EN

shy {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "shy":

shy

Context sentences for "shy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was not shy from ignorance, nor from being ill at ease, nor from any defect.
Félénksége nem tudatlanságból, nem félszegségből, nem is testi hibából fakadt.
EnglishHer eyes moved to Pierce, shy Pierce, who was blushing now under these compliments.
- Tekintete megkereste Pierce-t, a szégyellős Pierce-t, aki elpirult a bóktól.
EnglishWe should not shy away from it just because it is Christians who are persecuted ...
Nem riadhatunk vissza tőle csak azért, mert a keresztények azok, akiket üldöznek ...
EnglishBut Will, not put off by being shy, said, When does your daemon stop changing shape?
Will azonban nem hagyta, hogy a gátlás kerekedjenek felül, és megkérdezte:
EnglishIt was close to dusk by the time the last of his rides dropped him a mile or so shy of Dwyer.
Már alkonyodott, mikor az utolsó kocsi kirakta őt úgy egy mérfölddel Dwyer előtt.
EnglishThe horses fought to shy off,men that rode dismounted, and prepared to wait.
A lovak nyugtalanul mozgolódtak, amint gazdáik leszálltak a nyeregből.
EnglishOrdinarily, these creatures were shy and scurried away when approached.
A hosszú lábú homoklakók félénkek, ha valaki közelít hozzájuk, általában elmenekülnek.
EnglishIt was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Még nem is olyan régen a politikai döntéshozók hajlamosak voltak megrettenni a globalizációtól.
EnglishA roomy New England Colonial, maybe one wing shy of qualifying for mansionhood.
Talán csak egy szárny kellene ahhoz, hogy kastélynak nevezhessük.
EnglishHe seemed scared of us, like a wild thing that is shy and yet driven forward by curiosity.
Úgy félt tőlünk, mint a megriadt vad, amelyet mégis előreűz a kíváncsiság.
EnglishIf D turned to bite, one of them was apt to wind up a finger or two shy.
Ha D harapni fog, akkor valamelyikük könnyen elveszítheti egy-két ujját.
EnglishI felt as dazed and shy and tremble-legged as any other newborn creature.
Szakasztott olyan kába és félszeg és reszketeg lábú, mint minden más újszülött teremtmény.
EnglishHe'd had a fancy lately that fellows were rather lighting shy of him.
Az utóbbi időben különben is úgy érzi, mintha a cimborái kicsit kerülnék.
EnglishWe should not shy away from speaking directly when we have real and concrete issues to raise.
Nem szabad megijednünk attól, hogy egyenesen beszéljünk valós és konkrét kérdésekről.
EnglishNo, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
Nem, a válságra nem úgy kell válaszolni, hogy elhúzódunk tőle, és protekcionizmusba menekülünk.
EnglishUsually girls dance together because the boys are too shy to ask them.
A lányok egymással szoktak táncolni, mert a fiúk gátlásosak, és nem merik felkérni őket.
EnglishI think it is important not to shy away from commenting critically where we see problems.
Fontosnak tartom, hogy ne térjünk ki a kritikus bírálatok elől ott, ahol problémát látunk.
EnglishHe was so shy with women, he told me one time, that he was still a virgin when he reached Osaka.
Annyira félszeg volt nők társaságában, mesélte egyszer, hogy szűzen került Osakába.
EnglishCleon went on to speak of minor matters, as if shy- ing away from so brutal a topic.
Cleon ezután rátért néhány jelentéktelenebb ügy megtárgyalására.
EnglishHe was shy of being photographed - eluded his lady friends' desire to snapshot him.
Nem szerette, ha fényképezik, mindig kitért a hölgyek ilyen törekvései elől, hogy lefotografálják.