"under the terms of" translation into Hungarian

EN

"under the terms of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under the terms of" in context.

Similar translations for "under the terms of" in Hungarian

under preposition
Hungarian
terms noun
to term verb
Hungarian
term noun

Context sentences for "under the terms of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
A UKIP elkötelezett a mezőgazdasági termékeknek a WTO szabályai szerint történő kereskedelme mellett.
EnglishUnder the terms of the Directive, environmental damage is defined as:
Az irányelv értelmében a környezeti károk meghatározása a következő:
EnglishUnder the terms of the Abelard sanction, I've alerted every network.
Az Abélard-egyezmény értelmében riadóztattam az összes hálózatot.
EnglishUnder the terms of the Homeland Security Act, data can be stored for up to 90 years.
Az Egyesült Államok belbiztonsági törvényének (Homeland Security Act) értelmében az adatokat 90 évig lehet megőrizni.
EnglishPresident, under the terms of your offer, and just to the end of your term, yes, I will do it.
Elnök úr, az ön által említett feltételekkel, és kizárólag a választási időszaka végéig, igen, elvállalom.
EnglishUnder the terms of this agreement, the Opel site in Antwerp was given the assurance that SUVs would be produced there.
E megállapodás szerint az antwerpeni Opel biztosítékot kapott arra, hogy a szabadidőautókat ott gyártanák.
EnglishLikewise, vessels from other countries also fish in EU waters, notably under the terms of the so-called 'northern agreements'.
Hasonlóképpen, az EU vizein is halásznak más országok hajói, az úgynevezett "északi egyezmények” keretében.
EnglishMore clearly, we are discussing a real problem which has been answered, in my opinion, under inadequate terms.
Hogy világosabban fejezzem ki magam, valódi problémáról tárgyalunk, amelyre véleményem szerint nem a megfelelő módon válaszolunk.
EnglishKWireLessDisplays information about wireless network devices.KWireLess is licensed to you under the terms of the GPL.
KWireLessMegjeleníti a vezeték nélküli hálózat eszközeinek jellemzőit.A KWireLess a GPL licenc feltételei szerint használható.
EnglishIts entry into force is subject to approval by Parliament, under the terms of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében a dokumentum hatálybalépése a Parlament jóváhagyásától függ.
EnglishIn addition, I believe that the legitimacy of this resolution is highly questionable under the terms of the Rules of Procedure.
Ezenfelül úgy gondolom, hogy az eljárási szabályzat értelmében komolyan megkérdőjelezhető az állásfoglalás jogszerűsége.
EnglishMichael Jennings, under the terms of your non-disclosure agreement, you are considered never to have been an employee.
Mr. Michael Jennings, a megállapodásunkban, az abban foglalt nem publikus záradék értelmében, ön sohasem volt alkalmazottunk.
EnglishWe clearly wished to make our first approval of the budget under the terms of the Treaty of Lisbon a significant event.
A Lisszaboni Szerződés értelmében első ízben hagyhattuk jóvá a költségvetést, és szerettük volna ennek jelentőségét hangsúlyozni.
EnglishQt Commercial Edition license holders: This program is licensed to you under the terms of the Qt Commercial License Agreement.
A Qt Commercial Edition licenc használóinak: ez a program a Qt Commercial License Agreement feltételeinek megfelelően használható.
EnglishThis also explains the concerns of my group about the legitimacy of a resolution under the terms of the Rules of Procedure.
Ez megmagyarázza képviselőcsoportom aggodalmát az állásfoglalásnak az eljárási szabályzat értelmében vett jogszerűségére vonatkozóan.
English(h) nature and amount of taxes and other charges additional to the prices on the price lists, under the terms offered to purchasers;
h) az árjegyzékeken szereplő árakra rárakódó adók és egyéb illetékek fajtái és összege a vásárlóknak kínált feltételek mellett;
EnglishWe indeed would like to have, and we have to make, an agreement with Parliament under the terms of the ordinary legislative process.
Megállapodásra szeretnénk jutni a Parlamenttel - sőt, megállapodásra kell jutnunk vele - a rendes jogalkotási eljárás keretében.
EnglishInstead, the Commission is failing this litmus test of its compliance in informing Parliament under the terms of the Lisbon Treaty.
Ehelyett a Bizottság elbukik azon a lakmusz-teszten, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében megfelelően tájékoztassa a Parlamentet.
EnglishIn other words, the law itself will decide on the authority under the terms of Article 290 or Article 291, if provision is made for this.
Más szóval, maga a jogszabály dönt a hatáskörökről a 290. cikk, illetve a 291. cikk alapján, ha van erre vonatkozó rendelkezés.
EnglishUnder the terms of the texts we will be voting on tomorrow, Member States will have to set up sampling points in urban areas.
A holnap szavazásra kerülő szövegben foglalt feltételek értemében a tagállamoknak mintavételi pontokat kell létrehozniuk a városi térségekben.

Other dictionary words

English
  • under the terms of

In the English-Italian dictionary you will find more translations.