EN trying
volume_up
{noun}

trying (also: go, pop, shot, crack)
Benned lakik a próbálkozás is.
Próbálkozás az összes privát kulccsal.
Frantic fear and scrabbling about in tombs or worse, spilling blood or trying to strike down things that can no longer bleed.
Rettegés és lopakodás egy kriptában vagy valami rosszabb helyen, vérontás vagy próbálkozás arra, hogy leüss dolgokat, melyek nem véreznek már.
I don't like the idea of tracking you down and trying to collect the last installment after the trial.
Semmi kedvem hozzá, hogy a tárgyalás után próbáljam elcsípni, és akkor rimánkodjak a második részletért.
These issues are certainly the subject of talks - and I am certainly very glad to hear that you are trying to resolve these issues.
Ezek a kérdések kétségtelenül tárgyalás alatt állnak - és mindenképpen nagy örömömre szolgál, hogy igyekeznek megoldani ezeket a problémákat.
This is particularly important as we strive to avoid sex discrimination when trying and making decisions in divorce cases.
Ez rendkívül fontos, mivel arra törekszünk, hogy a házasságfelbontási ügyekkel kapcsolatos tárgyalás és határozathozatal során elkerüljük a nemek közötti megkülönböztetést.
trying (also: proof, test, tryout, probing)
trying (also: racking, tormentor)
Impaled, she was struggling forward in agony, trying to reach him.
A felnyársalt nő gyötrő kínok között próbált előre lépni, hogy megérinthesse a férfit.
trying (also: sore)
Using my toes was less painful than trying to hold a cigarette in my fingers.
A lábujjaimat használva kevésbé volt fájdalmas, mintha a kezem ujjaival tartottam volna a cigarettát.
The clawed hands came up too late to ward off the painful blow, and they gripped the blackened visage in fury, trying angrily to recover.
A karmos mancsok túl későn emelkedtek föl, hogy kivédjék a fájdalmas csapást, és most őrjöngve kapkodtak a fekete archoz.
Now Jessie understood the purpose of that old, hurtful memory; understood what Punkin had been trying to tell her all along.
És Jessie egyszer csak átlátta, mi volt az értelme a fájdalmas múltidézésnek, s megértette, mit akart a kis Csöpi már jó ideje a tudtára adni.
trying (also: tiring)
It was, after all, the same game they played and the same objective they were constantly trying to achieve.
Õrületesen fárasztó lehet minden egyes üzenetet így rejtjelezni és visszafejteni.
Trying not to be mad at you is wearing me out.
- Fárasztó hárítgatnom a sértődést.
- Fárasztó este ez a számodra.
trying
I'm trying not being rude, sir but this is really very inconvenient.
Nem akarok udvariatlan lenni, de most tényleg nagyon alkalmatlan az időpont.
trying (also: vexing)
trying
trying (also: unpleasing)
I'm trying to look into the future, and my eyes aren't strong enough for that.
Tudod, ez borzalmasan kellemetlen érzés... megpróbálok a jövőbe látni, de a szememmel nem vagyok rá képes.
Perhaps he is afraid to face uncomfortable questions from the representatives of the people concerning the Italian justice system and the way people are trying to destroy its independence?
Talán attól tart, hogy kellemetlen kérdéseket kapna az emberek képviselőitől az olasz igazságügyi rendszerrel és a függetlenségének lerombolására tett kísérletekkel kapcsolatban?
trying
trying
trying
trying
trying
volume_up
nehéz {noun}
He was in the process of trying to close the office, a most difficult task.
Az iroda bezárásán munkálkodott, ami igencsak nehéz feladatnak bizonyult.
Imagine trying to answer this on the spur of the moment in open court.
Képzeljék el, milyen nehéz lehet egy nyilvános tárgyaláson erre kapásból válaszolni.
I kept trying to write my paper in the waiting room, but it was too hard.
Megpróbáltam megírni a feladatom a váróteremben, de túl nehéz volt.
trying
trying
volume_up
terhes {noun}
trying
How many problems of life can be solved actually by tinkering with perception, rather than that tedious, hardworking and messy business of actually trying to change reality?
Az élet hány problémáját lehetne megoldani, ha játszadoznánk kicsit az észleléssel, a valóság megváltoztatásának unalmas, aprólékos és kaotikus munkája helyett?
I mean, if you go through life not-- trying to protect yourself and be defensive against anything that will hurt you, then you live a boring sheltered life-- Yeah, you're not living.
Úgy értem, ha úgy élsz hogy nem-- próbálod megvédeni magad és védekezni az ellen ami megsérthet, akkor egy unalmas és magányos életet élsz-- Igen, nem élsz.

Synonyms (English) for "trying":

trying

Context sentences for "trying" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
EnglishYou ever stop trying to shove knowledge down their throat and just talk to them?
Előfordult már, hogy véletlenül kiesett a szerepéből, és szóbaelegyedett velük?
EnglishCamilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr.
Most tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishMy mum was working overtime at Heathrow and I was trying to cook beans on toast.
Anyám túlórázott a Heathrow-on,...én pedig megpróbáltam babot főzni a pirítóshoz.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishEven Jabba had given up trying to get a percentage of his nonexistent takings.
Még Jabba is felhagyott azzal, hogy százalékot követeljen nemlétező forgalmából.
EnglishThe Gnomes darted here and there, calling out wildly, trying to track their prey.
A vadul ordítozó gnómok erre-arra rohangáltak, igyekeztek eltalálni az elfeket.
EnglishInitially they were trying to explain just what a total eclipse was and wasn't.
Azon kezdtek el vitatkozni, hogy valójában micsoda is az a teljes napfogyatkozás.
EnglishWell, Bill, I'm trying to preserve a minimum level of quality for my customers.
Nos, Bill, Szeretnék biztosítani egy minimális minőségi szintet a vásárlóimnak.
EnglishBut trying to get anyone involved... in community affairs is like pulling teeth.
De megpróbálni valakit bevonni... a közösségi munkába, olyan, mint a foghúzás.
EnglishMy question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
A kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
EnglishStolov was what had slowed Norgan, he figured, trying to resusci- tate Stolov.
Norgan nyilván azért érkezett késve, mert megpróbálta magához téríteni Stolovot.
EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Egyes szereplők politikai tőkét próbálnak kovácsolni a Bhutto elleni merényletből.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - unauthorized request.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem engedélyezett válasz.
EnglishHe turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
Megfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
EnglishI'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
EnglishOur idea of mobility is trying to make the connections between all the systems.
A mi mobilitási elképzelésünk szerint megpróbáluk minden rendszert összekötni.