EN staff
volume_up
{noun}

1. general

staff (also: backup, brace, hold, mainstay)
But it did not topple into the giddy darkness below them; rather, the staff rested in apparent defiance of gravity with two-thirds its length lying unsupported in the air above the abyss.
De a bot nem esett le a szédítő mélybe, hanem szemmel láthatóan dacolt a nehézségi erővel, és hossza két harmadával ott maradt támasz nélkül lebegve a szakadék fölött.
staff (also: bar, handle, pole, rod)
volume_up
rúd {noun}
He waved it back and forth, banging the eagle on the tip of the staff against overhead pipes.
Előre-hátra lengette, a rúd végén levő sas nekikondult a mennyezet alatti csöveknek.
staff (also: crew, personnel)
- the numbers and qualifications of the teaching staff envisaged,
- a tervezett oktató személyzet létszáma és szakképzettsége,
Payments to staff are obviously public documents.
A személyzet részéről történő kifizetések nyilvánvalóan nyilvános dokumentumok.
We are not going to set up a special court for your member of staff.
Nem szándékozunk egy különleges bíróságon megtárgyalni a személyzet tagjának ügyét.
staff (also: sector, metric gauge)
staff (also: pole, stick)
volume_up
bot {noun}
Slowly and majestically, the staff rose, turning in the air until it hung upright.
A bot lassan, fenségesen felemelkedett, és függő helyzetbe fordult.
The staff began to splinter, and the Gresham's beast screamed, sensing victory.
A bot recsegni kezdett, a bestia pedig felüvöltött a közelgő győzelem mámorában.
There Bremen had Kinson fur- ther shave the ironwood branch to form a staff.
Bremen Kinsonnak adta az ágat, hogy addig farigcsálja, amíg bot nem lesz belőle.
staff (also: rod, stick, wand)
volume_up
pálca {noun}
staff
Secondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
A másik dolog pedig az, hogy a Parlament irodáiban nincs hely új munkatársak számára.
Staff numbers have increased just as dramatically.
A munkatársak száma is körülbelül ilyen drasztikusan emelkedett.
The budget and the number of staff have also increased.
A költségvetés és a munkatársak száma is növekedett.
staff
Returning to China and facing the general staff would be devastating, utterly devastating.
Végzetes lesz számára visszaérni Kínába és a vezérkar elé odaállni.
There was scarcely room for the folding map table, but his battle staff of six could work in there, even when on the move.
A felhajtható térképasztalnak már alig jutott hely, de a hatfős vezérkar dolgozni tudott itt, még mozgás közben is.
General Elliott smiled back at the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, then leaned forward and tapped the driver on the shoulder.
Elliott tábornok visszamosolygott az egyesített vezérkar főnökére, aztán előrehajolt, megkocogtatta a sofőr vállát.

2. "staves"

staff (also: stave)
staff (also: stave)

Synonyms (English) for "staff":

staff

Context sentences for "staff" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey began throwing stones at Castor's staff and the situation became dangerous.
Castor kíséretét kövekkel kezdték dobálni, és a helyzet egyre veszélyesebbé vált.
English(f) details of the training which the agency intends to provide for its staff;
f) az ügynökség által a munkatársainak nyújtani kívánt képzés részletes adatai;
EnglishArticle 13 of Annex VII to the Staff Regulations is hereby amended as follows:
A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 13. cikke a következőképpen módosul:
EnglishI will inform the staff and see that all is put in order prior to my departure.
Értesítem a személyzetet, és gondoskodom róla, hogy minden rendben menjen tovább.
EnglishThank you, and the same to you and all the College of Commissioners and staff.
Köszönöm, és hasonlókat kívánok Önnek, a biztosok testületének és munkatársainak.
English(PL) Madam President, the shortage of healthcare staff is a global phenomenon.
(PL) Elnök asszony, az egészségügy területén a munkaerőhiány globális jelenség.
English00:15:00.61,00:15:03.13 A perfectly normal event that our illustrious staff...
00:15:00.61,00:15:03.13 Egy teljesen normális esemény amiről e kiváló csapat...
EnglishWe need a detailed overview of the tasks and of the staff employed in the EEAS.
Részletes rálátással kell rendelkeznünk az EKSZ feladataira és személyzetére.
EnglishAnd everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.
Minden Wikipediával kapcsolatos dolgot egy teljes egészében önkéntes csapat kezel.
EnglishStaff members came from all over the hospital to place objects in his hands.
Az egész kórházból jöttek hozzá az emberek, hogy tárgyakat dugdossanak a kezébe.
EnglishElmara had retrieved her staff and flown into the heart of the last, smaller globe.
Elmara visszaszerezte botját és belebegett az utolsó, kisebb fénygömb közepébe.
EnglishKeep this classified until my battle staff can analyze the implications, understand?
Erről ne szóljon senkinek, amíg a stábom ki nem elemzi a lehetőségeket, rendben?
EnglishSo you can imagine the stir your little visit is causing among my staff, Mr.
El sem tudja képzelni, mekkora izgatottságot okozott nekünk azzal, hogy idejött.
EnglishIn June 2008 the European Union is supporting a military staff of more than 23,000.
2008 júniusában az Európai Unió több mint 23.000 fős katonai állományt támogat.
EnglishEnough talk for now, I fear, Elminster was saying reluctantly, raising his staff.
- Mára elég volt, attól tartok - mondta vonakodva Elminster, és megemelte a botját.
EnglishYes, and Minister Fang has praised me before the rest of the staff for choosing it.
Igen, sőt Fang miniszter meg is dicsért a többiek előtt, amiért ezt választottam.
EnglishI have a very important member of my staff arriving soon, a fine young mathist.
Hamarosan megérkezik a csoportom egyik nagyon fontos tagja, egy fiatal matematikus.
EnglishThe process was time-consuming, tedious, and much hated by the secretarial staff.
Időrabló, unalmas és fárasztó volt, egyszóval gyűlöletes a titkárnők számára.
EnglishOn the right, a kneeling pilgrim held a heavy anchor as though it were his staff.
A kép közepén zarándok térdelt, a kezében zarándokbot helyett jókora horgony.
EnglishParker, your staff follows you around... and says, Right, just like a parrot.
Parker, az embered folyton ottjár a nyomodban, és mindenre azt mondja: "igen"!