EN

tear {noun}

volume_up
The shirt had a jagged tear in it, as if maybe the dog had taken a chomp out of it.
Nagy, tépett lyuk, hasadás volt rajta, tán a kutya harapott ki belőle egy darabot.
- examination of the tear and of the shape of its edges,
- a repedés helyének és felületének vizsgálatát,
Examination of the tear and the shape of its edges.
A repedés helyének és a szélek alakjának vizsgálata.
tear (also: drip, drop, globule, speck)
Slowly two tears welled up and trickled down his cheeks.
Arcán lassan két könny-csepp gördült végig.
eyes were full of the rain, and some drops of it fell down his cheeks, like tears.
Bogár szeme megtelt esővel, pár csepp még az arcára is hullt, mint a könnyek.
As Holly's grin widened, pushing the corners of his eyes into a squint, a single scarlet drop spilled over his lower lid and tracked down his cheek like a tear.
Ahogy az arca egyre szélesebb mosolyra húzódott, és szeme egyre szűkebb lett, egy vörös csepp vált le a szemhéja alól, és végigcsurgott az arcán, mint a könny.
It's a tearing during obstructed labor that leaves a woman incontinent.
Ez egy elakadt szülés közben történő szakadás, amitől a nő képtelen lesz a vizeletvisszatartásra.
In fact, there was a distinct tear in the dark, dirty cloth, exposing a bit of the undergarment of the body right where the wrists were crossed.
Ami azt illeti, máris volt egy észrevehető szakadás a sötét, koszos anyagon, mely felfedte a test aszott húsát ott, ahol a csuklók kereszteződtek.
Is not Thy face here, and that tear which flows down Thy cheek a real tear?
Ugyebár, ez a Te arcod, és a könny, amely orcádra hull, valóságos könny?
A tear formed itself in my eye and trickled down my furrowed cheek.
Könny formálódott a szememben, és lefelé csörgedezett barázdás arcomon.
She screwed her head around and looked up at me with tear-stained eyes.
Körülnézett, és könny áztatta szemmel rám pillantott.
She looked down at the rat and a tear fell onto its matted fur.
Lenézett a patkányra, s egy könnycsepp hullott az állat csapzott bundájára.
One large and absurd tear overspilled his left eye and ran down his cheek.
Hatalmas, abszurdnak ható könnycsepp jelent meg a bal szemében, és lefutott az arcán.
The eye collapsed and slid out of its socket whole, like a hideous shed tear.
A szem összelappadt, és egészben csusszant ki az üregéből, mint valami ocsmány könnycsepp.

Context sentences for "tear" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey'd bought a water bed a little before the cancer came to tear up his belly.
Vettek egy vízágyat nem sokkal azelőtt, hogy a rák emészteni kezdte a gyomrát.
EnglishThe big boob would tear your head off right now, if you said anything against her.
Az a nagydarab ember leütné a maga fejét, ha egy rossz szót szólna Mildredről.
EnglishThe count wept and tried to tear his hands free, but his bonds were too tight.
A gróf üvöltött, és megpróbálta kiszabadítani a kezét, de a kötelékek kitartottak.
EnglishI love him enough to tear limb from limb anyone who so much as lays a finger on him.
Annyira szeretem Benjit, hogy ízekre szaggatnám, aki a haja szálát meggörbítené.
Englishthere was the smell of gasoline that she just couldn't tear herself away from.
Bolondult érte, akárcsak a benzinszagért, amivel egyszerűen nem bírt betelni.
EnglishAre you so much in love with your elderly husband that you cannot tear yourself away?
- Akkora szerelemben élsz öregecske uraddal, hogy képtelen vagy elszakadni tőle?
EnglishHe put him down on the floor gently and began to tear the purple shirt into strips.
Gyengéden lefektette, és nagy szakértelemmel csíkokra hasította a bíborszínű inget.
EnglishA roar of affirmation that included one goddam right and one let's tear em up.
Helyeslő zúgás hallatszott, közte egy bitangul fel ám!, meg egy tépjük őket széjjel!
EnglishShe clawed at him, feeling grim satisfaction as she felt flesh tear under her talons.
A fiú felé csapott, és zord elégtétellel érezte, hogy a karmai belevájnak a húsba.
EnglishIt took 13 minutes for you to tear apart everything that it took us 25 years to build.
Csupán 13 percedbe tellett lerombolni mindazt, amit 25 év alatt felépítettünk.
EnglishShe wore the secrets as if they were light veils she could tear off at will.
Úgy hordozta a titkokat, mint könnyű fátylakat, amelyeket tetszése szerint ledobhat.
EnglishAt the start of the strike, police attacked workers with tear gas and water cannon.
A sztrájk kezdetekor a rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal támadt a munkavállalókra.
EnglishHe felt the claws tear at his jacket to bare the good flesh of his chest.
Érezte, ahogy a karmok beletépnek a dzsekijébe, hogy hozzáférjenek a húsához.
EnglishA tear-cut diamond ring that goes right here on my beautiful little finger?
Egy gyémánt gyűrűre, amit ide húzol majd fel... az én gyönyörű kisujjamra?
EnglishTell him I'm gonna smash his face in, shred his guts, and tear his eyes out!
Mondd meg, hogy lezúzom az arcát, letépem a heréit és kinyomom a szemeit!
EnglishThey watched him tear the foil top off a half-liter bottle of vodka.
Csendben figyelték, hogyan tépi le a fóliát egy félliteres vodkásüveg tetejéről.
EnglishThat she's off on a supernatural tear and you're small potatoes to her now, hmmm?
Mert őt olyan természetfölötti hepajba hívták meg, amihez képest maga csak kispályás lehet?
EnglishHer tear-stained face grows suddenly still as she looks at the telephone.
A könnytől maszatos arc hirtelen megmerevedik, ahogy Katie a telefonra néz.
EnglishThe stone was cold enough to tear the skin from his knees and the palms of his hands.
A kő olyan hideg volt, hogy letépte a bőrt a térdéről és a tenyeréről is.
EnglishIf it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
Ha meg akar szüntetni egy határt, akkor először azt kell tudnia, hogy hol húzódik az a határ.