EN spread
volume_up
{noun}

spread (also: aperture, break, crack, gap)
spread (also: banquet, conviviality, feast, beano)
volume_up
lakoma {noun}
spread (also: blanket, coat, cover, envelope)
There were blankets in there, spread over a pile of dried seaweed, some canned goods, a lantern, and another rifle.
Száraz tengeri fűre dobott néhány takaró volt benne, ezenkívül konzervek, egy olajlámpás és még egy puska.
spread (also: blowout)
spread (also: breadth, latitude, width)
spread (also: bulk, compass, content, coverage)
There is no conflict between excellence, on the one hand, and a broad geographic spread, on the other.
Nincsen összeférhetetlenség egyfelől a kiválóság, másfelől a széles földrajzi kiterjedés között.
spread (also: cover)
spread (also: expansion, growth)
Just as some regions proved much more suitable than others for the origins of food production, the ease of its spread also varied greatly around the world.
Ugyanúgy, ahogy egyesterületek sokkal alkalmasabbnak bizonyultak az élelmiszertermelésre, maga'a terjeszkedés sem volt egyformán könnyű a világ különböző részein.
spread (also: gorge)
spread (also: margin)
spread (also: permeation)
spread (also: propagation, spreading)
At the heart of spreading ideas is TV and stuff like TV.
Az egész ötlet-terjesztés mögött a TV áll, és más TV-szerű dolgok.
spread
spread
spread (also: straddle)
spread
spread (also: stretch)
That rapid spread preempted opportunities for domesticating those and related species in the Balkans.
A Balkánon e fajok és rokonaik nemesítését a gyors terjedés kizárta.
Even among alt those areas where food production did spread in the prehistoric era, the rates and dates of spread varied considerably.
Még azoknál a területeknél is, ahol az élelmiszertermelés az őskorban elterjedt, a terjedés sebessége és időpontja jelentős eltéréseket mutat.

Context sentences for "spread" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe old wound throbbed with pain and a great chill spread towards Frodo's heart.
A régi seb most fájdalmasan lüktetett, s halálos hideg kúszott Frodó szíve felé.
EnglishElliot and Tina spread the map on the table and sat down across from each other.
Elliot és Tina kiterítették a térképet az asztalra, és leültek egymással szemben.
EnglishJackson per­sonally spread out the printouts from the photo-intelligence troops.
Jackson már egymás mellé rakosgatta a műholdas felderítéstől kapott felvételeket.
EnglishThe two top buttons of her blouse were open, spread by the swell of her breasts.
Blúzának nyitva hagyott felső két gombja sejtetni engedte mellének feszes halmait.
EnglishHow can we spread the application of high European standards to other countries?
Hogyan terjeszthetjük ki a szigorú európai normák alkalmazását más országokra?
EnglishAvery spread the documents on one end of the table and began checking entries.
Avery szétterítette az iratokat az asztal egyik végén és elkezdte átnézni őket.
EnglishBut another glance at the papers spread out on the table made Michael furious.
Hanem ahogy ránézett az asztalon szétterített papírokra, ismét elfogta a méreg.
EnglishThe security guard's left hand lay open at his side, palm up, fingers spread.
A biztonsági őr bal keze tenyérrel felfelé, széttárt ujjakkal nyugodott a földön.
EnglishI had to get them outside before the fumes spread farther and the house exploded.
Ki kell juttatnom őket, mielőtt a benzingőz továbbterjed, és felrobban a ház.
EnglishHe pulled a few grimy sheets towards him, spread them out, and looked at them.
Maga elé húzott néhány szutykos papírdarabot, szétteregette és nézegette őket.
EnglishMore importantly, the force that I led was spread over more than 20 countries.
Ennél is fontosabb, akiket vezettem 20 különböző országban voltak szétszórva.
EnglishThe beast lay huddled on the pale beach and the stains spread, inch by inch.
Az állat összehúzódzkodva hevert a homokban, körülötte lassan nőttek a vérfoltok.
EnglishThe concept of opposite but equally powerful gods spread throughout the Mideast.
- A harcban álló, jó és gonosz istenségek tana mindenfe lé elterjedt a Közel-Keleten.
EnglishThis time the flame spread instead of shrinking and dying around the stick.
Ezúttal a láng nem halt el zsugorodva a gyufa körül, hanem terjeszkedni kezdett.
EnglishWhat is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
Mi értelme egy ilyen politikának, amikor az a cél, hogy megosszuk a terheket?
EnglishShe lay on an unmade bed in her dressing gown, which was untied, and spread open.
A vetetlen ágyon feküdt, köntösében, melynek szárnyai szétnyíltak a testén.
EnglishI spread the wings of the fur lined cape and threw back my head to look at the moon.
Szétcsaptam a szőrmés köpeny szárnyait, és hátravetett fejjel néztem a holdra.
EnglishIt began in his belly, then spread upward to his chest and down to his balls.
Beköltöztek a hasába, onnan megindultak a mellének, majd leszálltak a tökéig.
EnglishLet us sear this wretched place with fire and spread its ashes on the wind.
Borítsuk együtt lángba ezt a borzasztó helyet, és szórjuk szét hamvait a szélben.
EnglishIts poison has spread out and infected the world and all who dwell upon it.
Mérge szétterjedt, megfertőzte a világot, s mindazokat, akik a felszínén élnek.