EN terms
volume_up
{plural}

And I won't tell you anything I don't want to tell--except on the terms I stated.
És nem akarok semmit sem mondani, csak az előbbi feltétel mellett.
However, almost everything is expressed in terms of demands and conditions rather than proposals.
Ugyanakkor szinte minden követelés és feltétel, nem pedig javaslat formájában kerül megfogalmazásra.
They are always defended on the grounds that they have nothing to do with immigration and everything to do with education and tourism - two more favourable terms.
Ezeket mindig arra hivatkozva védelmezik, hogy semmi közük nincs a bevándorláshoz, és mindössze a tanulással és az idegenforgalommal kapcsolatosak - két újabb kedvező feltétel.
terms (also: caveat, clause, grounding, proviso)
The lady accepted his terms, which rather confirmed her belief in his veracity, and swore that she would not tell a soul.
Az asszonynak tetszett ez a kikötés, s annál inkább igaznak vett mindent, s megesküdött neki, hogy soha nem mondja el.
Any contractual terms or agreements concluded with the seller which directly or indirectly waive or restrict the rights created by the Directive are not binding on the consumer.
Az eladóval kötött olyan szerződési kikötés vagy megállapodás, amely az irányelvben biztosított jogokat közvetve vagy közvetlenül elvonja vagy korlátozza, a fogyasztót nem köti.
For these reasons, the terms in the cohesion policy report are correct: funding will need to be secured and increased, even for the period after 2013.
Ezen okokból a kohéziós politikáról szóló jelentésben szereplő kifejezésmód helyes: a finanszírozást biztosítani és növelni kell még a 2013 utáni időszakban is.
terms (also: language, lingo, speech, tongue)
volume_up
nyelv {noun}
In terms of global prominence, however, Portuguese is a much more important language than French or German.
A globális fontosság szempontjából azonban a portugál nyelv sokkal fontosabb a németnél vagy a franciánál.
Out of the three languages proposed by the European Commission for the patents system, only one of them is comparable to Spanish in terms of size.
Az Európai Bizottság által a szabadalmi rendszer céljaira javasolt három nyelv közül csupán az egyik mérhető a spanyolhoz az elterjedtség tekintetében.
Europe must spell out its interests, not only in terms of trade and the global economy, but also in terms of culture, language and tradition.
Európának egyértelműen meg kell határoznia érdekeit, nemcsak a kereskedelem és a globális gazdaság vonatkozásában, hanem a kultúra, a nyelv és a hagyományok vonatkozásában is.
terms (also: specification)
terms
It has to be on universal terms of universal values.
Egyetemes feltételek, egyetemes értékek alapján kell cselekednünk.
The European Parliament and the Council legislate on equal terms.
Az Európai Parlament és a Tanács egyenlő feltételek mellett törvénykezik.
But inside their armor, they were not on equal terms.
A páncélosok viszont nem egyenlő feltételek mellett küzdöttek.

Synonyms (English) for "terms":

terms
term

Context sentences for "terms" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishAlso, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
Jogi szempontból pedig szembe kell néznünk a jogi dokumentumok különbözőségével.
EnglishI am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
Sajnálom, de a Cseh Köztársaság nem kis ország, még európai mércével mérve sem.
EnglishI think in terms of responsibility, it's fair to point the big gun at McDonald's.
Azt hiszem, a felelősség kérdésében jogos a McDonald's ellen fordítani a fegyvert.
EnglishIn terms of energy relations, Ukraine identifies with international standards.
Az energiaügyi kapcsolatokat illetően Ukrajna azonosult a nemzetközi normákkal.
EnglishWe are nonetheless 10 years behind the United States in terms of exploitation.
A kiaknázás tekintetében 10 évvel vagyunk lemaradva az Egyesült Államok mögött.
EnglishIt is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
Stratégiai szempontból fontos ország, regionális szereplőként nemkülönben fontos.
EnglishI believe that a partnership on equal terms is possible only on such a basis.
Úgy hiszem, az egyenlő felek közötti együttműködés csak ilyen alapon lehetséges.
EnglishWe have no legitimacy in terms of the Treaties for passing a measure like this.
A szerződések alapján nincs semmilyen jogosultságunk ilyen intézkedés elfogadására.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Más előnyöket is kínál a környezetvédelem és a költségek csökkentése tekintetében.
EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
A szerződési feltételeket továbbá egyszerű, érthető nyelvezeten kell megfogalmazni.
EnglishIn political terms, Taiwan has completed a process of far-reaching democratisation.
Politikai szempontból Tajvanon mélyreható demokratizálódási folyamat valósult meg.
EnglishWhen we look at the population growth in terms of cars, it becomes even clearer.
Ha megnézzük a lakosság növekedését autókra kivetítve, még világosabbá válik a dolog.
EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Ha csak egy kicsit eltorzítjuk, főleg a hangmagasságot, már megváltoztattuk.
EnglishThe notice shall indicate, in particular, the terms of the invitation to tender.
A kiírásnak feltétlenül tartalmaznia kell a pályázati felhívás feltételeit.
EnglishVery moderate in her terms, murmured Lance, casting his eyes towards the ceiling.
Szerények az igényei... motyogta Lance, és a mennyezetre vetette tekintetét.
EnglishSomehow he will bring Lot to terms, or else he will fight him, Gorlois said.
- Valahogyan jobb belátásra bírjuk Lotot, vagy megküzdünk vele - felelte Gorlois.
EnglishEurope, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
Azonban Európának is többet kell tennie, különösen a jobb koordináció terén.
EnglishThe Treaty of Nice, in political terms, was designed for a Europe of 27 members.
A Nizzai Szerződés politikai értelemben egy 27 tagú Európa számára készült.
EnglishThe EU has a good reputation in terms of international dialogue on social issues.
Az EU a szociális kérdésekről szóló nemzetközi párbeszéd terén jó hírnevet szerzett.