"tuition" translation into Hungarian

EN

"tuition" in Hungarian

EN

tuition {noun}

volume_up
In this case, this means that French nationals should be treated the same as Irish students as regards tuition fees.
Ez azt jelenti, hogy francia állampolgárként Önt a tandíj tekintetében ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint az ír állampolgárságú hallgatókat.
The scholarships will be better tailored and will take into account the tuition fees as well as the estimated amount of expenditure for students' studies.
Az ösztöndíjak jobban fognak igazodni, és figyelembe fogják venni a beiratkozási díjakat (tandíj) is, valamint a hallgató tanulmányaira fordított becsült kiadásokat.

Synonyms (English) for "tuition":

tuition

Context sentences for "tuition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this case, if German students have to pay tuition fees, you have to as well.
Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük, akkor Ön is tandíjköteles.
EnglishHer former husband taught one of the sciences and presumably paid her tuition.
A természettudományi karon oktatott a férje, és alighanem állta a tandíját.
EnglishMy tuition for the year had already been paid, so I would graduate.
volt már fizetve; nem volt akadálya, hogy megszerezzem diplomámat.
EnglishCo-ed Thieves School Has No Tuition FeesGraduation Certificate Issued on Successful Completion of Examination.
Tandíjmentes tolvajiskola; nők mint bűnrészesek - sikeres gyakorlati vizsga után végbizonyítvány."
EnglishNO - EU law doesn't exempt you from tuition fees!
NEM - Az EU joga nem mentesít a tandíjfizetés alól.
EnglishThose have to pay tuition fees know.
Annyira, hogy ezért kell most belépti díjat fizetnünk.
EnglishWhen I see a penniless barbarian working her way up the coast in clothes like yours, I really don't expect her to meet my tuition.
Nem kívánhatom, hogy egy koldus idegen, aki keserves munkával keresi meg a kenyérre valót, tandíjat fizessen.
EnglishThis school needs the tuition money.
Az egyetemnek szüksége van a tandíjra.
EnglishWho was paying my tuition?
EnglishMargaret White was born and raised in Motton, a small town which borders Chamberlain and sends its tuition students to Chamberlain's junior and senior high schools.
Margaret White Mottonban született és nevelkedett, a Chamberlainnel határos kisvárosban, mely Chamberlain iskoláiba küldi felsőbbéves diákjait.
EnglishI dream of being the patron of a pianist - - you know, buying him sheet music, and paying for his records, and helping with his tuition and lessons, and things of this sort.
Arról álmodom, hogy egy pianista pártfogója leszek én vásárolnám a kottáit, fizetném a lemezeit, segíteném a tanulásban meg a korrepetálásban.
EnglishThe best he could do was put on his clothes, which he'd always despised wearing (they chafed and caged) but which were now a reminder of his master's tuition.
A legjobb, amit tehet, ha felhúzza a ruháit, melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták), de mostanra atyja tanításának mementójává lettek.
EnglishThe fund will act as a hand-up rather than a handout, as the money will be forwarded to third level colleges in the Munster region to pay the tuition fees of former Dell employees.
Ez az összeg nem alamizsna, hanem magas szintű támogatás, mivel a munsteri tartomány főiskolái kapják meg a Dell volt alkalmazottai tandíjának fedezésére.
EnglishAll the dollars were allocated and extra tuition in English and mathematics was budgeted for regardless of what missed out, which was usually new clothes; they were always secondhand.
Minden dollárnak megvolt a helye, de angol és matematika különórákra volt pénz, bárminek a kárára is, többnyire az új ruhákéra; mindig használt ruhákat hordtunk.
EnglishEasier access to Europe will, in fact, be given to foreigners from third countries by means, in particular, of simplified procedures for obtaining visas and scholarships and modified tuition fees.
A harmadik országbeli külföldiek főleg az egyszerűsített vízumeljárások, az ösztöndíjak és a csökkentett tandíjak révén jutnak be könnyebben Európába.
EnglishPrivate nurseries that are run to high standards are beginning to appear: they offer foreign language tuition and other perks but only wealthy families can afford them.
Emellett kezdenek megjelenni a magas színvonalat biztosító magán óvodák: ezek idegen nyelvű oktatást és egyebeket kínálnak, ám ezeket csak a tehetős családok engedhetik meg maguknak.