EN

transport {noun}

volume_up
Road transport is of vital economic importance across the Union.
A közúti fuvarozás alapvető gazdasági fontosságú az egész Unióban.
In intermodal transport, these data might have to be entered during the course of the transport.
Különböző módozatú fuvarozások alkalmazása esetén ezeket az adatokat a fuvarozás közben kell megadni.
Between 1993 and 2000 alone long-distance lorry transport therefore increased by a whole 30%.
Ebből kifolyólag csak 1993 és 2000 között a távolsági teherautós fuvarozás összesen 30%-kal nőtt.
The two types of water transport are inland and sea transport and both are energy efficient.
A kétféle vízi szállítás a belvízi és a tengeri szállítás és mindkettő energiahatékony módszer.
As in the case of road transport, we should seek more intelligent solutions.
Mint a közúti szállítás esetében is, intelligensebb megoldásokat kellene keresnünk.
Haulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
A tengeri szállítás sokkal energia-hatékonyabb közlekedési mód, mint a közúti szállítás.
transport (also: service, traffic)
I also believe that diversity of transport and modes of transport is important.
Emellett fontosnak tartom a közlekedés és a közlekedési módok sokféleségét.
CO2 emissions caused by road transport amount to about 70% of all transport-related CO2 emissions.
a közúti közlekedés CO2-kibocsátása a közlekedés CO2-kibocsátásának 70%-át adja.
The promotion of sustainable transport is a key element of the common transport policy.
A közös közlekedéspolitika egyik kulcsfontosságú eleme a fenntartható közlekedés támogatása.
transport

Context sentences for "transport" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBanning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
Banningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
EnglishTransport unit (type, identification No), marks and numbers of packages or items
Szállítóegység (típus, azonosítószám), csomagok vagy tételek jelzései és számai
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
A 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
EnglishAttention must be paid to ensuring compliance with existing transport regulations.
Biztosítani kell továbbá a meglévő szállítási rendeleteknek való megfelelést is.
EnglishThe Commission adopts a green paper on the impact of transport on the environment.
A Bizottság zöld könyvet fogad el a közlekedés környezetre gyakorolt hatásáról.
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Meghatározza a valamennyi különböző szállítóeszközhöz felhasználható módszert.
EnglishFor us, it is not about making transport more expensive, as has just been claimed.
Amint már leszögeztük, nekünk nem az a célunk, hogy megdrágítsuk a közlekedést.
EnglishI wholeheartedly support the report by the Committee on Transport and Tourism ...
Teljes szívemből támogatom a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentését...
EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
Az EU nemrégiben ugyanilyen rendeletet fogadott el a légi és a vasúti közlekedésről.
EnglishIt is available on the website of the Directorate-General for Energy and Transport.
A jelentés az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság honlapján megtekinthető.
EnglishThe introduction of maritime transport into this scheme is also being considered.
Jelenleg gondolkodunk a vízi közlekedésnek a rendszerbe történő felvételéről.
EnglishTransport, energy and communications form the backbone of the European economy.
A közlekedés, az energia és a távközlés jelenti az európai gazdaság gerincét.
EnglishI believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.
Szerintem feltétlenül meg kell teremteni a kapcsolatot a belvízi közlekedéssel.
EnglishHowever, local and long-distance passenger transport must not be affected in any way.
A helyi és távolsági személyszállítást azonban ez semmilyen módon nem érintheti.
EnglishThis position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
Az álláspontot a Közlekedési és idegenforgalmi Bizottság többséggel elfogadta.
EnglishAs for the rest, I believe that we must, of course, develop rail transport.
Ezenkívül úgy vélem, hogy természetesen fejlesztenünk kell a vasúti közlekedést.
EnglishFinally, the proposal relates to both international and national transport.
Végezetül, a jelentés a nemzetközi és a nemzeti szállításra egyaránt vonatkozik.
EnglishImplementing the external costs of transport is a step in the right direction.
A közlekedés külső költségeinek internalizálása egy lépést jelent a helyes irányba.
EnglishThis is the responsibility of Vice-President Kallas who is Transport Commissioner.
Ez Kallas alelnök úr hatáskörébe tartozik, aki a közlekedésért felelő biztos.
English. - (NL) The transport sector accounts for one fifth of greenhouse gases.
írásban. - (NL) A közlekedési szektor felelős az üvegházhatású gázok ötödéért.