volt, halkan mozgott, s rövidített léptein, hogy kényelmesen Trull mellé igazodjon.
EnglishI also propose shortening the deadlines.
Ezenkívül indítványozom a határidők lerövidítését.
EnglishThe sharp, glassy pains had been coming at steadily shortening intervals, and several times she had screamed in spite of her shame.
Az éles, hasogató fájdalmak egyre sűrűbb időközökben jöttek, többször sikoltott is, pedig szégyellte.
EnglishOne minute of speaking time is already very little, and shortening the list is, in my view, also rather arrogant.
A felszólalásra adott egy perc már önmagában is nagyon kevés, és meglátásom szerint elég arrogáns dolog megrövidíteni a listát.
EnglishThe tapping of the end of the barrel for the silencer and the shortening of the barrel by eight inches I can do myself.
Azt a húsz centit a cső végéből magam is le tudom vágni, és a hangtompító fölcsavarozásához szükséges menetet is meg tudom vágni.
EnglishWe certainly must monitor closely the reform of the Court in Strasbourg and its impact on shortening proceedings.
Természetesen szorosan nyomon kell követnünk a strasbourgi Bíróság reformját és a reformnak az eljárások rövidülésére gyakorolt hatását.
EnglishYou were cautioned, my young friend, came the slow, growling response that always indicated Allanon's temper was shortening.
Figyelmeztettelek, fiatal barátom felelte Allanon azon a tompán morajló hangon, amely mindig arra utalt, hogy fogytán a türelme.
EnglishThat is one of the reasons we are shortening the deadline for the submission of tax returns for intra-Community transactions.
Ez az egyik oka annak, amiért le akarjuk rövidíteni a Közösségen belüli tranzakciókra vonatkozó adóbevallások benyújtásának határidejét.
EnglishI also expect that stronger support from the Member States will help the Commission in further shortening the time line of the authorising process.
Arra is számítok, hogy a tagországok még erőteljesebben fogják támogatni a Bizottságot az engedélyeztetési eljárás idejének csökkentésében.
EnglishIt is one of the democratic convictions of our European community that shortening the working week contributes to a life compatible with human dignity.
Az Európai Közösség egyik demokratikus elveken alapuló meggyőződése, hogy a munkahét hozzájárul az emberi méltósággal összeegyeztethető élet kialakításához.