EN

single {adjective}

volume_up
He was single, agnostic, a graduate of Grinnell, a nonsmoker.
Továbbá nőtlen volt, szabadgondolkodó, Grinnellben végzett, és nem dohányzott.
A single man of large fortune; four or five thousand a year.
Nőtlen ember, méghozzá vagyonos; négy-ötezer font az évi jövedelme.
He was thirty-nine at the time, single, physically and morally unattractive, and a business failure.
Harminckilenc éves volt, nőtlen, testileg-erkölcsileg taszító, az üzleti életben sikertelen.
From then on, I was raised as a single child by a single mother.
Ettől kezdve egy egyedülálló anya, egyke gyermekeként nevelkedtem.
In Austria, 47% of unemployed single parents live in chronic poverty.
Ausztriában az egyedülálló munkanélküli szülők 47%-a krónikus szegénységben él.
Single female pensioners often live in risk of poverty.
Az egyedülálló nyugdíjas nők gyakran az elszegényedés veszélyében élnek.
Only their single farm payment keeps them going by subsidising production.
Csak az egyszeri gazdaságoknak adott kifizetések működtetik őket a termelés támogatásával.
The call to publicise EU single payments deserves special recognition.
Külön elismerést érdemel az a felhívás, hogy tegyék közzé az EU egyszeri kifizetéseit.
The single daily meal filled his belly, but it would not stay full.
A napi egyszeri étkezés megtöltötte a hasát, de ez nem tartott sokáig.

Context sentences for "single" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának első, egyesbíró által kihirdetett ítélete.
EnglishAnd I do not have a single scruple about reading Michael's diary if I do find it.
És egy szemernyi aggály nélkül el fogom olvasni Michael naplóját, ha megtalálom.
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Az ezen országok államadóssága elleni támadások célja a közös valuta gyengítése.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishThis will facilitate the adoption of UCITS IV modifications in a single reading.
Ez elősegíti az ÁÉKBV IV. módosításainak egyetlen olvasatban történő elfogadását.
EnglishTo this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Mindezidáig, ebből a kitüntetésből soha nem ítéltek oda többet egyetlen csatáért.
EnglishShe and Craig were stuck here, and their single chance was to try to make a deal.
Craig és Tess kutyaszorítóban voltak, és az egyetlen kiút az egyezkedés lehetett.
English. - The EPLP wishes to see the Single European Payment area a success.
írásban. - The EPLP az egységes eurofizetési térség sikeres működését kívánja.
EnglishHe completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
EnglishEvery single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Minden egyes harvardi alkalmazott most automatikusan bekerül egy életciklus alapba.
EnglishDemetrius, Popov replied, remembering the name on his single remaining credit card.
- Demetrius - felelte Popov az egyetlen megmaradt hitelkártyáján szereplő nevet.
EnglishDuddits cried out: a single word repeated three times between bursts of coughing.
Duddits felkiáltott: egyetlen szót ismételt háromszor, a köhögőrohamok között.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Az egységes piac 500 millió állampolgár és 20 milliónál is több üzlet otthona.
EnglishOver the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.
Évtizedeken át az egységes európai valuta csak kevesek által osztott gondolat volt.
EnglishWe cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
Az egységes piac nem működhet a szolidaritás és összetartás garanciája nélkül.
EnglishThe March was a poor land, sparsely populated, with a single market town, Blantize.
A March szegény, gyéren lakott vidék volt, egyetlen vásárvárossal, Blantize-zel.
EnglishAt least the digital single market topic has made a breakthrough into EU priorities.
Legalább a digitális egységes piac témája végre bekerült az EU prioritásai közé.
EnglishI believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
Véleményem szerint az egységes piac az európai növekedés egyik fő hajtóereje.
EnglishThe Goddess will not fail us while a single worshipper gives her what is due.
Az Istennő nem hagy minket el, amíg legalább egyetlen hívő megadja neki, ami jár.
EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.

Synonyms (English) for "single":

single