EN

stretch {noun}

volume_up
The barren waste stretched to the distant horizon.
A puszta terület messze elhúzódott végig a horizonton.
It is the southern end of an area of peatland that stretches straight up from England into Scotland.
Ez egy olyan tőzeges terület déli csücske, amely Angliától egészen Skócia magasságáig húzódik.
Amidst all this, one thing is clear: none of us can afford a zone of near-lawlessness stretching from the Horn of Africa to Afghanistan.
Mindezek közepette egy dolog biztos: egyikünk sem engedheti meg, hogy egy majdnem törvényen kívüli terület helyezkedjen el Afrika szarvától Afganisztánig.
A stretch opposite Sandalath and the capering, dancing Nachts.
A sáv végén ott állt Sandalath és a táncoló, ugrándozó naktok.
Thrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
Csapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
Along its brink there now stretched a wide tumbled flat of scored and weathered rock, cut every now and again by trench-like gullies that sloped steeply down to deep notches in the cliff-face.
Szélén most szaggatott, szétszórt és viharvert sziklákkal teli lapos sáv húzódott, ezt itt-ott mély árokszerű vízmosások szegték, s ezek meredeken szakadtak a mély kőszurdokokba.
The final stretch will be nothing, my Master told me.
Az utolsó szakasz úgyszólván semmi mondta a Mester.
Go down the other side of the hill and there's a straight stretch.
Ahogy a másik oldalán lemegyünk, egyenes szakasz következik.
Az a szakasz a miénk.
They were in a single rank, which stretched the width of the plaza.
A katonák láncot alkottak az egész tér széltében.
On instructions, the policeman climbed out, stretched, and walked away down the road, for all the world like a man coming home after working the night shift.
Az utasításokat követve a rendőr kiszállt, nyújtózott egyet, aztán elballagott, mindenki láthatta, hogy az éjszakai műszakból tér haza.
stretch (also: elongation, yield)
Fortunately the stretching stopped after about a foot.
Szerencsére vagy harminc centiméternyi nyúlás után a kötél hossza állandó maradt.
stretch (also: spread)
stretch (also: straining)
No chitchat, no stretching of the muscles, no predictions about the weather.
Semmi csevegés, semmi nyújtózkodás, semmi jósolgatás a várható időről.
In the bare corridor, hardly a metre wide, and so low he could touch the ceiling without having to stretch, he thought he could hear a very faint hum, coming from all around him.
A kihalt folyosón ami alig egy méter széles, és olyan alacsony volt, hogy nyújtózkodás nélkül elérte a plafont úgy tűnt neki, mintha körülötte mindenfelől elhaló zúgást hallana.

Context sentences for "stretch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOccasionally, she paused and sped alongside him for a stretch before continuing.
Időnként lazításképpen úszott egy-egy kört Creideikivel, mielőtt folytatta volna.
EnglishWe are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
A cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
EnglishHe too had sat back, letting his short, stumpy legs stretch out perfectly straight.
Õ is hátradőlt, amitől rövid, vaskos lábai tökéletes vízszintben meredtek előre.
EnglishI saw it, helpless, when Niniane died, and I could not stretch forth my hand.
Tehetetlenül láttam, amikor Niniane meghalt, és nem nyújthattam érte a kezemet.
EnglishThrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
Csapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
EnglishA new alliance of sorts, one that could stretch from the Arctic Circle to Australia.
Egyfajta új szövetség, amely az Északi-sarkkörtől Ausztráliáig nyújtózkodhatna.
EnglishBut then, after all the others had got out, I got out, too to stretch my legs.
De aztán amikor a többiek kiszálltak, kiszálltam én is hogy kinyújtóztassam a lábamat.
EnglishThey walked into a long, rectangular room that seemed to stretch for miles.
Bementek egy téglalap alakú terembe, amely szinte mérföldekre nyúlt bele a homályba.
EnglishDennie nodded and turned to find some space to stretch out in the tiny hold.
Dennie bólintott, és körülnézett, hogy nyújtózhatna ki egy kicsit a szűk helyiségben.
EnglishWe are unable to stretch the Three Laws, as Daneel and his cohorts apparently can.
- Képtelenek vagyunk úgy alkalmazni a Három Törvényt, mint Daneel és csapatának tagjai.
EnglishI always wondered how Audrey managed to stretch a octave, her hands are so small.
Soha nem fért a fejembe hogyan tud Audrey egy egész oktávot átfogni azzal a kis kezével.
EnglishA hundred meters away, another stretch of dense forest angled up, it seemed forever.
Száz méterrel messzebb ismét erdő következett, sűrűn és végeláthatatlanul.
EnglishElliot returned to her desk, and set her coffee down to get a good stretch.
Elliot visszatért az asztalához, és letette a kávét, hogy nyújtózzon egyet.
EnglishAmbulance sans siren pulling into the pecan-tree drive, stretch limousine right behind it.
Mentőautó fordult be szirénázás nélkül a pekándióalléba, hosszú limuzin követte.
EnglishSee how these moors stretch, sheer and clean, of marvellous subtle color.
Nézd, mily csodás ez a láp, puszta és tiszta, és gyönyörű színek szövik át.
EnglishThe lines for each performance stretch a considerable length down the boulevard.
Minden előadás előtt meglehetősen hosszú sorok kígyóznak a bulváron.
EnglishGod, I never sat up here before, with the whole damned stretch behind me.
Istenem, még sose ültem itt elöl, hogy húzzam magam után az egész dakszlit!
EnglishAnyway-Durling raised his arms to stretch-when we dropped the ball last summer.
Akkor még nem értettem Durling a karját magasra emelve nyújtózkodott.
EnglishThey stretch their chain farther, being as careful as they can despite their excitement.
Hosszabbra nyújtják a láncot, izgalmuk ellenére olyan óvatosak, amennyire lehetséges.
EnglishVangerdahast had waited long enough-far longer than his patience was wont to stretch.
Vangerdahast sokáig várt, jóval tovább, mint ameddig a türelme engedte.