"sudden" translation into Hungarian

EN

"sudden" in Hungarian

EN sudden
volume_up
{noun}

sudden (also: pop, snap, rash)
It was an eerie game of image and shadow, of deception and sudden ambush.
Képek és árnyak gyilkos játéka volt ez, a megtévesztésé és a hirtelen rajtaütésé.
Aye, aye, said the older man, with sudden energy.
Igen, igen motyogta az idősebbik, hirtelen energikusan.
Metal blades glittered in the sun, the light dancing from their polished surfaces in sudden explosions of brightness.
Acélpengék villogtak, a napsugár hirtelen fényrobbanásokban táncolt a csiszolt fémen.
sudden (also: slick, rash)
volume_up
gyors {noun}
A sudden dire necessity, a flash of inspiration, rapid execution.
Hirtelen, szorongató szükség, egy villanásnyi ötlet, gyors kivitelezésben.
Then, in one sudden fluid motion, he stood up and extended his weapon.
Aztán egyetlen gyors mozdulattal felállt, és felemelte a fegyvert.
Az ébredés gyors volt.
sudden (also: snap)
There was no response to this, except a sudden shudder as if he were freezing.
Nem kapott választ, eltekintve a váratlan borzongástól, mintha Ricky dideregne.
The pain was sudden and shocking, a second unpleasant surprise.
A fájdalom váratlan és meghökkentő volt, a második kellemetlen meglepetés.
In fact, it was simply awful to see the sadness in her face, to see the sudden silent hunger and spill of emotion.
Ijesztő volt látni a bánatát, azt a váratlan, hangtalan éhséget, azt a hirtelen felindulást.
sudden (also: spot)
She was plunged into a sudden and absolute silence, and a darkness just as sudden, just as absolute.
Azonnali, teljes csend váltotta fel a hangzavart, és ugyanolyan abszolút sötétség.
The sudden turn and the abrupt roll-out had her head spinning and she fought to refocuse.
A hirtelen kanyar, az azonnali fordulat úgy összerázta, hogy beleszédült.
And there was to be no sudden relief from it.
És nem volt azonnali megnyugvás.
sudden

Context sentences for "sudden" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishThen, all of a sudden, Bobby Sisco charged from the crowd and attacked Mr.
Aztán váratlanul Bobby Sisco is berohant a küzdőtérre, és rátámadt Mr. Hankre.
EnglishSudden illumination revealed the pair, engaged in uneven struggle near the door.
A fényárban már világosan látta az ajtó közelében egymást gyömöszölő alakokat.
EnglishHe listened whilst Maude gave him an account of Miss Gilchrist's sudden collapse.
Feszülten figyelt, miközben Maude elmondta drámai jelenetüket az utazás előtt.
EnglishThey sprang up to face him, eyes large with sudden fear, pawing for their weapons.
A rémülettől tágra meredt szemmel fölpattantak, és a fegyvereik után kotorásztak.
EnglishThen the bone mended, and the head righted itself, sudden light in the hooded eyes.
Aztán a csont összeforrt, a fej a helyére került, az üveges szemben fény lobbant.
EnglishThe chairman was pounding his gavel over the sudden flurry of excited voices.
Az elnök a kalapácsával kopogtatva igyekezett úrrá lenni a kitörő hangzavaron.
EnglishA sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
A domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
EnglishThey didn't touch the core of what I felt, the sudden misery and fear of separation.
Távolról sem fejezi ki, amit érzek, azt a nyomorúságot és az elválás félelmét.
EnglishChap eased down the hall and made a sudden entrance into the lawyer's office.
Chap végigment a folyosón, és kopogtatás nélkül belépett az ügyvéd irodájába.
EnglishLentz listened to the voice on the other end of the phone, feeling a sudden chill.
Hallgatta a vonal túlsó végéről jövő hangot, és végigfutott a hátán a hideg.
EnglishDo this yourself now, the voice said, and El trembled in sud-den awe and nervousness.
Most csináld egyedül, mondta a hang és El megremegett ijedtében és idegességében.
EnglishHari stepped into a small sound chamber and found a sudden release from the din.
Hari belépett az egyik kicsiny helyiségbe- a zsibongás után üdítően hatott rá a csend.
EnglishThe sword of Aragorn, stiff in his motionless hand, blazed with a sudden fire.
Aragorn kezében mozdulatlanná merevedett a kard, pengéjéből láng csapott ki.
EnglishBut all of a sudden. and I don't understand this. you've got a mind of your own.'
De most egyszerre... nem értem magát... a saját fejével akar gondolkodni?
EnglishWhole battalions were swallowed up by the earth or burned to ashes in sudden flame.
Egész zászlóaljakat nyelt el a föld, vagy égetett hamuvá egy-egy tűzcsapás.
EnglishAt last he blew a great blast on his pipe which brought the eels to a sudden halt.
A férfi végül nagy levegőt vett, és belefújt a sípjába, mire az angolnák megtorpantak.
EnglishAt this she gave a mischievous laugh, and her eyes flashed with sudden vitality.
Mire Charlotte vásottan elnevette magát, és a szeme élénken fölcsillant.
EnglishMore confused than angry, Grady nonetheless had a sudden empty feeling in his stomach.
Inkább zavart érzett, mint haragot, mégis valami üresség jelent meg gyomrában.
EnglishWith a sudden quiver in her voice Madouc asked: “Is he then still alive?
- Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig él? - kérdezte Madouc remegő hangon.