EN

study {noun}

volume_up
Valamennyien megfordultak, és elindultak a dolgozószoba felé.
It's the so-called study--but nobody studies.
Az, kérem, az úgynevezett dolgozószoba bár minálunk nem mindenki dolgozó.
It had only gone around five times when the study door opened and Annie came in.
Még csak ötször ment körbe, amikor kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és Annie lépett be.
But learning required more than closeted study and meditation.
Csakhogy a tanulás nem egyenlő a zárt dolgozószobával és az elmélkedéssel.
NO — You don't have to, if the sole purpose of your stay is to study.
NEM – Ha ott-tartózkodásának egyetlen célja a tanulás, akkor nem.
Work and study abroad may be beneficial to Lithuania's young people and our country.
A külföldi munkavállalás és tanulás előnyös lehet a litván fiatalok és hazánk számára is.
The results of that study are expected to be available in October 2008.
Ezen tanulmány eredményei várhatóan 2008 októberében hozzáférhetők lesznek.
Once that feasibility study is available, we can then make a decision.
Miután rendelkezésre áll ez a megvalósíthatósági tanulmány, meghozhatjuk a döntést.
The next step is the European Commission carrying out a feasibility study.
A következő lépés az Európai Bizottság által végrehajtott megvalósíthatósági tanulmány.
study

Context sentences for "study" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe took her tray not into the big, gloomy dining-room but into the small study.
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishAt an ironmongers booth, Sir Pom-Pom paused to study a display of fancy cutlery.
Egy vaskereskedő bódéjánál Sir Pom-Pom megállt, és a pengéket kezdte nézegetni.
EnglishCome into my study, said Sir Charles, and held open another door off the hall.
Gyertek be a dolgozószobámba mondta Sir Charles, és kinyitott előttük egy ajtót.
EnglishSomeday he hoped to get into medical school himself and study forensic medicine.
Remélte, hogy egy napon majd maga is beiratkozhat az orvostudományi egyetemre.
EnglishIn the patient study of that endless breaking, Joe Carpenter gradually grew calm.
A soha véget nem érő mozgást figyelve Joe Carpenter fokozatosan lecsillapodott.
EnglishHe completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
Englishhe said, then turned back to study the picture.
Mondtam, hogy fogjátok már be! mondta nyomatékosan, és visszafordult a képhez.
EnglishHis eyes were green, clear, alert, andif one took the time to study themmenacing.
Hideg zöld szemei - ha az ember alaposan megfigyeli - igencsak fenyegetőek voltak.
EnglishTo his left, back through a narrow hall, a lamp was on in a bedroom or study.
Bal felé nyílt a szűk hall, a hálóban vagy a dolgozószobában egy villany égett.
EnglishOn the contrary, I had nothing to study, to read, no beads with which to pray.
Nem kaptam olvasni- vagy tanulnivalót, még egy rózsafüzért se, hogy imádkozhassak.
EnglishAfter a moment he crossed to the door of the study, opened it, and entered the room.
Aztán hirtelen odament a dolgozószoba ajtajához, kinyitotta, és belépett rajta.
EnglishStudy of metabolism: absorption, distribution, biotransformation and elimination.
A metabolizáció vizsgálata: abszorpció, eloszlás, biotranszformáció és eliminálódás.
EnglishHe buried Floriel by the river-bank and tried to forget her in intense study.
A folyóágyban temette el Florielt, és intenzív munkával próbált elfeledkezni róla.
EnglishTrevor himself would make an interesting case study for third-year law students.
Maga Trevor érdekes esettanulmányként szolgálhatott volna harmadéves joghallgatóknak.
EnglishRisca was the weapons master, skilled in the war arts, in the study of arms.
Risca fegyvermester, képzett a háborúskodás tudományában, ismeri a fegyvereket.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
A bővítés azonban egy másik kérdés, ami nagyon alapos tanulmányozást igényel.
EnglishThis study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Ennek a tanulmánynak kell kísérnie a tárgyalási folyamatot a következő 18 hónapban.
EnglishIt had only gone around five times when the study door opened and Annie came in.
Még csak ötször ment körbe, amikor kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és Annie lépett be.
EnglishHe never touched a hair of old Ackroyd's head - he never went near the study.
Egy ujjal se nyúlt az öreg Ackroydhoz... közelében sem járt a dolgozószobának.