"violation" translation into Hungarian

EN

"violation" in Hungarian

EN violation
volume_up
{noun}

violation (also: abuse)
violation (also: rape, abuse)
(SK) Madam President, sexual violence does not constitute a violation of female human rights or male human rights.
A nemi erőszak nem a nők emberi jogait vagy a férfiak emberi jogait sérti.
violation (also: coercion, compulsion, force, might)
Being subjected to violence in the home is a horrendous violation of personal integrity.
A családon belüli erőszak a személyi sérthetetlenséghez való jog rendkívül súlyos megsértése.
It was an unprecedented violation of the Guinean civilian population that was carried out on 28 September.
Szeptember 28-án a guineai civilek példátlan erőszak áldozatául estek.
No one should touch someone else's daemon--it was a violation.
Tilos hozzáérni a más daimónjához, ez színtiszta erőszak.
violation (also: contravention)
There was no violation, only a proposal by one parliamentarian; there was no decision by parliament which could be blamed as a violation that happened.
Nem történt megsértés, csak egy parlamenti képviselői javaslat; nem született parlamenti határozat, ami bekövetkezett megsértésnek tekinthető.

Context sentences for "violation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPersonally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Ezt a lépést én, személyesen, a nemzetközi jog példátlan megsértésének tekintem.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Először is, ez egy jogi kérdés: a szellemi tulajdonjog megsértésének kérdése.
EnglishI was going to come in and talk, but it would have been a violation of confidence.
Fel akartam keresni, hogy tárgyaljunk, de úgy visszaéltem volna valaki bizalmával.
EnglishWell, look, you've got the power to stop this thing from that sort of violation.'
Nő vagy, van hozzá hatalmad, hogy megakadályozd ezt a fajta erőszakoskodást.
EnglishThis weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
Ezt a fegyvert akkor kell használni, amikor a jogsértés orvoslására nincs más mód.
EnglishThere is no doubt that there must be no toleration for violation of media freedoms.
Ahhoz kétség nem férhet, hogy a média szabadságának megsértését nem szabad eltűrni.
EnglishWe will correct any problems that result from a violation of the privacy policy.
Minden olyan hibát helyrehozunk, amelyek az adatvédelmi házirend megszegéséből erednek.
EnglishPassengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
Az utasok ezeket a repülőtéri ellenőrzéseket jogaik megsértésének tekintik.
EnglishYou wouldn't have mentioned the Russians unless you knew they claimed the violation.
Nem emlegetted volna az oroszokat, ha nem tudnád, hogy ők kezdeményezték a retorziót.
EnglishIt constitutes the violation of the most fundamental of human rights - the right to life.
Magában foglalja a legalapvetőbb emberi jog megsértését - az élethez való jogét.
EnglishIn violation of the law, they are being told to check passengers' documents.
A jogot megsértve azt mondják nekik, hogy ellenőrizzék utasaik okmányait.
EnglishShall we, as the European Parliament, brook this violation, Madam President?
Elnök asszony, mi itt az Európai Parlamentben eltűrjük ezt a jogsértést?
EnglishCan environmental violation be a legitimate source of competitiveness?
Elfogadható-e környezetvédelmi kihágások révén legitim versenyelőnyre szert tenni?
EnglishYou are one-zero-zero kilometers off course and in violation of Soviet airspace.
Egy-zéró-zéró kilométerre letért, és megsértette a szovjet légteret.
EnglishThere is a clear violation of privacy, human rights and personal dignity.
Egyértelműen sérül a magánélethez való jog, az emberi jogok és a méltósághoz való jog.
EnglishSexual exploitation is a violation of a child's right to care and protection.
A szexuális kizsákmányolás a gyermek gondoskodáshoz és védelemhez való jogának megsértése.
EnglishThe Commission, too, will never tolerate the violation of human rights and democracy.
A Bizottság sem fogja soha elnézően kezelni az emberi jogok és a demokrácia megsértését.
EnglishThis is not only an economic problem, but is also a violation of human rights.
Ez nem csak gazdasági probléma, hanem az emberi jogok megsértése is.
EnglishThey have condemned the deportation of as an intolerable violation of press freedom.
A szövetség a sajtószabadság tűrhetetlen megsértéseként elítélte az újságíró deportálását.
EnglishThe European Union does not have a problem with the systematic violation of human rights.
Az Európai Unió számára nem probléma az emberi jogok rendszeres megsértése.