EN

slope {noun}

volume_up
Váratlanul szinte függőlegessé vált az emelkedő.
At the top of the slope, he angled back toward the man.
Az emelkedő tetején üldözője felé fordult.
The house was old, with white stucco walls, on a level section of the upper grassy slope.
Noha szélesebb volt a falusi házaknál, magas, csúcsos tetejével jól illett a mögötte emelkedő hegycsúcshoz.
I rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
The slope reached a steep ridge that went to the left.
A lejtő leért a meredek szakadékba, amely balra folytatódott.
The captain, his face like a shale slope furrowed with gulleys, came over to Saul.
Arca olyan barázdált volt, akár egy agyagos lejtő, amelybe záporok vájtak vízmosásokat.

Context sentences for "slope" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAlready he imagined his rush down the slope toward the fence and the trees and...
Már el is képzelte, ahogy rohan le a lejtőn, a kerítés felé, a fák közé, és...
EnglishWhen he started up the gentle slope, he didn’t look toward their graves.
Amikor elindult felfelé a szelíd emelkedőn, még nem nézett a lányok sírja felé.
EnglishGasping, Lee and Grumman forced themselves up the steep slope of rocks and scree.
Lee és Grumman lihegve kapaszkodott feljebb a meredek, sziklás, görgeteges talajon.
EnglishI rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
EnglishUnable to resist it, she slid backwards down the slope, into the erupting chamber.
A teste végiggördült a lejtőn, be egyenesen a feltáruló terembe, a tűz kitöréséhez.
EnglishThey watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
Nézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.
EnglishBut what if I were to cut above the main trail, and traverse the slope higher up?
- Mi lenne, ha letérnék a kitaposott ösvényről, és fölötte vágnék át a hegyoldalban?
EnglishThen Iorek set off down the slope toward the sea again, toward the south.
Iorek elindult lefelé a lejtőn, vissza a tengerhez, hogy délnek vegye az irányt.
EnglishShe turned away from the small plastic domeshaped tent and started up the slope.
Hátat fordított a kis kupolát formázó műanyag sátornak, s megindult fölfelé a kaptatón.
EnglishThey crept down the slope through mist and bracken toward the rear of the estate.
Leereszkedtek a ködös völgybe, és a haraszton át megközelítették a birtok hátsó részét.
EnglishDid she stand up there on some grassy slope listening to the music of her troubadour?
Talán kint áll egy füves domboldalon, onnan hallgatja trubadúrja szerenádját?
EnglishIt wasn't high, and below it was grass, with a gentle slope away from the building.
Nem volt magasan, alatta gyep terült el, és a lanka szelíden lejtett a pavilon felől.
EnglishInstead, I'd rolled down the slope, painfully reducing the length of the fall.
Ehelyett legurultam a lejtőn, fájdalmak árán csökkentve a zuhanás hosszát.
EnglishAnd fifty yards up the slope of the hill the fringe of the woods mocked us.
Az erdő széle gúnyosan nézett le ránk ötven járd magasból, a domb tetejéről.
EnglishHe dove to the snow and rolled down the slope, ignoring the impact of rocks beneath him.
A hóba vetette magát, és legurult a lejtőn, ügyet sem vetve a kövekre a hó alatt.
EnglishA long, winding stairway ran up the slope to a gaping entry in the castle's outer wall.
A hegyoldalon hosszú, kanyargós lépcső vezetett a külső falon tátongó kapuhoz.
EnglishMen, Braer replied quietly, as he set off down the slope into the forest.
- Emberre. - válaszolt csendesen Braer, ahogy elindult a lejtón le, az erdőbe.
EnglishThe captain, his face like a shale slope furrowed with gulleys, came over to Saul.
Arca olyan barázdált volt, akár egy agyagos lejtő, amelybe záporok vájtak vízmosásokat.
EnglishOur only cause for inquietude was now the appearance of the precipitous slope above us.
Viszont nem kis nyugtalansággal néztük végig a hegyoldalt a Nagy Sasfészek lábáig.
EnglishAround the limb of the lower slope the main road led, bending toward Ra-hjemur.
Hamarosan egy jól kitaposott úthoz ért, amely nem vezethetett máshová, mint Ra-hjemurba.

Synonyms (English) for "slope":

slope
Other dictionary words