EN

sudden {noun}

volume_up
sudden (also: pop, rash, snap)
It was an eerie game of image and shadow, of deception and sudden ambush.
Képek és árnyak gyilkos játéka volt ez, a megtévesztésé és a hirtelen rajtaütésé.
Aye, aye, said the older man, with sudden energy.
Igen, igen motyogta az idősebbik, hirtelen energikusan.
Metal blades glittered in the sun, the light dancing from their polished surfaces in sudden explosions of brightness.
Acélpengék villogtak, a napsugár hirtelen fényrobbanásokban táncolt a csiszolt fémen.
sudden (also: rash, slick)
A sudden dire necessity, a flash of inspiration, rapid execution.
Hirtelen, szorongató szükség, egy villanásnyi ötlet, gyors kivitelezésben.
Then, in one sudden fluid motion, he stood up and extended his weapon.
Aztán egyetlen gyors mozdulattal felállt, és felemelte a fegyvert.
Az ébredés gyors volt.
sudden (also: snap)
There was no response to this, except a sudden shudder as if he were freezing.
Nem kapott választ, eltekintve a váratlan borzongástól, mintha Ricky dideregne.
The pain was sudden and shocking, a second unpleasant surprise.
A fájdalom váratlan és meghökkentő volt, a második kellemetlen meglepetés.
In fact, it was simply awful to see the sadness in her face, to see the sudden silent hunger and spill of emotion.
Ijesztő volt látni a bánatát, azt a váratlan, hangtalan éhséget, azt a hirtelen felindulást.
sudden (also: spot)
She was plunged into a sudden and absolute silence, and a darkness just as sudden, just as absolute.
Azonnali, teljes csend váltotta fel a hangzavart, és ugyanolyan abszolút sötétség.
The sudden turn and the abrupt roll-out had her head spinning and she fought to refocuse.
A hirtelen kanyar, az azonnali fordulat úgy összerázta, hogy beleszédült.
And there was to be no sudden relief from it.
És nem volt azonnali megnyugvás.

Context sentences for "sudden" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishThen, all of a sudden, Bobby Sisco charged from the crowd and attacked Mr.
Aztán váratlanul Bobby Sisco is berohant a küzdőtérre, és rátámadt Mr. Hankre.
EnglishSudden illumination revealed the pair, engaged in uneven struggle near the door.
A fényárban már világosan látta az ajtó közelében egymást gyömöszölő alakokat.
EnglishThe tall borderman did not reply, unable to comprehend this sudden change of mood.
A magas határvidéki nem válaszolt, nem értette ezt a hirtelen hangulatváltozást.
EnglishThen a sudden exclamation, a quick My God, look at that! her senses returned.
Aztán egy hirtelen kiáltásra, egy Úristen, oda nézzenek! kiáltásra magához tért.
EnglishHe listened whilst Maude gave him an account of Miss Gilchrist's sudden collapse.
Feszülten figyelt, miközben Maude elmondta drámai jelenetüket az utazás előtt.
EnglishThere was no response to this, except a sudden shudder as if he were freezing.
Nem kapott választ, eltekintve a váratlan borzongástól, mintha Ricky dideregne.
EnglishHis brother, too, felt a sudden chill, recalling that awful feeling of terror.
Hirtelen a fivére is megborzongott, amikor ismét átélte azt a szörnyű félelmet.
EnglishWhen I jabbed the light switch, I blinked from the sudden glare above the mirror.
Amikor felkapcsoltam a villanyt, hunyorogtam a tükör fölötti hirtelen ragyogástól.
EnglishThey sprang up to face him, eyes large with sudden fear, pawing for their weapons.
A rémülettől tágra meredt szemmel fölpattantak, és a fegyvereik után kotorásztak.
EnglishThen the bone mended, and the head righted itself, sudden light in the hooded eyes.
Aztán a csont összeforrt, a fej a helyére került, az üveges szemben fény lobbant.
EnglishI apologized for dropping in as I had, but said that it was a sudden impulse.
Bocsánatot kértem a váratlan betörésért, de, mondtam, hirtelen támadt ötlet volt.
EnglishAlright, gentlemen, your theories on this sudden vulnerability in our systems.
Rendben van, uraim, kérem az elméleteket a rendszer hirtelen meghibásodásáról.
EnglishThe chairman was pounding his gavel over the sudden flurry of excited voices.
Az elnök a kalapácsával kopogtatva igyekezett úrrá lenni a kitörő hangzavaron.
EnglishAnd with a sudden interior shift, her anger passed into suspicion and finally fear.
A düh egy hirtelen belső vetődéssel átváltozott gyanakvássá, majd végül félelemmé.
EnglishA sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
A domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
EnglishA sudden feeling that someone was standing behind her, reaching for her throat.
Hirtelen úgy érezte, hogy valaki áll a háta mögött, és a nyaka felé nyújtja a kezét.
EnglishSudden mechanical sounds were as loud as distant explosions in the echoing room.
Hirtelen olyan erős géphang hallatszott, mintha távoli robbanás zaja lenne.
EnglishMcGee must have seen the sudden change in her, for he said, It's important, Susan.
Susan hirtelen görcsbe rándult a rémülettől, amit persze McGee is észrevett.
EnglishThey didn't touch the core of what I felt, the sudden misery and fear of separation.
Távolról sem fejezi ki, amit érzek, azt a nyomorúságot és az elválás félelmét.