"strata" translation into Hungarian

EN

"strata" in Hungarian

HU

EN strata
volume_up
{noun}

strata (also: band, coat, coating, deposit)
volume_up
réteg {noun}
We are hurtling towards a hyper-connected world where citizens from all cultures and all social strata will have access to smart, fast mobile devices.
Száguldunk egy hiperösszekapcsolt világ felé, ahol mindegyik kultúra és minden társadalmi réteg tagja hozzáfér az intelligens és gyors mobileszközökhöz.
When we are able to ensure equal medical care for all population strata, society will become more efficient in the economic, financial and political sense.
Ha minden társadalmi réteg számára azonos orvosi ellátást tudunk biztosítani, a társadalom is hatékonyabb lesz gazdasági, pénzügyi és politikai értelemben egyaránt.
strata (also: settlement)
strata
strata
strata
volume_up
tároló {noun} (olajmezőé)
strata

Synonyms (English) for "stratum":

stratum

Context sentences for "strata" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThus the poorest social strata are worst hit by inflation and high prices.
Így az infláció és a magas árak leginkább a legszegényebb társadalmi rétegeket sújtják.
EnglishNote the height of the wing, and a bit of the orange strata on the wing tip.
Figyeld meg a szárny magasságát, és azt a csepp narancsszínt a hegyén!
EnglishThe image was from the white strata of the shell, naturally, and the background a dark pink.
A képet természetesen a fehér rétegből faragták, a háttér sötétrózsaszín volt.
EnglishHigh prices have a debilitating effect on consumers, in particular those in the poor strata of society.
A magas árak a fogyasztókat, főként a szegény társadalmi rétegeket lehetetlenítik el.
EnglishVenkman and Spengler picked up crowbars and removed the manhole cover from the bottom strata of street.
Venkman és Spengler feszítővasat fogott és leemelte az út legalsó rétegéről a fedlapot.
EnglishThe well goes down into radioactive strata, as everyone knows.
A kutak radioaktív étegekbe értek, ez köztudomású.
EnglishNowhere was there any break in the fortification; nowhere a fault in the strata by which one might clamber up.
És a sziklafalon sehol egy repedés vagy hasadék, amelyen keresztül megpróbálhattunk volna bemászni.
EnglishViolent crimes are committed in all Member States, and they affect people from all social strata.
Minden tagállamban elkövetnek erőszakos bűncselekményeket, méghozzá a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű emberek ellen.
EnglishOut of this, about EUR 8.5 million was directly allocated to help the poorest strata of the population.
Ebből megközelítőleg 8,5 millió EUR-t közvetlenül a lakosság legszegényebb rétegeinek megsegítésére különítettünk el.
EnglishTheir strata memories say 'Earth, ' remember?
A bázismemóriájuk szerint a Föld nevű bolygón éltek.
EnglishThe soil was torn away, then 255 the underlying rock strata fragmented under the ero-sional effect and was swept away as well.
A föld eltávozott, és az alatta fekvő kőréteg is megrepedezett és szétporlott a hatalmas pusztító erő alatt.
EnglishSo we're seeing a rise of this availability being driven by mobile device proliferation, globally, across all social strata.
Az elérhetőség fokozódását tapasztaljuk, melyet a mobilkészülékek elburjánzása hajt, globálisan, minden társadalmi rétegben.
EnglishThe lowest level of Epsilons in the precisely ranked social strata of Victor's ideal society might be little more than machines of meat.
Victor ideális társadalmában a legalacsonyabban elhelyezkedő Epszilonok nem sokkal számítottak többnek a gépeknél.
EnglishAccommodation, and particularly accommodation for the weaker strata of society, has become a genuine emergency in many major European cities.
A lakáskérdés, különösen a társadalom szegényebb rétegeiben, valóban sürgető kérdéssé vált sok európai nagyvárosban.
EnglishIn the wider places, where softer strata had been carried off, whole crowds of cowled and hooded forms seemed to whisper together.
A tágasabb helyeken, ahol a lágyabb kőzeteket kikoptatta az idő, egész sereg kámzsás és csuklyás alak sugdolózott egymás között.
EnglishReleasing carbon dioxide from the earth's strata can cause the death of living beings as well as tectonic movements and earthquakes.
A szén-dioxidnak a föld kőzeteiből való felszabadítása az élőlények halálához, valamint tektonikus mozgásokhoz és földrengésekhez vezethet.
EnglishI am convinced that the unprotected and needy strata of society must not bear the responsibility for the mistakes of governments.
Mély meggyőződésem, hogy nem a lakosság legvédtelenebb és legkiszolgáltatottabb rétegeinek kellene viselnie a felelősséget a kormányok hibáiért.
EnglishThis situation is frequently associated with dysfunctional families; families in the most marginal social and economic strata.
Ha erről a problémáról hallunk, gyakran diszfunkcionális családokra gondolunk; a legmarginálisabb társadalmi és gazdasági helyzetben élő családokra.
EnglishPart of the increased tax revenue of the Member States should therefore be given as direct aid to the most vulnerable strata of society.
A tagállamok megnövekedett adóbevételének egy részét ezért közvetlen támogatásként a társadalom legsebezhetőbb rétegeinek kellene folyósítani.
EnglishParagraphs 1 and 2 shall apply neither to domestic effluents nor to discharges injected into deep, saline and unusable strata.
(3) Az (1) és (2) bekezdést nem alkalmazzák sem a háztartási szennyvizekre, sem a mély, sótartalmú, használaton kívüli rétegekbe történő injektálásokra.