EN standard
volume_up
{noun}

standard (also: banner, ensign, flag, streamer)
That broken standard we found back at the battlefield was his personal banner.
Az a törött nyelű lobogó, amit a csatatéren találtunk, az ő személyes zászlaja volt.
Hurriedly, Ander jammed the Elessedil standard into the rocky earth and drew his own weapon.
Ander sietve földbe szúrta az Elessedil-lobogó rúdját, és maga is fegyvert ragadott.
And I like it not, Arthur, that you should raise a pagan banner for your standard.
S az sem tetszik, Arthur, hogy pogány lobogó alatt kívánsz harcolni.
standard (also: banner, ensign, flag, pennant)
We must fight under one standard, and that standard is the cross.
- Egyetlen zászló alatt kell küzdenünk, s az a kereszt zászlaja.
The first standard is that of King Audry: the company comes on royal business.
- Az első zászló Audry királyé; a csapat az uralkodó ügyében jár.
That standard is the banner of the royal Elven house of Elessedil-the personal staff of Eventine.
Ott az a zászló az Elessedil elf uralkodóház lobogója, vagyis Eventine személyi testőrségéé.
standard (also: cast, design, model, paragon)
volume_up
minta {noun}
Calculates the standard deviation of an estimation based on a sample.
Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.
Estimates the standard deviation based on a sample.
Minta alapján becslést ad a szórásra.
The solution of the sample is treated with excess of standard potassium permanganate in alkaline conditions to form manganese dioxide.
A vizsgálandó minta kezelése lúgos közegben káliumpermanganát-fölösleggel történik, mangán-dioxid képzése céljából.
standard (also: chop, grade, nature, quality)
Quality is important; standards are important.
Fontos a minőség; fontosak a szabványok.
Ukraine seems to be compelled to reform its energy sector in order to maximise production and improve quality and safety standards.
A jelek szerint Ukrajna, a termelés maximalizálása, a minőség, és a biztonsági feltételek javítása érdekében energiaszektorának reformjára kényszerül.
High standards, suitable food quality and sufficient supply are components of food security, something which is so important.
A szigorú előírások, a megfelelő élelmiszer-minőség és a megfelelő ellátás az élelmiszer-biztonság elemeit képezik.
standard (also: column, file, mainstay, pillar)
volume_up
oszlop {noun}
standard (also: degree, extent, gage, gauge)
At the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
Az általános mérték ugyanakkor jelenleg egyik tagállamban sem haladja meg a 25%-ot.
(SK) Mr President, in the submitted proposal, the Commission proposes applying a minimum standard VAT rate of 15% for a further 5 years up to 2015.
(SK) Elnök úr, a benyújtott javaslatban a Bizottság 15%-os minimális héa-mérték alkalmazását javasolja további öt éven keresztül, 2015-ig.
Nevertheless, the Commission considers that this technical proposal only concerns the periodical extension of the minimum level of the standard VAT rate.
A Bizottság azonban úgy véli, hogy ez a technikai javaslat csupán az általános héa-mérték minimális szintjének időszakos meghosszabbítását tartalmazza.
Parental care is not a luxury for a child, but a natural standard.
A szülői gondoskodás nem luxus, hanem természetes kívánalom.
standard (also: gage, gauge)
volume_up
mérce {noun}
What worries me is that a similar double standard is beginning to pertain within our institutions.
Aggaszt, hogy kezd a mi intézményeinkben is hasonló kettős mérce érvényesülni.
This is a clear double standard which this House is applying, which is deplorable and unacceptable.
Ez nyilvánvalóan kettős mérce, amit a Parlament alkalmaz, ez pedig elítélendő és elfogadhatatlan.
This is a double standard, when to say it oneself is acceptable, but it is not permissible for another to say it.
Ez kettős mérce, amikor valaki maga mondja az elfogadható, de más számára nem megengedett.
standard (also: level, plane, standards)
The main competence for maintaining and promoting health standards lies with the Member States.
Az egészségügyi színvonal fenntartása és javítása elsősorban tagállami felelősség.
It enables higher standards to be achieved in the quality and comparability of statistics.
A statisztikák minősége és összehasonlíthatósága terén magasabb színvonal elérését teszi lehetővé.
Certain minimum standards should be guaranteed and regulated for under Union provisions.
Bizonyos minimális színvonal garantálására és szabályozására van szükség uniós rendelkezések útján.
standard (also: regulation)
The standard comprises methods for both sampling and analysis.
A szabvány módszereket tartalmaz mind a mintavételezéshez, mind az elemzéshez.
THIS PARTICULAR UNIT IS THAT FOUND BY CASPAHR WEIR AT (STANDARD) AGE SIXTEEN YEARS.
EZT A PÉLDÁNYT CASPAHR WEIR TALÁLTA TIZENHAT (SZABVÁNY) EVES KORÁBAN.
Every standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Minden szabvány a feltalálók és a vállalkozások által bejegyzett szabadalmakból áll.
standard
standard
volume_up
finomság {noun} (nemesfémé)
standard
standard
volume_up
nívó {noun}
Economic growth, low unemployment, high social standards and a dynamic business environment are not mutually exclusive.
A gazdasági növekedés, alacsony munkanélküliség, magas szociális nívó, és a dinamikus üzleti környezet, egymást korántsem kizáró elemek.
standard
The codecision of Parliament on all budgetary questions is a democratic minimum standard.
A Parlament költségvetési kérdésekben való együtt döntése demokratikus minimum standard.
The Standard followed Anna Scheele's taxi along Piccadilly and up Bond Street.
A Standard a Piccadillyn követte Anna Scheele taxiját egészen a Bond Streetig.
Returns the standard error of the predicted y value for each x in the regression.
Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.
standard (also: stock)
The standard comprises methods for both sampling and analysis.
A szabvány módszereket tartalmaz mind a mintavételezéshez, mind az elemzéshez.
THIS PARTICULAR UNIT IS THAT FOUND BY CASPAHR WEIR AT (STANDARD) AGE SIXTEEN YEARS.
EZT A PÉLDÁNYT CASPAHR WEIR TALÁLTA TIZENHAT (SZABVÁNY) EVES KORÁBAN.
Every standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Minden szabvány a feltalálók és a vállalkozások által bejegyzett szabadalmakból áll.
standard (also: utility)
Laziness, perhaps, had led her to simply holo-copy the physical appearance of a standard tiktok-form.
Elég lusta volt ahhoz, hogy nem talált ki egy új gépagyút, hanem egyszerűen elkészítette az egyik szabványos típus holomásolatát.
standard
It is surely also a principle of the International Monetary Fund to work to improve people's standard of living.
Bizonyára az is a Nemzetközi Valutaalap alapelvei közé tartozik, hogy törekedjen az emberek életszínvonalának javítására.

