EN

standing {noun}

volume_up
- Hármas pozíció elfoglalva.
For a moment she could not get her bearings; she screamed, blundering, and then saw the blue-eyed man standing before her.
Egy pillanatig teljesen értetlenül állt a megváltozott helyzet előtt, sikoltozott, kapálózott; majd hirtelen meglátta a kék szemű férfit közvetlenül maga előtt.
The fourth and final lesson is that even in a storm, Europe is standing firm and European integration is becoming stronger.
A negyedik és egyben utolsó tanulság pedig az, hogy még egy ilyen viharos helyzet kellős közepén is biztosan állunk a lábunkon, és egyre erősebbé válik az európai integráció.
standing (also: authority, potency)
He was obviously finding it difficult to remain standing.
Nyilvánvalóan fárasztotta az állás.
Looking at it was a little like looking at an instrument of torture - boot, rack, strappado - which is standing inactive, but only for the moment.
Paul úgy érezte, mintha valami kínzószerszámra nézne lehetett volna spanyolcsizma, csiga vagy hüvelykszorító , amely most épp nincs használatban, de ez csak átmeneti állapot.
According to the Commission's official statistics, unemployment reached 4.7% in 2007, with long-term unemployment standing at 2.8%.
A Bizottság hivatalos statisztikái szerint a munkanélküliség 2007-ben érte el a 4,7%-ot, a tartós munkanélküliség pedig 2,8%-on állt.
Within the European market, where more and more citizens are exercising their right to freedom of movement, employment has been a long-standing concern in both national and European politics.
Az európai piacon belül, ahol egyre több és több polgár él a szabad mozgás jogával, a foglalkoztatás a nemzeti és az európai politikusok tartós aggályává vált.

Context sentences for "standing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTen minutes later we were standing in a clearing high up on the wooded hillside.
Tíz perccel később már az erdős domboldalon, egy magasan fekvő tisztáson álltunk.
EnglishHe was stirring his coffee when he felt someone stand-ing in front of his table.
Már a kávéját kavargatta, amikor érzékelte, hogy valaki meg. áll az asztalánál.
EnglishHe was standing with most of the older folk by the pillars, watching the dance.
Az öreg a többi idősebb emberrel együtt az oszlopoknál állt és a táncot figyelte.
EnglishHe was standing by my mother's chair many a morning when I went in to greet her.
Számtalanszor ott állt anyám széke mellett, amikor reggel bementem hozzá köszönni.
EnglishIf it's dismissed initially for lack of standing or whatever, no one will know it.
Ha valamilyen oknál fogva már a legelején elutasítják, senki sem fog tudni róla.
EnglishOnly Gandalf could be seen, standing white and tall before the blackened hearth.
Más nem volt látható, csak Gandalf, fehéren, szálasan az elfeketült tűzhely előtt.
EnglishShe had felt it before, standing in the hospital corridor as Ellie cried in pain.
Érezte korábban is, a kórházi folyosón, mikor Ellie jajveszékelt a fájdalomtól.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
A mai napon Önök előtt álló csapat kész arra, hogy megbirkózzon a kihívásokkal.
EnglishThe lights went on and Daddy was standing there in his shorts, his eyes glaring.
Aztán felgyulladt a lámpa, és apa ott állt alsónadrágban, meredt tekintettel.
EnglishAnd then, one night, standing guard at Dawn's cot, he heard the missiles coming.
Azután egy éjjel, őrt állva Dawn kiságya mellett, meghallotta a közeledő rakétákat.
EnglishWe could see people standing before caves in which they lived high on the hills.
Fent a domboldalakon emberek ácsorogtak a barlangok előtt, amelyekben laktak.
English'Lord Hull was slumped over his writing-desk with the three brothers standing by.
"Hetenként egyszer vagy kétszer ment neki különböző ajtóknak - mondta William.
EnglishNot fifty yards away, Oleg Ivan'ch was standing in the line to use the men's room.
Nem egészen ötven yarddal odébb Oleg Ivanics a férfivécé előtti sorban álldogált.
EnglishYou're standing there, threatening one of my best snakes with a pumped up robodog.
Ott álltál, és az egyik legjobb kígyómat fenyegetted egy felpumpált robokutyával.
EnglishKarabekian slid off his barstool so he could face all those enemies standing up.
Karabekian lecsusszant a bárszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel.
EnglishLena Feldt watched them, standing invisible just two paces from where they sat.
Lena Feldt, láthatatlan alakjában, alig kétlépésnyire állt a sátorban ülőktől.
EnglishAnd standing m one corner was a lovely old Wurlitzer jukebox that really worked.
Az egyik sarokban pedig egy gyönyörű régi wurlitzer állt, amely működött is.
EnglishIn the silence, and standing over the dry blood, they looked suddenly furtive.
A csöndben, a megalvadt vér fölött arcuk hirtelen alattomos kifejezést öltött.
English'Ah, I do have an aircraft standing by, in case you don't want to bother with the-'
Nos, történetesen tudnék keríteni egy légibuszt, amennyiben szeretnél mielbb...
EnglishSlowly she turned and saw that her cousin was standing directly in front of Ramses.
Lassan megfordult, és azt látta, hogy unokabátyja közvetlenül Ramszesz előtt áll.