EN

surface {noun}

volume_up
We weighed a few pounds near the surface, less in the deep interior.
A felszín közelében egy-másfél kilót nyomhattunk, beljebb még kevesebbet.
Toshio was five meters below the surface when the sonic boom hit.
Toshio öt méterrel a felszín alatt járt, amikor a hangrobbanás lecsapott.
The surface is either empty or looks like a garbage dump.
A felszín vagy üres, vagy olyan, mint egy szemétdomb.
Or maybe they died of heat prostration: too much volume, not enough surface.
Vagy elpusztultak a hőségtől: túl nagy tömeg, túl kicsi felület.
It was rotten behind the varnished surface, and it gave under my fingers.
Korhadt volt a politúros felület alatt, és engedett az ujjaimnak.
There must be no cracks, notching or porous patches in the welded surface and the surface adjacent to the wall.
A hegesztett felület és a szomszédos felület nem tartalmazhat repedést, bevágást vagy porózus foltokat.
The eastern slope was rugged and treacherous, its surface a mass of boulders, fallen trees, prickly shrubbery, and uneven ground that made the climb a long and difficult one.
A keleti lejtő egyenetlen, álnok terep volt, csupa görgetegkő, hullott ág, szúrós bokor és hepehupa, ami megnehezítette és hosszúvá tette a kapaszkodást.
For example, in my country, Finland, snow-covered parcels of land are often so small that determining surface areas from satellite images is not always successful.
A hóborította földparcellák gyakran olyan aprók, hogy a terület meghatározása sokszor lehetetlen a műhold felvételek segítségével.
surface (also: husk, look, facade)
Three rings are to be compressed so that the outer surface is under stress.
Három gyűrűt úgy nyomnak össze, hogy a külső felületük kerül feszültség alá.
The earth is hollow: we don't live outside it, on the convex crust, but inside, on the concave surface.
mi nem kívül, a külső, domború kérgen, hanem belül, a homorú, belső felszínen élünk.
Neither inner nor outer surfaces of the specimens are to be machined.
A próbadaraboknak sem a külső, sem a belső felületét nem szabad megmunkálni.
- Expenditure in respect of the upkeep of road surfaces (heading B20)
- Útburkolat karbantartásával kapcsolatos kiadások (B20 kategória)
surface (also: platter)

Context sentences for "surface" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishWenshan re ports surface contact, bearing three-four-zero, range eighteen miles.
A Vensan radarkapcsolatot észlel három-négy-nulla irányban, tizennyolc mérföldre.
EnglishThis done he rolled and patted out the plasticine till he had a smooth surface.
Miután ezzel kész volt, a plasztilint addig ütögette, míg felszíne sima nem lett.
EnglishThe doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
Az ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.
EnglishAs we went up the steps and through the tunnels to the surface, I took his arm.
Ahogy mentünk fel a lépcsőkön, majd az alagútban a felszínre, megfogtam a karját.
EnglishKeepiru waited until the monster had passed, then rose to the surface himself.
Kipiru megvárta, amíg a szörnyeteg elmegy, aztán maga is a felszínre emelkedett.
EnglishWhat we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
Amit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
EnglishRemove them and wipe off the surface water with a clean and slightly damp cloth.
Vegyük ki, töröljük le a felületi vizet tiszta és kicsit nedves törölközővel.
EnglishWhen he touched it, light appeared across its flat surface, pale yellow and cool.
Ahogy megérintette, hűvös, sápadt, halványsárga fény jelent meg a lapos felszínen.
EnglishOn the surface, Hollister resembled a hundred other small towns in California.
Első pillantásra Hollister olyan volt, mint száz másik kisváros Kaliforniában.
EnglishCigar butts and cigarette butts, some of them marijuana, littered the surface.
Szivar- és cigarettacsikkek közöttük nem egy marihuánás lebegtek a felszínen.
EnglishOne night we dug up to the surface and escaped, and so I am alive today.
Egyik éjszaka feltörtünk a felszínre és elmenekültünk, így vagyok még ma is életben.
EnglishSurface ships still at eleven o'clock, now ten miles, lead, he radioed to Tamalko.
Hajók még mindig tizenegy óránál, távolság tíz mérföld, vezér rádiózta Tamalkónak.
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Tisztelt elnök asszony! Kamerun területének negyven százalékát erdő borítja.
EnglishThe big egg fluttered; its surface grew dull and crinkly and began to expand.
A nagy tojás remegett; felszíne elhomályosult, megráncosodott, és tágulni kezdett.
EnglishNomuri reached below the surface of the water, feigning agony in an obvious way.
Nomuri a víz alá nyúlt, s felszisszent, mint akinek nagy fájdalmai vannak.
EnglishAt first the globe was dark, black as jet, with the moonlight gleaming on its surface.
A gömb kezdetben sötét volt és koromfekete, csak a holdfény csillogott a színén.
EnglishA dark, foamy mist rose below her where impellers kicked up the surface ooze.
A hajó mögött sötét, habos köd támadt, ahol a lapátok felkavarták az iszapot.
EnglishHe was on his back on a form-fitting surface, his legs apart, his arms above his head.
A hátán feküdt egy testhez simuló felületen, lába szétvetve, keze a feje fölött.
EnglishIt was no ordinary photograph, though its surface was glossy and its margins white.
És nem volt holmi közönséges fénykép, bár fényes volt a felszíne, és a széle fehér.