Synonyms (English) for "standard":

standard

Context sentences for "standard" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.
De az európai kis- és középvállalkozásoknak rendelkezniük kell saját standarddal.
EnglishWhen can we expect a standard that includes minimum font sizes for warning texts?
Mikorra várhatjuk a figyelmeztető szövegek minimális betűméretét előíró szabványt?
EnglishDiethyl ether or cis-2-butene, in DMA (3.2) as the internal standard solution.
DMA-ban (3.2.) oldott dietil-éter vagy cisz-2-butén, mint belső standardoldat.
EnglishBut when it comes to other people's kids, there's a higher standard to answer to.
De ha más emberek gyerekeiről van szó, egy magasabb mércének kell megfelelni.
EnglishCalifornia's Low-Carbon Fuel Standard is being copied throughout the United States.
Kalifornia alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagnormáját USA-szerte átveszik.
EnglishThe governor's been dodging a debate since Michigan was Lake's standard response.
A kormányzó úr Michigan óta halogatja a vitát hangzott Lake szokásos válasza.
English(3) The refund on raw sugar must be fixed in respect of the standard quality.
(3) A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani.
EnglishThe standard fluorescent fixture above the sink couldn't produce such an eerie shine.
Egyetlen fluoreszkáló berendezési tárgy sem tudna ilyen fényességet produkálni.
EnglishNone of them bear the crest of the leopard-the standard of my Border Legion.
Egyikük sem viseli a párducos pajzsot, ami az én Határőr Légióm zászlaját díszíti.
EnglishOf course they had to be tourists; they were speaking Stan-dard with Athenan accents!
Hát persze, csakis turisták lehettek: hamisítatlan athénai akcentussal beszéltek!
EnglishEarlier, the standard premises search had turned up a case of bourbon in the kitchen.
A házkutatás során valóban rábukkantak egy üveg bourbonre a konyhaszekrényben.
EnglishThis would be another terrible blow to the standard of living of working people.
A dolgozó emberek életszínvonalára nézve ez újabb szörnyű csapást jelent.
EnglishAlacrity, you have no doubt encountered standard conditioning techniques, eh?
Alacrity, nyilván maga is találkozott már valamifajta kondicionálással, nem?
EnglishThe Terran was glad he took fairly well to the Moon's one-sixth Standard.
A földi büszke volt magára, hogy ilyen jól boldogul a Hold egyhatodos szabványán.
EnglishAt the stroke of the gong it was five thirty-one and one quarter, Eastern Standard Time.
A gongütés öt óra harmincegy perc tizenöt másodpercet jelzett helyi idő szerint.
EnglishWith the memory of his sometime clean self as a standard, Ralph looked them over.
Ralph, mértékegységként felidézve egykori tiszta és ápolt testét, szemügyre vette őket.
EnglishMany features of the elections were of a standard which left much to be desired.
A választások több szempontból messze nem feleltek meg a kívánatosnak tartott normáknak.
EnglishI've read that the falling dream is a standard outlet for feelings of insecurity.
Olvastam, hogy ha az ember zuhan álmában, az a bizonytalanság szokásos megnyilvánulása.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Másfelől viszont, valóban meg kell szabadulnunk ettől az abszurd 0,7%-os normától.
EnglishI found a broken standard from the house of Elessedil-Eventine's personal banner.
Egy törött zászlót, amely az Elessedil királyi házé volt, Eventine személyes lobogóját.