EN signal
volume_up
{noun}

Over 80 fatalities is a bad signal for the building of Kyrgyzstan.
A több mint 80 halálos áldozat rossz előjel Kirgizisztán újraépítése szempontjából.
signal (also: cue, indication, mark, score)
volume_up
jel {noun}
This is a signal to the next generation that their active participation is very welcome.
Ez jel a következő generáció számára, hogy üdvözöljük aktív részvételüket.
This is a signal of encouragement for the government as well as the citizens of Kosovo.
Ez biztató jel Koszovó kormánya és állampolgárai számára is.
It was the signal that Chigger wanted to communicate with them.
Ez volt az előre megbeszélt jel arra az esetre, ha Nikkelbolha beszélni akart velük.
signal (also: epithet)
volume_up
jelző {noun}
Signal two shows primary search radar on that surface contact, another operator called out.
Kettes jelző szerint elsődleges keresőradar a felszíni kapcsolatról kiáltotta egy másik radarkezelő.
When the Japanese strike force was heading for Pearl Harbor, the mission-execute signal was Climb Mount Niitaka.
Ez volt a művelet kezdetét jelző jelszó, amikor megtámadták Pearl Harbort.
Falling was the one signal that could interrupt even the deepest of meditations.
Az indulást jelző hang azon kevés dolgok közé tartozott, ami még a legmélyebb meditációból is képes volt kizökkenteni őt.
signal (also: gantry, semaphore, signal gantry)
When the train was stopped by that signal that had been tampered with, a good many people woke up and looked out into the corridor.
Mikor az a szemafor, amit megbabráltak, leállította a vonatot, sokan fölébredtek; és kinéztek a folyosóra.
tilosra állított szemafor
signal (also: marking, reading, score, token)
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
Ez egyértelmű jelzés: az egész Unióban ugyanazon jogokat kell gyakorolni.
This is an important signal to the markets: without a retention there is nothing.
Mindez fontos jelzés a piacoknak: visszatartás nélkül semmi nem történik.
This is a signal to the general public that there are no impediments to it getting under way.
Ez jelzés lesz a nagyközönség számára arról, hogy nincsenek előttünk akadályok.
signal (also: pilot)
Someone at the end of the corridor said, Only a signal.
Csak a jelzőlámpa mondta valaki a folyosó végén.
signal (also: salient, significant)
bátorság kiemelkedő példája
signal
signal
Of course it's no signal to mortals, as is Marius's blond hair or that of Lestat.
Persze, ez nem jeladás a halandóknak, mint Marius vagy Lestat szőke sörénye.
This was the signal for the provocateurs to begin shooting affrays all over the city.
Ez volt a jeladás arra, hogy a provokátorok városszerte lövöldözni kezdjenek.
It was the signal that Rumfoord and his dog would materialize in five minutes.
Ez volt a jeladás, hogy Rumfoord meg a kutyája öt perc múlva testet ölt.
signal (also: significant)
This is a very important signal that Parliament has sent.
Ez egy fontos jelentős jelzés a Parlament részéről.
We should also like it to signal an important turning point in the policy of the European Union as a whole.
Szeretnénk, ha az Európai Unió egész politikájának jelentős fordulatát is jelezné.
This step would signal that we have learnt the lesson from the recession which is having such a major impact on us.
Ez azt jelezné, hogy tanultunk a recesszióból, amely oly jelentős hatást gyakorol ránk.
signal

Synonyms (English) for "signal":

signal

Context sentences for "signal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
Nekünk, az Uniónak, erős jelzéseket kell küldeni az Atlanti óceán túlsó felére.
EnglishToday, our signal detection algorithms can find very simple artifacts and noise.
Mai jelérzékelő algoritmusaink nagyon egyszerű leleteket és zajokat találnak.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
A szövegnek, amelyre ma szavazunk, erőteljes üzenetet kell közvetítenie erről.
EnglishFirst of all, this resolution is a positive and constructive signal to Turkey.
Először is ezen állásfoglalás pozitív és építő jellegű jelet küld Törökországnak.
EnglishAt the Highland Avenue traffic signal I pulled up beside him and let him see me.
A Highland Avenue közlekedési lámpájánál beértem, s hagytam, hogy meglásson.
EnglishDetermine the exact origin of this signal on a planetary map, she told the Pila.
Határozzátok meg ennek a jelnek a pontos forrását a bolygótérképen mondta a pilának.
EnglishThey changed the weather code, but they didn't change the short signal code book.
Megváltoztatták az időjárási kódokat, de nem változtattak a másik kódkönyvön.
EnglishWhat was meant to be an immediate signal will now have to be postponed to mid-2009.
Amit akkor mi azonnalra terveztünk, azt most 2009 közepéig kell elhalasztanunk.
EnglishSignal strength is increasing-their search radar might pick us up any second.
A jelerősség növekszik; a keresőradarjuk bármelyik pillanatban ránk bukkanhat.
EnglishThe lack of our commitment would send a negative signal to the Turkish people.
Kötelezettségvállalásunk elmaradása negatív jelzést jelentene a török népnek.
EnglishHowever, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?
Nem kellene-e intő jelet látnunk ezeknek a felhívásoknak az ismétlődésében?
EnglishI tried to call the police but got a busy signal after the first three numbers.
Próbáltam hívni a rendőrséget, de az első három szám után foglaltat jelzett.
EnglishWhen they come back, Pyle said, we could signal them for a lift to the camp.
Mikor visszajönnek mondta Pyle , jelt adhatnánk nekik, hogy vigyenek el a táborba.
EnglishMarkets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
A piacok feszültek, és minden jelre azonnal, eltúlzottan és negatívan reagálnak.
EnglishA signal blinked urgently in my visor to tell me the flyer was immediately overhead.
A sisakmonitoromon sürgeten villódzó pont jelezte, hogy a sikló már közel jár.
EnglishThese are supposed to be the events that signal the birth of the Antichrist.
00:10:23.20,00:10:27.48 Ezek az események jelezték az Antikrisztus születését.
EnglishHe did not skulk or lower his head, for that would signal that something was wrong.
Nem ólálkodott, nem szegte le a fejét, ami jelezte volna, hogy valami nincs rendjén.
EnglishThe recruits were hurried in as the all-clear signal alerted the pilot for takeoff.
Az újoncok beszálltak, aztán megérkezett az engedély, és a pilóta felszállt.
EnglishAIready I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal.
Már látom a láncreakciót, a kémiai vegyületek megjelenését, melyek egy érzelem...
EnglishBy adopting the report Parliament will send a positive signal to our citizens.
E jelentés elfogadásával a Parlament pozitív jelet küld polgáraink számára.