EN term
volume_up
{noun}

All members shall be appointed for a term of three years, which shall be renewable.
Minden tag kinevezése hároméves időtartamra szól, ami meghosszabbítható.
- a "3" tag egy konvencionális összeadandó tag.
Used in a loose and quite indefensible meaning of the term.
A szónak meglehetősen tág és ide nem illő értelmében.
term (also: cycle, period, season, space)
The end of this parliamentary term is approaching.
E parlamenti megbízatási időszak a végéhez közeledik.
Will the five-year budgetary term coincide with or be accentuated by the five-year parliamentary term?
Vajon a költségvetési öt éves időszak egybe fog-e esni a parlamenti ciklussal, vagy ez utóbbi ki fogja-e hangsúlyozni a költségvetési időszakot?
The first three-year cycle following the mid-term review has almost ended and maybe a new adjustment is needed.
A félidős felülvizsgálatot követő első hároméves időszak majdnem befejeződött, és talán újabb kiigazításra van szükség.
term (also: day, sun)
volume_up
nap {noun}
A long-term periodic comet that comes back every century or so.
Az üstökös annyira elnyújtott pályán kering, hogy csak százévenként kerül a nap közelébe.
The second day is very often devoted to opportunities in terms of geological exploitation.
A második nap általában a geológiai kiaknázás lehetőségeivel foglalkoznak.
Someday we shall meet again, and on different terms, so it may be!
Egy nap ismét találkozunk, de már más körülmények között!"
term (also: deadline, tickler)
All this indecision may have consequences in terms of meeting this deadline.
Mindez a határozatlanság befolyásolhatja e határidő betartását.
We must take care to ensure that the term 'reasonable' does not put patients' needs at risk.
Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy az "ésszerű határidő” nem jelent kockázatot a betegek számára.
I believe that the deadline of five months, to address the deviation from the adjustment path towards the medium-term objective, is sufficient.
Úgy vélem, a középtávú célkitűzéshez vezető korrekciós pályától való eltérés kezeléséhez előírt öt hónapos határidő elegendő.
term (also: duration, period, quantity, span)
A 70-year term is open to all new innovative business models.
A 70 éves időtartam bármilyen innovatív üzleti modellt lehetővé tesz.
Let me stress that this proposal is far from a simple term extension.
Hadd hangsúlyozzam, hogy a javaslat több mint egy egyszerű időtartam-meghosszabbítás.
This commitment should not be open-ended either in terms of time or financial resources.
Ezt az elkötelezettséget nem lenne szabad meghatározatlanul hagyni, sem az időtartam, sem az anyagi források szempontjából.
term (also: expression, idiom, phrase)
Definition and scope of the term Transport Infrastructure
A "közlekedési infrastruktúra" kifejezés meghatározása és fogalomköre
I would therefore advocate a rigid definition of the term 'parent carrier'.
Ezért állok ki a "tulajdonos fuvarozó” kifejezés merev meghatározása mellett.
Instead, I am in favour of using the term 'sufficient financial resources'.
Ehelyett inkább az "elegendő pénzügyi források” kifejezés mellett voksolnék.
term (also: period, turns)
term (also: quarter, semester)
This was the opening day of summer term, and she had many more parents to see.
Kezdődik a nyári félév, sok szülővel kell még beszélnie.
It was the opening day of the summer term at Meadowbank school.
A nyári félév első napja volt a Minerva leánynevelő intézetben.
I came back this term and I hoped that no one would ever know.
Visszajöttem a félév elejére, és reméltem, hogy sosem derül ki a dolog.
term (also: semester)
Barbara wanted to come but the term had already begun at Princetown, and Janie was leaving for Europe, and Mattie was going to have a baby any day.
Barbara jönni akart, de a Princetonon már elkezdődött a szemeszter, Janie Európába készült, Mattie mindenórás.
I had to go out of town at the end of the term, and I gave Rowan all the class papers to grade.
Szemeszter végén mindenképpen el akartam szabadulni a városból, és Rowannak adtam oda az évfolyamdolgozatokat, hogy osztályozza le őket!
term (also: session, sittings)
THE STREETS were clear and quiet for day two of the fall term.
Az utcák csöndesek és üresek voltak az őszi ülésszak második napján.
I have already talked about this issue in the last term, in plenary, after the failure of Constitutional Treaty referenda.
Erről a témáról már beszéltem az előző ülésszak plenáris ülésén, az alkotmányszerződésre vonatkozó népszavazás kudarca után.
In that respect, we have done a lot of work over the last two parliamentary terms to open up the networks.
Ebben a tekintetben rengeteg munkát végeztünk az elmúlt két parlamenti ülésszak során a hálózatok megnyitása érdekében.
term (also: specialized word)
Architectural term, late nineteenth century.
Építészeti szakszó a tizenkilencedik század végéről.
Really cool term: neoteny -- the retention of play and juvenile traits in adults.
Egy klassz szakszó: neoténia -- a fiatalkori tulajdonságok, pl. a játékosság fennmaradása felnőttekben.
This is a physics and information theory term.
Ez egy, a fizikában és informatikában használatos szakkifejezés.
Ubiquitous gaze or pursuant eyes is the technical term.
"Mindenhonnan rád néző" vagy "követő szemek" a szakkifejezés.
Doubtless a term of art he'd have to learn.
Ismét egy szakkifejezés, amit meg kell tanulnia.
term
term (also: turns)
term (also: word)
volume_up
szó {noun}
Enter the number of characters by which a word can be shorter than the search term.
Adja meg, hogy egy szó hány karakterrel lehet kevesebb a keresett kifejezésnél.
This is about the regulations for long-term management plans.
Itt a hosszú távú kezelési tervekre vonatkozó szabályozásról van szó.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
A kapitalista világban a "versenyképtelen” szó a szociális istencsapásával rokonértelmű kifejezés.

