EN

silent {adjective}

volume_up
The deep, silent type whose secrets were always the most depraved.
Csendes, visszahúzódó férfi, mindig az ilyennek vannak a legmocskosabb titkai.
Other than that, the neighborhood was silent and almost preternaturally still.
Rajtuk kívül a környék csendes volt és természetellenesen nyugodt.
Elminster looked a silent question, and Farl smiled a little sadly.
Elminster szemében csendes kérdés villant és Farl szomorúan elmosolyodott.
Their meals were brought by silent, cowering drudges from the nearby shanty town.
Az ételüket hallgatag, riadt rabszolgák hordták nekik a közeli barakkvárosból.
Silent California, he wondered, what have you been up to, all these years?
- Hallgatag Kalifornia - töprengett magában -, mi volt veled annyi éven át?
One of the silent guards growled and took their plates away.
Az egyik hallgatag őr morgott valamit, aztán elvitte a tányérjaikat.
Under his desk, a foot from his knee, was a button linked to a silent alarm.
Az íróasztala alatt, harminc centire a térdétőől, ott volt a zajtalan riasztó gombja.
This silent entreaty had an eloquence, however, that I can't put into words.
E hangtalan könyörgés oly behízelgő volt, amit nem foglalhatok szavakba.
Halfway there he arched and cried out in silent pain and surprise.
Félúton hangtalan üvöltéssel görbült meg szellemteste meglepetésében és kínjában.
The vampire smiled and then his shoulders moved with silent laughter.
A vámpír mosolygott, válla rázkódott a hangtalan nevetéstől.

Context sentences for "silent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishStark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
Stark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
EnglishIn fact, one of the most ridiculous ideas was, "Hey, let's have a silent stand.
Ez egyik legnevetségesebb ötlet az volt, hogy szervezzünk egy csendes kivonulást.
EnglishNo one spoke as they marched, all eyes searching the silent forest about them.
Senki sem beszélt menetelés közben, a körülöttük elterülő néma erdőt vizslatták.
EnglishThey only landed and sat staring at him, ghastly-silent, a massed living conundrum.
Leszálltak, és kísérteties némasággal bámulták, mint valami tömeges, élő talány.
EnglishEugene was silent, the artless and sincere outpouring made an impression on him.
Eugène szótlan maradt, meghatotta az igaz érzésnek ez a naiv megnyilatkozása.
EnglishTheir meals were brought by silent, cowering drudges from the nearby shanty town.
Az ételüket hallgatag, riadt rabszolgák hordták nekik a közeli barakkvárosból.
EnglishGeneral-Lieutenant Sergey Nikolayevich Golovko was silent for several seconds.
Szergej Nyikolajevics Golovko altábornagy hosszú másodpercekig nem jutott szóhoz.
EnglishThey gathered by a lone lamp, within a watchful ring of silent Tower apprentices.
A fejek rögtön felé fordultak, amint Elminster csatlakozott a kicsiny társasághoz.
EnglishThey were dark and silent, and their aspect seemed to daunt even the Galactics.
Sötéten, némán úsztak, és mintha még a galaktikusokat is megrendítették volna.
English`See here our Silent Watchers were uneasy more than two days ago. that I know.
- Ide hallgass: a mi Néma Õreink már több, mint két napja nyugtalanok, azt tudom.
EnglishSilent tears spilled from her eyes as she watched Vangerdahast walk to his death.
Joysil azonban kitárta a szárnyát, hogy eltakarja a férfit, és a társára kiáltott.
EnglishOut of the darkness, priestesses came, silent and dark, blue gleams on their brow.
A sötétből papnők léptek elő némán és sötéten, a homlokukon fénylő, kék jellel.
EnglishNow, if you intend to lurk in my shadow, Wither, you must learn to be silent.
Nos, ha az árnyékomban akarsz élni, Illó, akkor meg kell tanulnod csendben lenni.
EnglishThe room became silent as the twenty or so partners turned to the head table.
A terem elcsendesedett, amint a mintegy húsz üzlettárs a főasztal felé fordult.
EnglishThe old man shook his head hopelessly as he entered the silent, empty streets.
Az öregember reménytelenül csóválta a fejét, ahogy járta a néma, üres utcákat.
EnglishHe crossed the open ground, as silent as a cloud scudding across a windswept sky.
Keresztülvágott a nyílt területen, némán, ahogy a felhő száguld a szélsöpörte égen.
EnglishAnd they had the advantage of being mounted, while the silent enemy ran afoot.
Megvolt az az előnyük, hogy lovon ültek, míg ellenfelük gyalogosan közeledett.
EnglishLater she stood silent as I wrote my message to Marius on an ancient temple wall.
Némán várakozott, míg én fölírtam üzenetemet Mariusnak az ősi templom falára.
EnglishShe was silent, but for Igraine the room was filled with the echo of her voice.
Elhallgatott, de Igraine még hallani vélte hangjának visszhangját a szobában.
EnglishThe first hunter was silent for a time, and the second whistled sourly to himself.
Az első vadász hallgatott egy ideig, míg a másik halkan fütyörészett magában.

Synonyms (English) for "silent":

silent