"towards" translation into Hungarian

EN

"towards" in Hungarian

EN towards
volume_up
{adverb}

towards (also: around, toward)
volume_up
felé {adv.}
Then I got the car back on to the road and continued south towards Totnes.
Visszakanyarodtam a kocsival az útra, és továbbhajtottam délnek, Totnes felé.
Beset by the memories, yet not understanding them, he was moving slowly towards death.
Érthetetlen emlékektől bekerítve vánszorgott a halál felé.
Then in silence he rose to his feet, in silence slowly walked towards the door.
Aztán csendesen talpra állt, s ugyancsak csendesen az ajtó felé indult.
towards (also: around, round about, toward)
He looked back towards the youthful knights moving around their cooking fires.
Visszanézett a vacsoratüzek körül sürgölődő ifjú lovagokra.
Around her head the other drops flew towards her scalp and neck.
A feje körül a többi csepp is repülni kezdett a fejbőre és nyaka felé.
He stood there scowling, his right hand hovering towards his right hip.
Mogorván méregetett, jobb keze a csípője körül repdesett.
towards (also: near by, nearly, near, by)
volume_up
közel {adv.}
This may help Turkey move towards Europe and not towards the Middle East.
Ez segíthet Törökországnak Európa felé, nem pedig a Közel-Kelet felé elmozdulni.
Let us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
Reméljük, hogy ez a jelentés lépés lesz egy, az emberekhez közel álló szociális Európa felé.
For nearly twenty-five years Bangladesh has been moving towards the European model.
Banglades közel huszonöt évig az európai modell irányába haladt.
towards (also: down, toward)
We must also move towards a policy of controlled immigration in Europe.
Előre kell lépnünk egy ellenőrzött európai bevándorlási politika irányában is.
They cannot be called a step towards regional development.
Nem mondhatjuk, hogy lépést jelentenek a regionális fejlesztés irányában.
The TEU also represented a modest preliminary step towards political union.
Az EU-Szerződés a politikai unió irányában tett szerény előzetes lépés is volt.
towards (also: round about)
towards (also: toward)
volume_up
tájt {adv.}
towards (also: toward)

Context sentences for "towards" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Erre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
EnglishThese will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
Ezek remélhetőleg tényleg hozzájárulnak majd a forgalmi torlódások enyhítéséhez.
EnglishChristmas was provided for, and there was even a far-off look towards Easter.
Gondoskodás történt karácsonyról, és még a távoli húsvétról sem feledkeztek meg.
EnglishThey both looked at Esther Walters as she came along the hotel path towards them.
Mindketten Esther Waltersre néztek, aki a szálloda felőli ösvényen közeledett.
EnglishThey were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
A válsággal szembeni téves és szociálisan érzéketlen politika ellen tüntettek.
EnglishTherefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
Semmilyen okunk nincs tehát arra, hogy változtassunk Fehérorszország-politikánkon!
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Mindkét félnek közelednie kell egymáshoz, ha politikai megoldást akarnak találni.
EnglishHaving more cultivated products contributes towards biofuels as well as food.
A több termény hozzájárul a bioüzemanyagok és az élelmiszerek előállításához is.
EnglishI pulled the sheet of paper on which we'd written our stores figures towards me.
Magam elé húztam a papírt, amelyre a készletekkel kapcsolatos számításainkat írtuk.
EnglishI welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
Gratulálok az ország eddigi eredményeihez, és remélem, ez a munka folytatódik.
EnglishThere was amusement rather than tension in the faces that were turned towards him.
Mintha a körbenülők inkább kedélyesen, semmint komolyan fognák fel a helyzetet.
EnglishThis report goes some way towards creating these synergies, so I am voting for it.
Ez a jelentés tesz valamit e szinergiák megteremtéséért, ezért mellette szavazok.
EnglishIn recognising this work, we will take a fundamental step towards solving poverty.
Ha ez megtörténik, az alapvető lépést fog jelenteni a szegénység megoldása terén.
EnglishIndeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
A mi véleményünk az, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a válság megoldásához.
EnglishLet us look towards our future, Mr President, and accept our duty to build it.
Elnök úr, nézzünk a jövőbe, és fogadjuk el a jövő építésének ránk rótt feladatát.
EnglishShe moved towards the table, uncorked one of the bottles and filled the ciborium.
Az asztalhoz ment, kihúzta az egyik palackból a dugót, és megtöltötte a ciboriumot.
English'Wait till you taste this stuff,' Za said, leaning towards Gurgeh and winking.
Ugye nem baj, ha tegeződünk? mondta Za, majd Gurgehhez hajolt és rákacsintott.
EnglishAs the drone approached the suit it raised one arm towards the fleeing machine.
A drón alig néhány méterre lehetett, amikor az rruha a magasba lendítette a karját.
EnglishI felt him coming towards us from the main altar, and then suddenly I lost him.
Ereztem, amint a fiú közeledik a főoltár felől, aztán hirtelen elveszítettem.
EnglishKhayman watched the car move on, forcing its way towards the back of the auditorium.
Haiman figyelte az autót, ahogy utat sajtol magának a csarnok hátsó bejáratához.