EN taking
volume_up
{noun}

taking (also: winning, pleasing)
taking
volume_up
bevétel {noun} (váré)
taking
taking

Context sentences for "taking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLeaden legs taking him through shadows, moccasins thudding on the dappled trail.
Ólomnehéz lábak vitték az árnyakon át, mokaszinja tompán puffant a nyirkos úton.
EnglishPanamon laughed sharply, taking a few quick strides toward the hesitant Valeman.
Panamon élesen fölnevetett, és néhány fürge lépést tett a habozó völgylakó felé.
EnglishHis brother started abruptly, taking a step backward as if to avoid hearing more.
Öccse hirtelen megrezzent, hátrált egy lépést, mintha nem akarna többet hallani.
Englishsaid he, taking the letter from his pocket.
- Milyen jó hírt lehetne várni? - kérdezte az apja, előhúzva zsebéből a levelet.
EnglishPerhaps you wouldn't mind locking this door, Miss Aldin and taking the key out?
Esetleg lenne szíves bezárni az ajtót, Miss Aldin és kivenni a kulcsot a zárból?
English(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
(SL) Szemtanúi vagyunk az Északi-sarkon végbemenő természeti és emberi válságnak.
EnglishAldrich Ames, by then still taking his Italian course, was on the smaller list.
Az akkor még olasz nyelvtanfolyamra járó Aldrich Ames a választottak közé került.
EnglishShe kissed Dame Flora goodbye and taking her basket, set off into the Wild Woods.
Búcsúzóul megpuszilta Flora úrhölgyet, fogta a kosarát, és nekivágott az erdőnek.
EnglishHe must have had a reason, and until I find him again, I'm not taking any chances.
Bizonyára megvolt rá az oka, és amíg meg nem találom, nem tehetek mást, követem.
EnglishThe grand counselors based their careers on taking a hard line against communism.
A főtanácsosok a kommunizmus elleni kemény fellépésre alapozták a karrierjüket.
EnglishThe new Minister of Interior is taking measures to combat corruption and crime.
Az új belügyminiszter intézkedéseket tesz a korrupció és a bűnözés leküzdésére.
EnglishToday, the China-EU cultural summit is taking place here in Brussels as we speak.
Ma felszólalásainkkal egy időben zajlik Brüsszelben a Kína-EU kulturális csúcs.
EnglishWhat does a man do when he feels that his government is taking incorrect action?
Így akkor tesz egy férfi, amikor úgy érzi, hogy a kormánya inkorrektül cselekszik.
EnglishThe second thing was, I stopped taking a salary from the church that I pastor.
A második, hogy nem vettem fel többet fizetést az egyháztól, ahol pásztorkodom.
EnglishTaking Stormy's hand, I hurried her toward the front doors of the bowling center.
Õ jutott eszembe mikor elfordítottam tekintetem a hold rémesen somolygó arca elől.
EnglishThe disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action.
A haiti katasztrófa rettenetes tragédia, és örülök, hogy lépéseket tesz ez ügyben.
EnglishCalling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
EnglishRivrel's dead; knifed by someone taking things from the shop after Mother died.
Rivrel halott; megkéselték, amikor valaki betört az üzletbe anyám halála után.
English'Forgive me, Tess, but don't you think you're taking precautions to an extreme?'
- Már megbocsáss, Tess, de nem gondolod, hogy túlzásba viszed az óvatosságot?
EnglishBy -- by taking this class, I'm -- I'm trying to get in touch with -- My breasts?
Az...azzal hogy erre az órára járok, csak...csak próbálok kapcsolatot teremteni...