"understanding" translation into Hungarian

EN

"understanding" in Hungarian

HU

EN understanding
volume_up
{noun}

understanding (also: accord, accordance, concert, concord)
I think there is an understanding that things could become better.
Úgy látom, egyetértés mutatkozik abban, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak.
That understanding has increased tremendously in Member States too.
Ez az egyetértés óriási fejlődésen ment át a tagállamokban is.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
Amikor azonban lejár e mandátumuk, ez az egyetértés gyakran lassanként eltűnik.
understanding (also: accord, accordance, agreement, arrangement)
That is the understanding of the budgetary constraints that the Member States currently face.
Ez a költségvetési megszorításokból eredő megegyezés, amelyekkel a tagállamok jelenleg szembesülnek.
A common interinstitutional understanding can also play a significant role in this important part of the better regulation agenda.
Egy intézményközi közös megegyezés szintén jelentős szerepet játszhatna a hatékonyabb szabályozási menetrend e fontos részében.
Secondly, my understanding of conciliation is where two parties compromise their views in order to reach an agreement.
Másodszor, szerintem azt nevezhetjük egyeztetésnek, amikor a két fél kompromisszumot köt eredeti nézeteihez képest egy megegyezés érdekében.
It sounded as if you did have some kind of an understanding.
Úgy hangzott, mintha mégis lenne köztetek valami megállapodás.
There was a further understanding, which Mary Kathleen had now violated.
Volt ezenkívül még egy megállapodás, amit Mary Kathleen éppen most szegett meg.
Ez a megállapodás még érvényben van.
understanding (also: appreciation, comprehension)
If they are transborder regions, they give the opportunity for better mutual understanding.
A határokon átnyúló régiók megteremtik a jobb kölcsönös megértés lehetőségét.
And it was an amazing occurrence and an amazing understanding.
És ez egy fantasztikus pillanat volt, és fantasztikus megértés.
I Aztechnology was not known for its understanding and [ forgiveness.
Az Aztechnology pedig sosem volt a megértés és bűnbocsánat élharcosa.
understanding (also: apprehension, comprehension, effect, head)
If there was not understanding in the early years, there was no smattering of fear.
Az első években nem volt benne se értelem, se a leghalványabb félelem.
Stantz nodded, the first flickerings of understanding playing across his face.
Stantz bólintott, az értelem első jelei láthatóvá váltak az arcán.
I have faults enough, but they are not, I hope, of understanding.
Bőven vannak hibáim, de remélem, azok nem az értelem fogyatkozásai.
understanding (also: assumption, condition, stipulation, terms)
A basic condition is the consistent abidance by the political understandings which allowed the elections to be held in the first place.
Alapvető feltétel azon politikai megállapodások tiszteletben tartása, amelyeknek köszönhetően egyáltalán meg lehet tartani a választásokat.
understanding

Synonyms (English) for "understanding":

understanding

Context sentences for "understanding" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishI hav never pretended to an understanding of women, bu truly am I now in a maze.
Soha sem tettettem, hogy értem a nőket, de most aztán tökéletesen zavarban vagyok.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Meg kell ismertetni, meg kell magyarázni, hogy mit jelent az emberi jogok fogalma.
EnglishI do not share the prevailing understanding of what constitutes a market economy.
Nem osztom az azzal kapcsolatos uralkodó felfogást, hogy mi is a piacgazdaság.
EnglishI hope that I will continue to have your support and understanding in the future.
Remélem, hogy a jövőben továbbra is élvezem az Önök támogatását és megértését.
EnglishThen he suddenly understood, and the action came simultaneously with understanding.
Aztán hirtelen megértette, és a megvilágosodás pillanatában támadásba is lendült.
EnglishAnd gradually, we hopefully move closer and closer to understanding the world.
És így, fokozatosan, reményeink szerint közelebb jutunk a világ megértéséhez.
EnglishI believe a true understanding of Darwinism is deeply corrosive to religious faith.
Úgy hiszem, a darwinizmus valódi értelme alapjaiban ássa alá a vallásos hitet.
EnglishCommissioner, you gave your opinion on the Memorandum of Understanding with Ireland.
Biztos úr! Elmondta véleményét az Írországgal kötött egyetértési megállapodásról.
EnglishI could think of no one else who would be capable of understanding it, said Lyra.
- Senki más nem jutott eszembe, aki képes lenne megérteni ezt - mondta Lyra.
EnglishBishop, you are evidently a woman of great understanding.
Mrs. Bishop kezdte ünnepélyesen Poirot , ön láthatóan nagyon intelligens asszony.
EnglishEmbedded within that question is the key to understanding the science of happiness.
Elrejtve abban a kérdésben van a kulcs a boldogság tudományának megértéséhez.
EnglishRalph, looking with more understanding at Piggy, saw that he was hurt and crushed.
Ralph most megértette Röfit, s látta, hogy meg van bántva, s meg van alázva.
EnglishAn explanation, an understanding, could help us all avoid similar situations.
Meg akarom érteni a történteket, azért, nehogy még egyszer hasonló dolog történjen.
EnglishPeople who write such things have no understanding of collective agreement systems.
Azoknak, akik így fogalmaznak, fogalmuk sincs a kollektív szerződések rendszeréről.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
EnglishThe victim would stare at him as if seeing a vision, as if understanding.
Az áldozat úgy meredt rá, mint aki jelenést lát - mintha most értette volna meg.
EnglishThere is a need for symmetry and understanding between the partners in many fields.
Sok területen szükség van a szimmetriára és a partnerek közötti megértésre.
EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
Forradalmi változásokon esett át nem is olyan rég mindaz, amit a gépi tanulásról tudunk.
EnglishBut still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
De még mindig nagy a lemaradásunk a modern konfliktusok megértésében és kezelésében.