"that" translation into Hungarian

EN

"that" in Hungarian

volume_up
that {conj.}

EN that
volume_up
{conjunction}

that (also: so)
volume_up
annyira {conj.}
It was so strange and pleasant that she wanted to share it at once with her kindred.
Annyira különös volt, annyira kedvére való, hogy nyomban megakarta osztani az övéivel.
About as far as some of those Deep South ultraconservative senators back home.
Körülbelül annyira, mint nálunk azok a délvidéki, ultrakon-zervatív szenátorok.
Bureaucracy has become so complicated that it stifles volunteers' enthusiasm.
A bürokrácia annyira bonyolulttá vált, hogy megfojtja az önkéntesek lelkesedését.
that (also: so)
volume_up
ennyire {conj.}
Can it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Lehetséges, hogy az eddig használt kritériumok ennyire nem voltak megfelelőek?
How likely was it that he should find somebody who looked so much like her?
Mennyi az esélye, hogy találjanak valakit, aki ennyire hasonlít hozzá?
(FI) Mr President, it is no wonder that our fellow Members here are so infuriated by Mugabe.
Nem csoda, hogy Mugabe ennyire felbőszítette képviselőtársainkat.
that
volume_up
aki {conj.}
He that receiveth you, receiveth me: and he that receiveth me, receiveth him that sent me.
Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött.
He that doth good is of God: he that doth evil hath not seen God.
Aki a jót teszi, az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent.
Give to him that asketh of thee, and from him that would borrow of thee turn not away.
Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!
that
volume_up
akit {conj.}
It was inconceivable that this one whom I so completely adored now taunted me.
Elképzelhetetlen volt, hogy az gúnyolódjon velem, akit féktelenül imádtam!
He said that there was surely somebody in the cemetery that I would like to see again.
Tudja, mondotta, hogy van valaki a temetőben, akit szívesen viszontlátnék.
He was looking down at the town, and conscious that both of the others were staring at him.
Hárman együtt olyan személyiséget alkotunk, akit egyikünk sem ismer eléggé.
that
volume_up
amaz {conj.}
Hand this one the shit and that one the sweets.
Emez foglalkozzon a szarral, amaz a kellemessel.
How can anyone say that this story is legend but that one a fact, and know that he is correct?
Hogyan mondhatja bárki biztosan, hogy ez csak egy legenda, amaz pedig tény?
Better, now that I'm seeing you, he replied, surprising him- self with the boldness of his response.
Különösen most, hogy látlak felelte amaz, és maga is meglepődött válaszának merészségén.
that
volume_up
ami {conj.}
As for the rest, I hope that we are on track as regards Community legislation.
Ami a többit illeti, remélem, hogy pályán vagyunk, már ami a közösségi jogalkotás tekintetében.
that rises above all earthly expectations, something that is purely Divine.'
Olyasmibe nyertünk beavatást, ami fölébe tornyosul a földi várakozásoknak, ami maga az Isteni."
About my medals: all I said to Marilee was that I guessed I had received my share.
Ami a kitüntetéseimet illeti: Marilee-nek csak annyit mondtam, úgy gondolom, megkaptam, ami járt.
that
volume_up
amit {conj.}
I desire nothing that the gods do not wish, and I desire all that they do wish.
Én nem akarok semmi mást, mint amit az istenek akarnak, és mindazt akarom, amit ők.
And he may tell you that he does what you wish, but he does what he wishes.
Mondhatja neked, hogy azt teszi, amit akarsz, de közben azt teszi, amit ő akar.
That sort of threat is one they will understand, and they will take it se­riously.
Ez a fajta fenyegetés az egyetlen, amit megértenek, és amit vélhetően komolyan is vesznek.
that
volume_up
az {conj.}
Now that last mile, last foot, in a sense, is the first step of the infrastructure.
Nos az az utolsó mérföld, az utolsó centik, az első lépések az infrastruktúrában.
Supplying information, ensuring that information reaches people, is very important.
Nagyon fontos az információnyújtás, az, hogy elérjen az emberekhez az információ.
I did feel that the whole place needed a thorough clearing out and cleaning.
Az volt az érzésem, hogy az az egész hely rászolgál az alapos takarításra.
that
So that we may not be troubled during the night by strangers, explained Aillas.
- Azért, hogy éjszaka nyugtunk legyen az idegenektől - magyarázta Aillas.
Who is responsible for the fact that Greece has delivered inaccurate budget figures?
Ki felelős azért, hogy Görögország téves költségvetési adatokat közölt?
I am actually grateful that the Commission has reopened negotiations.
Valóban hálás vagyok azért, hogy a Bizottság újraindította a tárgyalásokat.
that
Yes, he said to Gerrith, you are a chosen sacrifice, sent to me for that purpose.
Igen ismerte el az Gerrith vádját , mert te kiválasztott áldozat vagy, aki evégből küldettél el nékem.
To that end, and when I was about ten years old, he had us change our family name from Stankiewicz to Starbuck.
Evégből, amikor úgy tízéves lehettem, családi nevünket megváltoztatta Stankiewiczről Starbuckra.
that
volume_up
hogy {conj.}
And you know that he appeared to take away our sins: and in him there is no sin.
Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy benne nincs bűn.
We've known that he would come, but we didn't know when - or even who he would be.
Tudtuk, hogy egyszer eljön, de azt nem, hogy mikor, vagy hogy kinek a bőrében.
Say that they are not your people, say that you did not come here searching for them.
Mondd, hogy nem a te néped, mondd, hogy nem azért jöttél, hogy őket megtaláld.
that
volume_up
miszerint {conj.}
Any claims that these people are returning voluntarily are simply not true.
Azok a kijelentések, miszerint mindez önkéntesen történne, teljesen légből kapottak.
Bearing in mind that you yourself said that only your pal Jonesy matters.'
Észben tartva, miszerint magad mondtad, hogy egyedül Jonesy haverod számít.
We entirely agree with his proposal that enrichment should be banned.
Teljesen egyetértünk a javaslatával, miszerint a dúsítást meg kellene tiltani.

Context sentences for "that" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Egyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishHe said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
EnglishThe pain in her eyes had intensified; Marius felt it like a soundless vibration.
Szemében erősödött a fájdalom; Marius úgy érzékelte, mint egy hangtalan rezgést.
EnglishI'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Szeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
EnglishWas that dark brown hair she saw beneath the bandages that surrounded the skull?
Valóban sötétbarna hajat látott a pólya alatt, ahol a homlok vonalát szegélyezi?
EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishNow he felt that it was his duty to name someone, and asked Livia to advise him.
Végül már úgy érezte, kötelessége valakit megnevezni, és Líviától kért tanácsot.