EN underworld
volume_up
{noun}

underworld (also: beyond)
The Paris underworld is famous for its taste for submachine guns.
A párizsi alvilág híres arról, hogy vonzódik az automata fegyverekhez.
But Azash had reinforced them with creatures from the underworld.'
De Azash az alvilág teremtményeivel erősítette meg őket.
The ninth victim, an Italian underworld figure known as
A kilencedik az olasz alvilág Gatto néven ismert alakjának hullája volt.
underworld
underworld
underworld
underworld (also: waster)

Synonyms (English) for "underworld":

underworld

Context sentences for "underworld" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom the underworld, Jisbella had inherited a mass of information about Gouffre Martel.
Jisbella egy halom információt kapott az alvilágtól a Gouffre Martelról.
EnglishHe only read the headline: NOTORIOUS HOTEL SOLD FOLLOWING MURDER OF UNDERWORLD FIGURE.
Csak a főcímet olvasta el: AZ ALVILÁGI KIVÉGZÉS UTÁN ISMÉT GAZDÁT CSERÉLT A HÍRHEDT SZÁLLODA!
EnglishNo, I think Grishin called up a contract hit from his underworld contacts.
- Szerintem inkább Grisin rendelhette meg az alvilági ermbereitől.
EnglishThis she drilled into Foyle, leavened with the cynical experience of five years in the underworld.
Ezt sulykolta bele Foyle-ba, megtetézve ötéves alvilági tapasztalatai cinizmusával.
EnglishAnd he had been careful to keep a low profile in Selgaunt's underworld.
Arra is gondosan ügyelt, hogy ne vegyüljön el Selgaunt alvilágában.
EnglishSome in the police, Customs officers, CRS, Secret Service, and, of course, the underworld.
A rendőrségnél, a vámőrségnél, a CRS-ben, a titkosszolgálatban és természetesen az alvilágban.
EnglishAnd it was to send some men -- a Feng Shui master sent men down to the underworld on ghost horses.
Pár férfit elküldtek --- a feng shui mester leküldte őket az alvilágba kísértetlovakon.
EnglishAnd now it's safe, or it will be when the angels fill the great chasm in the underworld.
Elült a vész, legalábbis el fog ülni, amint az angyalok feltöltik a nagy hasadékot az alvilágban.
EnglishShe was like the Goddess welcoming a petitioner to her underworld shrine.
Akár a kérelmezőt fogadó Istennő a föld alatti szentélyében.
EnglishWithin that community the head of the underworld became both a hero and a resistance leader.
Ebben a közösségben az alvilági vezető példaképpé és egyszersmind az ellenállás vezérévé magasztosult.
EnglishHe used the Russian police and underworld slang for a stiff.
- A szó az orosz rendőrségnél és az alvilágban azt jelenti: hulla.
EnglishIt shows Senator Trent making a deal with his underworld cronies.
`` Jól látható, amint Trent alvilági cimboráival egyezkedik.
EnglishFear of tombs; fear of stairs descending; fear of the Underworld.
Félelem a síroktól, a lefelé menő lépcsőtől az Alvilágtól.
EnglishWhen first she'd encountered them, halfway down the stairs into this underworld, she'd feared for her life.
Amikor megismerkedett velük, félúton lefelé az alvilágba tartó lépcsőn, az életét féltette.
EnglishThe ghosts are in the Underworld where they can't harm us.
A szellemek az Alvilágban vannak, ahonnan nem árthatnak nekünk.
EnglishA vast criminal underworld has existed in Russia for centuries.
Oroszországnak századok óta kiterjedt alvilága van.
EnglishNo doubt there are other paths into this underworld.
Nem kétséges, vannak más utak is ebben a jég alatti világban.
EnglishOh, Father, do not see this from Heaven or the Underworld.
Ó, apa, ne lásd ezt az Elysiumból vagy az alvilágból!
EnglishOther copies went to the clan chief of the Dolgoruki underworld mafia with orders to locate and hold.
Másolatok mentek a Dolgorukij-maffiához is azzal az utasítással, hogy keressék meg és fogják el ezt az embert.
EnglishAnd these same gaming honchos have been linked in the past to both suspected and convicted underworld kingpins.
Ezeket az urakat a múltban gyakran szoros szálak fűzték gyanúsított vagy elítélt alvilági személyiségekhez.