Synonyms (English) for "term":

term

Context sentences for "term" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Az Ön második hivatali ideje egybeesik a Schuman-nyilatkozat 60. évfordulójával.
English- the term chestnut means the fruit of the sweet chestnut tree (Castanea sativa),
- a "szelíd gesztenye" az szelídgesztenyefa (Castanea sativa) termését jelenti,
EnglishSearch in documentationSearches for a term under the cursor in the documentation.
Keresés a dokumentációbanMegkeresi a kurzornál levő kifejezést a dokumentációban.
EnglishThe long-term costs are set to soar and there is still a lot of research to do.
A hosszú távú költségek már szárnyalnak, de még rengeteg kutatást kell elvégezni.
EnglishNow beginning is a deep search of our long-term memory archival storage capacity.
A mondott intervallum végéig beszéljünk tehát a tárgyról, amely most elttünk áll.
EnglishIt is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
Ez külön téma, részletesebb elemzést igényel, és hosszabb távú feladatot jelent.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
A közbeszerzésben érintetteknek figyelembe kell venniük a hosszú távú előnyöket.
EnglishI voted in favour of the report on the mid-term review of the Galileo programme.
A Galileo program félidős felülvizsgálatáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishWhat farmers need most of all is stable incomes, both now and in the longer term.
A gazdáknak legfőképpen stabil bevételre van szükségük, most és hosszabb távon is.
EnglishIn addition, we need to encourage long-term investments on Community territory.
Ezen túlmenően ösztönöznünk kell a hosszú távú beruházásokat a Közösség területén.
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Teljesen egyetértek azzal, hogy hosszú távon meg kell őrizni az ICTY hagyatékát.
EnglishFor another, she is pregnant again, and determined to carry the fetus to term.
Másodszor pedig ismét terhes, és elhatározta, hogy ki fogja hordani a magzatot.
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Az erdőirtást nem lehet új telepítéssel elkerülni, legalábbis rövidtávon nem.
EnglishMr President, international protection is a coded and euphemistic term for asylum.
Elnök úr, a nemzetközi védelem a menedékjog kódolt és eufemisztikus elnevezése.
EnglishIt was known that she was due to come to this school, Meadowbank, this term.
Azt is tudták többen, hogy a hercegnő erre a félévre idejön a Minerva intézetbe.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
A Parlament részt fog venni a következő, hosszú távú megállapodás tárgyalásaiban.
EnglishIn the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
Hosszú távon ki kell dolgozni a stabil és széles körben megértett energiapolitikát.
EnglishIn this proposal, we call for a more long-term review of Parliament's expenditure.
E javaslatban a parlamenti kiadások hosszabb távú felülvizsgálatára szólítunk fel.
EnglishLong-term prognosis, not decisions by knee-jerk bulletin, is what is required.
Hosszú távú előrejelzésre van szükség, nem reflexszerűen meghozott döntésekre.
EnglishWill the proposal be presented during the present Commission's term of office?
Sor kerül-e a javaslat benyújtására még a jelenleg Bizottság hivatali ideje alatt?