"special" translation into Hungarian

EN

"special" in Hungarian

EN special
volume_up
{adjective}

special (also: capital, classic, conspicuous, elegant)
A special thanks to you, Mrs Kaufmann, for your very good work in the Convention.
Külön köszönet jár Önnek, Kaufmann asszony, hogy olyan kitűnő munkát végzett a Konventben.
A very special thank you goes to Commissioner Reding, for the excellent levels of cooperation she has shown for so long.
Kiemelt köszönet illeti Reding biztost az oly rég óta folytatott kitűnő együttműködésért.
Unfortunately for them, the Swiss police have assembled and trained what appears to be an excellent. professional special-operations team.
Balszerencséjükre a svájci rendőrség, kitűnő, igazi profi, különleges egységet állított össze és képezett ki.
volume_up
egyedi {adj.}
In any case, special resources are available for this from the Commission.
Mindenesetre a Bizottság egyedi forrásokat biztosít ezzel kapcsolatban.
You may use the special strings to give the playlist a unique filename.
A helyettesítési szimbólumok segítségével egyedi fájlnevet lehet adni a lejátszólistának.
It was special and unique and it spoke with a language of its own.
Különleges, egyedi hely, amely a saját nyelvén beszél.
special (also: especial, extra, fancy, particular)
A special role and special tasks in this area await local authorities.
E területen a helyi hatóságokra különleges szerep és különleges feladatok várnak.
I take care of special needs for special people, the enemy spy an­swered.
Különleges emberek különleges szükségleteit elégítem ki felelte a kém.
Yeah, this is a special station for special assholes.
Dehogynem, különleges részleg különleges balfékeknek.
Mintha sajátságos érzelmei lennének iránta.
Each Member State has its own special features and traditions which reflect the cultural diversity of Europe.
Minden egyes tagállamnak megvannak a sajátságos jellemzői és hagyományai, amelyek az európai sokszínűséget tükrözik.
You see, he explained, the cere- mony I will undertake will be quite special, and il requires preparation.
Tudja, igen sajátságos az a ceremónia, amit megfogadtam magyarázta , és előkészületeket igényel.
A special session of the United Nations' General Assembly on drugs is held in New York.
Az ENSZ Közgyűlése New Yorkban rendkívüli ülésszakot tart a kábítószerekről.
But the point is that Special Circumstances thinks she might know something about the artifact.
A Rendkívüli Körülmények szerint hasznos információval szolgálhatna.
A Special Southeast Europe Cooperation Process Summit is held in Skopje, FYROM.
Rendkívüli csúcstalálkozó a délkelet-európai együttműködési folyamat keretében Szkopjében (MVJK).
The special circumstances of the outermost regions must not be forgotten.
A legkülső régiók sajátos körülményeiről sem szabad megfeledkezni.
The United Kingdom's special position also needs to be looked at in particular.
Érdemes konkrétan megvizsgálni az Egyesült Királyság sajátos helyzetét.
Buddhist monks have long been the target of a special kind of persecution.
A buddhista szerzetesek hosszú ideje sajátos üldözés célpontjai.
special (also: peculiar, specific)
The Pact does not provide an explicit definition of these special circumstances.
A Paktum kimondottan nem definiálja ezeket a speciális körülményeket.
Allow '' in character constants to escape special characters
A '' engedélyezése karakterállandókban speciális karakterek definiálásához.
- the special precautions to be taken to minimize exposure to lead.
- az ólomnak való kitettség minimalizálására megteendő speciális óvintézkedések.
special
special
They were brought on a special train to a siding inside the factory's high iron fence.
Különvonat hozta őket a gyár magas vaskerítésén belüli iparvágányra.
But that special train from Cleveland left as quietly as a ghost.
Hanem az a clevelandi különvonat olyan nesztelenül surrant el, akár a szellem.
A month later, she said, around Labor Day, although there was no Labor Day then - when summer was about to end - a special train arrived.
Sutton úgy körülbelül a munka ünnepén, habár akkor még nem volt a munka ünnepe nyár vége felé , különvonat érkezett.

Synonyms (English) for "special":

special

Context sentences for "special" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
Szülőhazámban, Máltán a halászat és az akvakultúra egyaránt nagy hangsúlyt kap.
EnglishDo you recall at all whether Corporal Brandt had any special mate in that hut?
Nem emlékszik véletlenül; volt-e Brandt tizedesnek közelebbi barátra a barakkban?
EnglishWe will be having a special discussion on unemployment at Ecofin in October.
Az Ecofin keretében októberben külön vitát folytatunk majd a munkanélküliségről.
EnglishSpecial rules applicable to persons, other than mariners, who are self-employed
A tengerészeken kívüli önálló vállalkozókra alkalmazandó különös szabályok
EnglishAnd you're saying you were framed by General Marks and his special assistant.
És most azt mondja, hogy Marks tábornok és az ők szárnysegédje hamisan megvádolta.
EnglishOn special days or occasions it is often the case that people look back at the past.
A kivételes napok, alkalmak során szokás, hogy az ember visszatekintsen a múltba.
English'Nothing special,' I assured him, putting down my gear and taking my jacket off.
Semmi különös biztosítottam, miközben letettem a cuccomat, és levettem a zubbonyomat.
EnglishSpecial attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.
E tekintetben külön figyelmet kell szentelnünk a szociális lakások bérlőinek.
EnglishI also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
Meg szeretném említeni, hogy célzott pénzügyi keretet fogunk elkülöníteni.
EnglishAs soon as they were terminated, It would turn to Melanie with a special rage.
Amint velük is végez, ez a valami különös dühhel fog Melanie ellen fordulni.
EnglishMommy just had to take her medicine... for snooping in Daddy's special Work.
Anyának be kellett vennie a gyógyszerét... mert beleütötte az orrát apa munkájába.
EnglishAs a man and a cop, he viewed that class of criminal with special contempt.
Mint férfi és mint rendőr, különös megvetéssel viseltetett az ilyen bűnözők iránt.
EnglishIn 2009, there were no special reports sent to Parliament by the Ombudsman.
2009-ben az ombudsman nem küldött egyetlen különjelentést sem a Parlament részére.
English'Living in an over-populated kingdom has its own special problems, doesn't it?
Különös problémákat vet fel, ha az ember egy túlnépesedett királyságban él, nem igaz?
EnglishSituation of the Jordan River with special regard to the Lower Jordan River area (vote)
A Jordán folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (szavazás)
EnglishThat's why I valued Evangeline's collection, because I delight in the special thing.
Ezért értékeltem annyira Evangeline gyűjteményét, mert felüdítenek a különös dolgok.
EnglishYet Harlo wasn't a street racer; he took no special pride in having wheels of fury.
Harlo azonban nem volt versenyző alkat, nem szerette a kerekek csikorgását hallgatni.
EnglishThis sends a clear signal that the Commission has a special concern for young people.
Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a Bizottság különösen odafigyel a fiatalokra.
EnglishNot even in prison, as I say, is there anything special about Harvard men.
Mint mondom, még a börtönben sem különlegesség, ha valaki a Harvardon végzett.
English(LT) I would like to say a few words about the work of the Special Crisis Committee.
(LT) Szeretnék néhány szót mondani a válsággal foglalkozó különbizottságról.