"to" translation into Hungarian


Did you mean: ,
EN

"to" in Hungarian

EN

to {preposition}

volume_up
I want to move to the USA and get into the EU via Martinique'.
Az USA-ba akarok menni, majd Martinique-en keresztül az EU-ba jutni.
. . and since when did it hurt to turn on a little of that positive thinking?
ba, gyerekes viccelődését is a nevemmel kapcsolatban.
It was an excursion that they made from Bassano, and we went to the big ossario.
Csoportkirándulást szerveztek Bassanóból, elmentünk a nagy ossarió-ba.
Ryan had said to go in, to lock everything up, to turn on the alarm.
Ryan is megmondta, hogy menjen be, zárjon be mindent, és kapcsolja be a riasztót.
Just some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
Inkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
So the challenge was, how are we going to bring light and expose these things?
Így a kihívás az volt, hogyan hozzuk be a fényt, és mutassuk be ezeket a dolgokat?
to (also: unto)
A third to a half of the population are introverts -- a third to a half.
A népesség egyharmada-fele introvertált -- egyharmada-fele!
To the right, south, rose a steep bank, which the uberskeleton had descended
A csontkollekció jobb felé sietett, déli irányba, egy meredek töltés felé.
He is clearly a president who is looking more to Moscow than to Brussels.
Egyértelműen olyan elnök, aki inkább Moszkva felé tekint, mintsem Brüsszel felé.
to (also: unto)
Well, you go to Bendel's or Saks or Bloomingdale's, naked except for a credit card
Besétálok Bendel-hez vagy Sakshez, vagy Bloomingdale-hez pucéron, egy szál hitelkártyával...
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
Akadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
Helen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
Egyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
to (also: unto)
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to
-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
When will he come to join Gawaine and Agravaine at our side, Aunt?
- Mikor jön ő is, hogy csatlakozzon Gawaine-hoz meg Agravaine-hoz, néném?
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
A Galileo tehát a mindennapi életben kézzelfogható eredményeket hoz majd.
to (also: unto)
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to
-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
When will he come to join Gawaine and Agravaine at our side, Aunt?
- Mikor jön ő is, hogy csatlakozzon Gawaine-hoz meg Agravaine-hoz, néném?
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
A Galileo tehát a mindennapi életben kézzelfogható eredményeket hoz majd.
to (also: unto, up)
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the lowest value, for example, from A to Z or 0 to 9.
A rendezés a legalacsonyabb értékkel kezdődik, például A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
(b) in paragraph 2, 'up to 60 ECU' is replaced by 'up to 90 ECU';
b) a (2) bekezdésben a "60 ECU-ig" szöveg helyébe a "90 ECU-ig" szöveg lép;
It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Az előadó láthatólag jóindulatúnak mutatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nők irányában.
It wouldn't be fair to either one of us if I were to take you on.
Egyikünk irányában sem lenne tisztességes, ha felvenném.
And then moved slowly to explore the other possibilities of capturing traces.
Aztán lassan a nyomok megörökítésének az irányában mozdultam el.
to (also: unto)
Kowalski had not referred to the foreigner as bon but as `blond'.
Kowalski nem bon-nak nevezte a kérdéses külföldit, hanem blond-nak, azaz szőkének.
Why should Russia not one day belong to a reformed EU or NATO?
Miért is ne lehetne Oroszország a tagja egy megreformált EU-nak vagy a NATO-nak?
They'd learned whenever a boy spoke to a grownup he had to say sir or ma'am, depending.
Már megtanulták, hogy minden felnőttet a nemétől függően uram-nak vagy asszonyom-nak kell szólítaniuk.
to (also: unto)
So, do-do you think Spears and Green are going to be comfortable in their new office?
Szóval, szerinted Spears-nek és Green-nek tetszeni fog az új irodájuk?
When he'd left, I said, thoughtfully to Vale: I wish I could do something like that.
Szívesen foglalkoznék ehhez hasonlóval mondtam Vale-nek, miután Pyre elment.
She tried to smile - tried hard - and actually succeeded a little.
Jessie-nek sikerült szájára erőltetnie valami mosolyfélét.
Girls, she said, Detective Inspector Hardcastle wants to talk things over with you.
- Lányok - szólt ki -, Hardcastle felügyelő úr beszél ni kíván magukkal.
Everyone went up to lunch and left him - he often didn't come in to meals.
Aztán mindnyájan fölmentek ebédel ni, és magára hagyták a festőt...
We pay our respects to you with sugar and a basket of wine.
Ehol ni, alázattal megtiszteljük kegyelmedet egy kis cukorral, borral.
to (also: unto)
he added, looking at Christophe, who did not offer to stir.
Lódulj, kuli - szólt Christophe-ra, aki nem mozdult.
Give her to the seneschal; he will keep her safe against our further pleasure.
Bízzátok a várnagyra, ő majd vigyáz , amíg kedvünk nem támad elszórakozni vele.
One Member State has said 'no', we are listening and indeed we have to listen.
Egy tagállam mondott nemet, és mi hallgatunk , és kell is hallgatnunk .
to (also: unto)
Croatia wanted to join the EU at the start of 2009, but it will be 2010 or 2011.
Horvátország 2009 elején akart csatlakozni az EU-hoz, ám ez 2010-re vagy 2011-re csúszik.
EUR 28.5 billion remains to be programmed for the years 2011, 2012 and 2013.
2011-re, 2012-re és 2013-ra még 28,5 milliárd eurót kell előirányozni.
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
Mikorra szándékoznak bevezetni ezt a nagy, deregulált piacot, 2010-re vagy 2015-re?

Context sentences for "to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishEven when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
Még ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Egyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.