EN thin
volume_up
{adjective}

thin (also: attenuate, bony, gaunt, haggard)
I tried not to gaze with concern at his thin palsied hands, or his thin shoulders.
Vigyáztam, nehogy feltűnően megbámuljam törékeny, gyenge kezét, sovány vállát.
This time, the thin merchant rolled a seventeen, and snorted with disgust.
Ezúttal a sovány kereskedő tizenhetet dobott, és utálkozva felhorkantott.
The thin young man suddenly realized that he was alone and looked up guiltily.
A sovány fiatalember észrevette, hogy egyedül van, és bűntudatosan felnézett.
thin (also: dilute, tenuous, watery, weak)
volume_up
híg {adj.}
It tasted like thin honey laced with hickory smoke.
Híg mézre emlékeztetett, amelyen mintha hikorifüst aromája érzett volna.
Malachi Constant watched the lead-colored lips kiss thin air soundlessly.
Malachi Constant nézte, amint az ólomszín ajkak hangtalanul csókolják a híg levegőt.
Beat of a supernatural heart in the thin darkness.
Démonszív lüktetése a híg sötétségben.
volume_up
ritka {adj.}
The air was thin at this height, one hundred fifty feet above the control room.
A levegő ritka volt ebben a magasságban, negyvenöt méterrel a vezérlőfülke felett.
The thin air two and a half kilometers above sea level was chilly, making him want to cough.
Két és fél kilométerre a tengerszint fölött a levegő már ritka volt, köhögtető.
The air was thin so high above ground level, and the gusting breezes were cold and cutting.
Olyan magasan jártak, hogy a levegő már elég ritka volt, a szél pedig metsző, hideg.
thin (also: fine, flimsy, sheer, sleazy)
In order to minimize the weight, it's very thin, it's as thin as a sandwich wrapper.
A súly csökkentéseképpen nagyon vékony, mindössze csomagoló fólia vastagságú.
So thin, so frail and thin, the veils were become that still warded it off.
S a fátyol, ami még távol tartja, olyan vékony, olyan sérülékeny és vékony!
He was so thin — no, beyond thin, gaunt — and what was that?
Olyan vékony volt - nem, ez már nem is vékony, ez aszott -, és mi ez?
thin (also: scant, scanty)
volume_up
gyér {adj.}
Square face, thin blond hair, jaw like a prey turde, muscles rippling under the shirt.
Négyszögletes arc, gyér szőke haj, az állkapcsa olyan, mint a préda-teknőcé.
The patches around his ears are thin and mostly gray.
A füle körül lévő gyér foltok nagyrészt már őszbe borultak.
Then he lay back and sent from his lips a thin stream of smoke.
Majd elnyúlt hanyatt, s egy gyér füstfelhőt bocsátott ki a száján.
thin (also: thinly)
He glimpsed himself in the mirrored door of the chifforobe-dark hair, dark skin, too thin.
Sötétbőrűen, sötéthajúan, soványán nézett magára a ruhásszekrény ajtajának tükréből.
A mage's spellhurling chamber, and in it one elven mage, floating upright, thin, and graceful, pale long-fingered hands moving in almost lazy gestures.
Egy varázshasználó terem és benne egy elf mágus lebegett soványán és bonyolult táncot járó, sápadt ujjakkal.
And there on a heap of hay I beheld her, bald and thin and wretched, in a ragged gown of coarse cloth, yet pure and shining as a lily as her admirers had so described.
És ott, egy rakás szalmán, megláttam őt, soványan, kopaszon, nyomorultan; rongyos darócot viselt, mégis oly tisztán tündökölt, mint a liliom, aminek csodálói nevezték.

Context sentences for "thin" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith a thin warbling cry, Annie plunged Bossie's cross, into the trooper's back.
Annie pedig éles, dallamos kiáltással a rendőr hátába döfte a Riska keresztjét.
EnglishA thin wail out of the darkness chilled them and set them grabbing for each other.
Halk nyöszörgés hallatszott a sötétből, a három fiú dermedten összekapaszkodott.
EnglishA thin man of my own age and height in wrinkled black clothes stood in the corridor.
Velem egykorú és egymagasságú ember állt gyűrött fekete öltönyben az ajtó előtt.
EnglishShe's just one of those loyal people who'll stick to a thing through thick and thin.
Afféle hűséges teremtés, aki tüzön- vízen keresztül képes ragaszkodni valakihez.
EnglishI saw another immortal on my right, a thin grinning male with tiny dark eyes.
Jobbra egy másik halhatatlan bukkant fel, kis fekete szemű, keszeg, vigyorgó hím.
EnglishLancelet's hand had gone to his sword; he looked very tall and thin in the shadows.
Lancelet keze a kardján pihent; igen magasnak és karcsúnak látszott az árnyékban.
EnglishA thin light played in a circle about a yard from the upper lip of the hole.
A katlan falain, körülbelül egyméternyire a felszíntől, halovány fény ömlött el.
EnglishThe wood of the case gave a violent creak; the thin wooden legs appeared to shudder.
A vitrin fakerete recsegve megrázkódott; a keskeny falábak kifordulni látszottak.
EnglishAnd her church, you know, she walks a thin line; she's no puritan, my daughter.
Az egyháza aknás terepen egyensúlyoz, mert tudod, nem puritán az én leányom.
English'Hi, Holly,' Charity said, and her voice was so thin she could hardly hear it.
Holly! szólt Charity, s a hangja olyan erőtlen volt, hogy szinte maga sem hallotta.
EnglishFrom below there came a thin creak as the Razor-Eater pushed the cellar door wide.
Lentről halk reccsenés hallatszott, ahogy a Pengeevő szélesre tárta az ajtót.
EnglishAnd a thin slit-window, also traditional, open to a ceramic-and-sand garden.
A szóbeszéd szerint időnként elképesztő dévajkodások folytak az ilyen helyeken.
EnglishHe was about to approach the house anyway when he finally heard thin cries for help.
Mégis behatolt volna a viskóba, de meghallotta végre a vézna segélykiáltásokat.
EnglishThey were so thin I could see the blue veins pulsing beneath the watery skin.
Olyan vézna volt a keze, hogy látni lehetett a lüktető ereket a nyirkos bőr alatt.
EnglishAll the theories said it should, but theories seemed thin at mo- ments like this.
Az elméletek szerint működnie kellett, de az elméletek véznák az ilyen pillanatokban.
EnglishThe crusty raised his sad little message ever so slightly and the thin pet dog whined.
A csöves icipicit megemelte nyomorúságos üzenetét, a vézna kutya meg vinnyogott.
EnglishThe thin glimmer of Molly Grue's cheekbone went out as she turned her face away.
Molly Grue arcán kihunyt a halvány csillogás, ahogy elfordította az arcát.
EnglishNorris's thin chest hitched in breath, and he uttered a scream of shame and rage.
Norris tyúkmelle megemelkedett, és megszégyenült ordítás szakadt ki belőle.
EnglishThe figure was quite tall and appeared to be impossibly thin, almost skeletal.
Meglehetősen magas volt, és valószínűtlenül vékonynak, szinte csontvázszerűnek tűnt.
EnglishHe balanced his shoulder bag from long practice, and panted along in the thin air.
Al gyakorlottan egyensúlyozta vállán a táskát, és zihált a ritkás levegőtől.