EN single
volume_up
{noun}

single (also: one, singular, sole)
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
Az Európai Parlamentnek legyen egyetlen székhelye, egyetlen munkahelye.
Not a single one has been solved, not a single person has been convicted.
Egyetlen egy eset sem lett megoldva, és egyetlen személyt sem ítéltek el.
Not a single missile from a single SDI orbiter fired.
Egyetlen rakéta nem lett kilőve egyetlen Föld körüli atombázisról sem.
single (also: recluse, sole)
To go as a single tourist would be risky; there was protec-tion in groups.
Magányos turistaként odautazni kockázatos lett volna; a csoport védelmet nyújtott.
Thirty years of training and experience wasted, lost to a single rifleman!
Harmincévi kiképzés és tapasztalat ment kárba egyetlen magányos lövész miatt!
Single clients were unusual; normally they were two or more.
A magányos vendég szokatlan volt, általában kettesével-hármasával jöttek.
single
--I have searched the New Testament in vain for a single sympathetic touch; nothing is there that is free, kindly, open-hearted or upright.
Az Újtestamentumban hiába kerestem akár csak egy szimpatikus vonást is; semmi sincs benne, ami szabad, jóságos, nyíltszívű és becsületes lenne.
single
volume_up
egy {noun}
A knock twice repeated and then, after a pause, a single one.
A kopogtatást kétszer megismételték, aztán egy szünet következett, majd ismét egy kopogtatás.
Candy handed Izarith a ten and one single, keeping six for herself.
Ezzel a kezébe nyomott egy tízest és egy egydollárost.
He looked like a man who could take a bank single-handed--even in those clothes.
Úgy festett, mint aki segítség nélkül ki tudna rámolni egy bankot még ebben a ruhában is.
single
single (also: singular, sole)
setting up a single access point with regard to preparatory documents.
létre kell hozni az előkészítő dokumentumok egyedüli elérési pontját.
It provides the single point of contact in Romania with OLAF for European funds.
A hivatal az európai alapok szempontjából az OLAF egyedüli romániai kapcsolattartó pontjaként szolgál.
I was the only passenger who got out there, and there was no one upon the platform save a single sleepy porter with a lantern.
Egyedüli utasként szálltam le a vonatról, s a peronon csak egy álmos hordár ácsorgóit a lámpásával.
single
From then on, I was raised as a single child by a single mother.
Ettől kezdve egy egyedülálló anya, egyke gyermekeként nevelkedtem.
Mrs Wisbeach, Gordons landlady, specialized in single gentlemen.
Wisbeach, Gordon háziasszonya, egyedülálló urakra specializálta magát.
In Austria, 47% of unemployed single parents live in chronic poverty.
Ausztriában az egyedülálló munkanélküli szülők 47%-a krónikus szegénységben él.
single
It tie nad a. number, it was unlisted, and that was perfectly understandable with no less than fifty thousand single mothers trying to collect unpaid child support.
Ha van telefonja, titkos a száma, ami tökéletesen érthető, hiszen több ezer egyedül élő anya akarja behajtani a ki nem fizetett gyerektartást.
single (also: singular)
volume_up
egyes {noun}
Every single color, dot, every single line, is a weather element.
Minden egyes szín és pont, minden egyes vonal az időjárás egy-egy eleme.
Every single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Minden egyes harvardi alkalmazott most automatikusan bekerül egy életciklus alapba.
These rights are inviolable and this applies to every single human being.
Ezek a jogok sérthetetlenek és minden egyes emberi lényt megilletnek.
single
single
Single sharp cracks marked Twist's contribution.
Külön-külön éles kattanások jelezték, hogy Csavar is beszállt a tűzharcba.
There should be a separate approach to every single country.
Külön megközelítést kellene alkalmazni minden egyes ország esetében.
The call to publicise EU single payments deserves special recognition.
Külön elismerést érdemel az a felhívás, hogy tegyék közzé az EU egyszeri kifizetéseit.
single
single
single
Part of one ear was missing and a single gold ring dangled from the other.
Az egyik füle csak félig volt meg, a másikban szimpla aranykarika hintázott.
Otherwise the watch bill was normal, and no one remarked on the single change.
Egyébként a szolgálati időszak során nem történt semmi különös, és senki sem figyelt fel a szimpla cserére.
Automatically replaces the default system symbol for single quotation marks with the special character that you specify.
Automatikusan lecseréli a szimpla idézőjel alapértelmezett szimbólumát a felhasználó által meghatározott különleges karakterre.
single

Synonyms (English) for "single":

single

Context sentences for "single" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának első, egyesbíró által kihirdetett ítélete.
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Az ezen országok államadóssága elleni támadások célja a közös valuta gyengítése.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
English. - The EPLP wishes to see the Single European Payment area a success.
írásban. - The EPLP az egységes eurofizetési térség sikeres működését kívánja.
EnglishHe completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Az egységes piac 500 millió állampolgár és 20 milliónál is több üzlet otthona.
EnglishOver the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.
Évtizedeken át az egységes európai valuta csak kevesek által osztott gondolat volt.
EnglishWe cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
Az egységes piac nem működhet a szolidaritás és összetartás garanciája nélkül.
EnglishAt least the digital single market topic has made a breakthrough into EU priorities.
Legalább a digitális egységes piac témája végre bekerült az EU prioritásai közé.
EnglishI believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
Véleményem szerint az egységes piac az európai növekedés egyik fő hajtóereje.
EnglishWho has ever heard of a single-engine aircraft being safer than a twin-engine one?
Ki hallott arról, hogy az egymotoros repülő biztonságosabb, mint a kétmotoros?
EnglishA single hopeless spark flickered out, then the entire control panel went dead.
Néhány reményvesztett szikra pattant, majd a panel végképp felmondta a szolgálatot.
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
EURES tevékenységi jelentés 2004-2005: Az egységes európai munkaerőpiac felé (vita)
EnglishThe EU is based on a single market but this single market is still not complete.
Az Unió alapja az egységes piac, ez az egységes piac azonban még nem teljes.
EnglishWe must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
Az egységes piac újjáélesztéséhez el kell távolítanunk a protekcionista akadályokat.
EnglishI believe that together, we will achieve a better and stronger single market.
Úgy vélem, hogy együttesen jobb és erőteljesebb egységes piacot tudunk létrehozni.
EnglishA single cloth proved insufficient to swab up a significant amount of dried blood.
XL-es, sorozatgyilkos méretet kellene venned ebből a kendőből - jegyezte meg Dylan.
EnglishIt is actually anti-competitive for the whole single market on a wider scale.
Tágabb értelemben, ez valójában az egész egységes piacra nézve versenyellenes.
EnglishThe issue of the Single Market is to ascertain where we can focus competition.
Az egységes piac kérdése annak meghatározása, hogy hova összpontosítsuk a versenyt.
EnglishHigh fines are an effective tool but, as a single instrument, they may be too blunt.
A magas bírságok hatékony eszközök, önmagukban azonban erőtlennek bizonyulhatnak.