EN spring
volume_up
{noun}

spring (also: adaptability, bounce)
There was no spring in his step, no purpose to his movement.
Nem volt már ruganyosság a járásában, céltudatosság a mozdulataiban.
The spring and drive began to leave the Live Boots, for they had come far and at great speed.
A ruganyosság és az erő kezdett kifogyni az Élő Csizmából, mivel jókora távolságot tett meg nagy sebességen.
spring (also: burst, chop, crack, cranny)
spring (also: dive, diving, hop, jump)
volume_up
ugrás {noun}
Lord Roke couldn't wait: a spring and a kick, and the other man fell beside the sergeant.
Lord Roke nem várhatott: egy ugrás, egy döfés, és az őrmester már nem magában hevert.
Lombard's leaping body stayed poised in mid-spring, then crashed heavily to the ground.
Lombard teste ugrás közben megállt egy pillanatra a levegőben, aztán nagy puffanással a földre zuhant.
spring (also: fermentation, fount, fountain, fund)
Hot Sulphur Springs, White Sulphur Springs, Black Sulphur Springs, No Sulphur Springs...
Melegkén-forrás, Fehérkén-forrás, Feketekén-forrás, Kéntelen-forrás.
Near the spring, some banana trees, with large leaves, grew under the shade of the palms.
A forrás mellett nagy levelű banánfák nőttek a pálmafák árnyékában.
A spring--one reason he'd chosen this spot--was not far away.
Forrás volt a közelben - ez volt az egyik oka, hogy ezt a helyet választotta.
spring (also: spiral)
volume_up
rugó {noun}
That would have been like junking an expensive car just because of a broken spring.
Ki bolond roncstelepre vinni egy drága autót, csak mert egy rugó eltört benne?
She planted her feet and hunched down within her clothing like a coiled spring.
Szilárdan megvetette a lábát és előregörnyedt, olyan lett, mint egy összenyomott rugó.
But Hendel had heard the click of the released spring an instant before the trap opened.
Ám Hendel egy pillanattal előbb hallotta meg a csapdát működtető rugó kattanását.
spring (also: springtime)
volume_up
tavasz {noun}
They could see nothing green here, and it's spring outside, southern spring.
Innen semmi zöldet nem láthatok, holott tavasz van, déli tavasz.
Spring blossomed, the ground was green everywhere, especially over the burial pits.
Virágzott a tavasz, a talaj mindenütt zöldült, főleg a sírhantokon.
The spring outside, the warmth, the hovering mist that would be rain.
Kint meleg tavasz volt, sűrű pára, amelyből hamarosan eső lesz.

Context sentences for "spring" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
A ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.
EnglishWe are therefore awaiting the package with eagerness and interest in spring 2011.
A 2011 tavaszán várható csomagot ezért türelmetlenül és nagy érdeklődéssel várjuk.
EnglishBottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
Mélységes csodák fakadnak egyszerű szabályokból, amelyek vég nélkül ismétlődnek.
EnglishThe pulpers stored cut logs or pieces of equipment beneath them until spring.
A favágók a kivágott rönköket vagy a felszerelésüket tárolták bennük tavaszig.
EnglishLet the opposing force pull you down, gather its energy for the spring back.
- El tudná készíteni nekem ezeknek a tárgyalásoknak a kivonatolt jegyzőkönyvét?
EnglishFor the appetizer, Caesar salad... escargot... and your Oriental spring rolls.
Étvágygerjesztőnek, Cézár saláta... csiga... és egy kis keleti íz, tavaszi tekercs.
EnglishThey were both watching me closely, bodies taut as though about to spring on me.
Mindkettő erősen figyelt, a testük megfeszült, mintha rám akarnának ugrani.
EnglishIt acted differently in the Spring: large-scale effective action within a few hours.
Tavasszal másképp cselekedett: nagy volumenű hatékony fellépés néhány órán belül.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
A keretirányelv valamikor 2010 ősze és 2011 tavasza között jelenik majd meg.
EnglishThe spring-loaded knife was one with which Chavez had played earlier in the day.
Ezek egyike volt a rugós pengelövő, amivel Chávez aznap eljátszadozhatott.
EnglishWe adopted the proposal on the Statutes of the Agency in the spring of this year.
Ez év tavaszán elfogadtuk az Ügynökség alapszabályára vonatkozó javaslatot.
EnglishAnd you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.
Látják, hogy hol volt a vége a előző tavaszon, majd júniusban, májusban és októberben.
EnglishThree times we have cast the sacred finger-bones of the Spring Child, said Hargoth.
Háromszor is elvetettük a Tavaszi Gyermek szent ujjcsontjait mondta Hargoth.
EnglishIt was cold here as always, the fresh spring air never touching the place.
Gabrielle nagy tüzet rakott az ódon kandallóban, én meggyújtottam a gyertyákat.
EnglishThe stolen pills were safely tucked away between the mattress and the box spring.
A lopott kapszulák biztonságban rejtőztek a matrac és az ágy rugói között.
English. - (NL) This spring summit is of crucial importance to all Europeans.
Ez a tavaszi csúcstalálkozó döntő fontosságú valamennyi európai számára.
EnglishThe spring runoff had sent his Camaro rolling and tumbling five miles down the wash.
A tavaszi áradás majd tíz kilométernyit sodorta Paul kocsiját a vízmosásban.
EnglishAs for the monkey daemon, he glared at Will without blinking, crouched ready to spring.
Az ugrásra kész majom daimón átható tekintete rezzenéstelenül szegeződött Willre.
EnglishThe grass was growing over it, quick and wild, as it always does in spring in Louisiana.
Már benőtte a fű, azzal a vad sebességgel, amely a louisianai tavaszra jellemző.
EnglishShe stood quite calmly amid the spring lettuce and said, I want to go to him.
Tökéletesen nyugodtan állt a tavaszi saláta közt a kertben, és így szólt: