EN

supply {noun}

volume_up
Precommercial procurement, from this perspective, can help to bridge the gap between supply and demand in the public services sector.
E tekintetben a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés segíthet a közszolgáltatások szektorában mutatkozó kínálat és kereslet közötti szakadék áthidalására.
Today, it is the Egyptian authorities that have set about building an underground metal barrier in order to prevent any supplies getting through the tunnels.
Most éppen az egyiptomi hatóságok készülnek föld alatti fémsorompó felállítására, amellyel megakadályoznák, hogy az alagúton keresztül bármilyen szállítmány átjusson.
The value is entirely sentimental, maintained by a supply, demand and advertising.
Az értéke teljességgel az érzelmeken alapul, amit a készlet, a kereslet, és a hirdetés tart fenn.
Supplies are short, but we can spare enough to keep you calmed down, Ewen said calmly.
Kicsi a készlet, de annyink van, hogy le tudjunk csillapítani felelte nyugodtan Ewen.
nem áll elegendő készlet rendelkezésre
That will decrease the supply of care in the patients' countries of origin.
Ez csökkenteni fogja az ellátás volumenét a betegek származási országában.
Europeans have new expectations in terms of food production and supply.
Az európaiaknak új elvárásaik vannak az élelmiszertermelés és -ellátás területén.
Mrs Laperrouze next recommended diversifying the sources and routes of supply.
Laperrouze asszony következő ajánlása az ellátás forrásának és útvonalának diverzifikálása.
Bravo Six, Bravo Six, be advised, re-supply helo is inbound at this time.
Bravo 6-os, figyelj, utánpótlás madár érkezik.
Diggs a legjobban az utánpótlás miatt aggódott.
Once this is accomplished, Group One can begin patrols of the east Celebes Sea and provide escorts for supply vessels entering Davao Gulf.
Nem a taktika és a fegyverek döntik el az inváziós hadműveleteket, hanem az utánpótlás szervezése.
supply (also: offer)
It is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Az árfolyamokat bármely időpontban a kereslet-kínálat törvénye határozza meg.
The main cause of the food price shock has been the tremendous fluctuation in supply.
Az élelmiszerársokk legfőbb kiváltója a kínálat óriási ingadozása.
This shows that there is a problem of mismatch between the supply and demand for labour.
Ez azt mutatja, hogy rossz a párosítás a munkaerő-kínálat és -kereslet között.
The supply of medication is a health service.
A gyógyszerellátás egészségügyi szolgáltatás.
They are responsible for local service provision, economic development in the individual regions and security of supply.
Ők felelnek a helyi szolgáltatás biztosításáért, a gazdasági fejlődésért a különálló régiókban, valamint az kínálat biztonságáért.
Supplying electricity is not a trade but a mains service.
A villamosenergia-ellátás nem kereskedelem, hanem hálózati szolgáltatás.
supply (also: supplies)
Supplies and stores sufficient for a full seasons campaign.
Az ellátmány és raktárkészlet elegendő egy egész évszaknyi hadjárathoz.
That is mainly a question of railroads, which will move supplies and men.
Ehhez elsősorban vasútra van szükség az ellátmány és az emberek szállításához.
Legalább az ellátmány megvan.

Synonyms (English) for "supply":

supply

Context sentences for "supply" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe hear these are in short supply in Bend and in the relocation centers up north.
Értesüléseink szerint Bend és az északi gyűjtőtáborok ezekben hiányt szenvednek.
EnglishThe security of energy supply and demand is a key component of our relationship.
Kapcsolatunk alapvető eleme az energiaellátás biztonsága és az energiaszükséglet.
EnglishAnd gods interested in the Kingdom of the Stag seemed in short supply these days.
És úgy tűnik, hogy az istenek nem sokat foglalkoznak a Szarvas Trónnal mostanság.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Az újracsomagolás során sok hamisított gyógyszer kerül be legális ellátási láncba.
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Nem lehet nem észrevennünk az ilyen típusú energiaellátás felmérésének lehetőségét.
EnglishI voted against Mr Reul's report on challenges in relation to the oil supply.
Az olajellátással kapcsolatos kihívásokról szóló Reul-jelentés ellen szavaztam.
English(18) There are around 18000 tones of potential supply of silicon from the EU- 15.
(18) Az EU15-nek hozzávetőleg 18000 tonna a szilíciumszállítási potenciálja.
EnglishDisconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Az emberek energiaellátásról történő lekapcsolása társadalmi igazságtalanság.
EnglishIt includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
Nem tartalmaz külön javaslatot a kulturális cikkek jogi lehetőségeinek fejlesztésére.
EnglishThe European Union is facing, once again, a crisis with its supply of natural gas.
Az Európai Uniónak ismét válsággal kell szembenéznie a földgázellátás terén.
EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Ugyanakkor Európának biztosítania kell energiaellátásunkat és önellátóvá kell válnia.
EnglishSmoking reduced the oxygen supply to your brain, and was bad for you in so many ways.
A dohányzás csökkenti az agyba jutó oxigén mennyiségét, és sok egyéb módon is árt.
EnglishI cut off his morphine supply, so he should be pretty chatty in about an hour.
Lekapcsoltam a morfiumról, úgyhogy egy óra múlva igencsak megered a nyelve.
EnglishI gawked at the endless supply of chocolate and mints and jawbreakers in the bag.
Ámulva turkáltam a számtalan csokiszelet, mentolos cukorka, nápolyi és nyalóka között.
EnglishEurope needs to take action in order to assure a reliable supply of protein.
Európának intézkednie kell a megbízható fehérjeellátás biztosítása érdekében.
EnglishIf you go into the bathroom, Whitehead said, you'll find a plentiful supply of spirits.
Ha bementek a fürdőszobába, elég rendes italkészletet találtok mondta Whitehead.
EnglishBoth of these will result in our diversifying supply routes and exporting countries.
Mindkettő a szállítási útvonalak és az exportáló országok diverzifikálásához vezet.
EnglishThis also relates to the question of the source of supply and transport routes.
Ez az ellátási források és a szállítási útvonalak kérdésére is vonatkozik.
EnglishThousands had their phone lines cut and also their water supply disrupted.
Ezreknél szakadt meg a telefonösszeköttetés, és megrongálódott a vízhálózat is.
EnglishFurthermore the EU needs to diversify its gas resources and supply routes.
Az EU-nak ezenfelül diverzifikálnia kell gázforrásait és szállítási útvonalait.