EN

stake {noun}

volume_up
The gondola pulled up between the stakes on the far bank of the canal and the Colonel watched the black-clad people climb up out of the black-painted vehicle.
A gondola beállt a két cölöp közé a csatorna túlsó partján, és az ezredes figyelte a fekete ruhás embereket, amint kimásznak a feketére festett vízi járműből.
Then there was the black iron fret-work bridge on the canal leading into the Rio Nuovo and they passed the two stakes chained together but not touching: like us the Colonel thought.
Aztán ott volt a fekete vashíd a Rio Nuovóba vezető csatorna fölött, és elmentek a két összeláncolt, de egymást nem érintő cölöp mellett: akárcsak mi, gondolta az ezredes.
stake (also: bonfire, stack)
And talk of the stake, of being burnt for a sorcerer, that was entirely possible.
És a boszorkánymesterre váró máglya, az is lehetséges.
Hot winds blurred the crowd of onlookers gathered around the stake.
Forró légáramlatok csaptak a máglya körül összegyűlt bámészok felé.
They tried holding the whole carcass on a stake over the fire, but the stake burnt more quickly than the pig roasted.
Aztán megpróbálták, hogy a malacot egészben, karóra szúrva megsüssék a tűzön, de a karó hamarabb elégett, mintsem a hús megsült volna.
És két hegyes fa karó.
The stake was in his hands, the stake sharpened at both ends, the stake that vibrated so wildly, that grew long, short, light, heavy, light again.
A karó a kezében volt, a mind a két végén kihegyezett karó, a vadul reszkető karó, amely megnőtt, összezsugorodott, könnyű volt, nehéz volt, újra könnyű
stake (also: fire, firing, light, pep)
stake (also: peg, picket, pin, spike, stock, pale)
stake (also: pot)
Subsidiarity is clearly at stake here and I would have nothing to add.
Nyilvánvaló, hogy itt a szubszidiaritás a tét, nincs is hozzáfűznivalóm.
Millions of dollars in investment and tax savings are at stake.
Több millió befektetésre váró, illetve adóból megtakarítható dollár itt a tét.
Our competitiveness in the globalised economy is at stake.
A globalizálódott piacon a versenyképességünk a tét.
stake (also: turf)

Context sentences for "stake" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Az európai projekt intézményi következetessége és egyensúlya került veszélybe.
EnglishThe European Union still has a role to play and our credibility is at stake.
Az Európai Uniónak még további szerepe van, és szavahihetőségünk forog kockán.
EnglishMember States have a major stake in this, so why are they not here this evening?
A tagállamok ebben komolyan érintettek, miért nincsenek tehát itt ma este?
EnglishThere is a lot at stake in the budget negotiations for the next programming period.
Sok múlik a következő programozási időszakra vonatkozó költségvetési tárgyalásokon.
EnglishIt is not only our credibility which is at stake; countries really face a challenge.
Nemcsak hitelességünk forog kockán: az országok ténylegesen nehézségekkel küzdenek.
EnglishThe European Union's credibility is therefore also at stake in this dispute.
Következésképpen ebben a vitában az Európai Unió hitelessége is kockán forog.
EnglishThis issue is a concern to all, because public health and safety is at stake.
Ez az ügy mindannyiunkat érint, mivel a közegészség és a közbiztonság van veszélyben.
EnglishI was as immobilized and eye-catching as Saint Joan of Arc at the stake.
Éppúgy nem mozdulhattam, és éppolyan blikkfangos voltam, mint Johanna a máglyán.
EnglishWhat is truly at stake here is our credibility and the implementation of our policies.
Ami valójában veszélyben van, az a szavahihetőségünk és a politikáink végrehajtása.
EnglishUltimately, for us here in the European Parliament, there is a fundamental issue at stake.
Végtére számunkra itt, az Európai Parlamentben egy alapvető kérdés forog kockán.
EnglishWhile we are on the subject of language: language is not the issue at stake today.
A nyelv témájával kapcsolatban: a mai napon nem a nyelv van napirenden.
EnglishThey will accompany me, for their stake in this matter is at least as great as your own.
Õk elkísérnek engem, mivel ez az ügy legalább annyira az övék, mint az enyém.
EnglishSo there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
Tehát, idén is igen nagy tétek forognak kockán Törökországban, az EU-török kapcsolatokban.
EnglishThe house will stake you in your play, and you may keep half of your winnings.
A Ház adja a pénzt a fogadáshoz, és megtarthatod a nyereményeid felét.
EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
Ezzel a kérdéssel kell foglalkozni a vita és a mai megbízatás során.
EnglishThis should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Ez mindenkit meg kell nyugtasson, aki a probléma megoldásában érdekelt.
EnglishLet us not, however, break off the dialogue if the independence of this country is at stake.
Ne szakítsuk meg azonban a párbeszédet, ha az ország függetlensége forog kockán.
EnglishThe issue at stake is the credibility and stability of democracy in Georgia.
A kockán forgó kérdés a demokrácia hitelessége és stabilitása Grúziában.
EnglishIn this regard, the credibility of the European Union has been at stake for some time.
Ebben a tekintetben az Európai Unió hitelessége egy ideig kockán forgott.
EnglishIt would be wrong of us in the European Union to stake things on one individual.
Helytelen lépés lenne részünkről az az Európai Unióban, ha a dolgokat egyvalakire hárítanánk.