"wail" translation into Hungarian

EN

"wail" in Hungarian

EN

wail {noun}

volume_up
wail (also: cry, crying, weeping)
Then a thin wailing cry was heard from an inner room, and the serving-woman started and trembled.
Ekkor vékonyka, panaszos sírás hangzott fel a belső szobából, s a szolgáló rémülten összerezzent.
Sikoltozás, nevetés, visítás és sírás.
The keen wail sounded over the air, thin and terrible.
Az éles jajveszékelés vékonyka és borzalmas hangja a levegben lebegett.
There came a terrible wailing and once again the branches of the oak trees thrashed in the wind.
Szörnyű jajveszékelés hallatszott, újabb szélroham zúgatta a tölgyek ágait.
The screaming and the wails blotted out my reason.
A sikoltozás és a jajveszékelés elhomályosította az eszemet.

Synonyms (English) for "wail":

wail

Context sentences for "wail" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA thin wail out of the darkness chilled them and set them grabbing for each other.
Halk nyöszörgés hallatszott a sötétből, a három fiú dermedten összekapaszkodott.
EnglishYou make us wail? another member of ihe group asked, feigning a blustery anger.
Megvárakoztatsz minket? kérdezte fenyegető haragot tettetve a csoport egy másik tagja.
EnglishA wooden desk was pushed back against the wail beside a panel of gilt mailboxes.
Az aranyszínű postarekeszek mellett egy deszkaasztal volt a falhoz tolva.
EnglishUndarl ex-ulted in its might as the wind streaming past his ears rose into a wail.
Undarl mindig elcsodálkozott erején, amikor a szél a fülébe sikoltott.
EnglishElise clapped her hands to the sides of her face and began to wail hysterically.
Elise két kezével pofozta arcát, és hisztérikus jajongásban tört ki.
EnglishHe couldn't hear the desperate wail he was uttering any more than she could.
Ugyanúgy nem hallotta a tulajdon kétségbeesett üvöltését, mint a lány.
EnglishThere was a long, low wail of anguish, a cacophony of voices lifting in despair.
A szorongás hosszú, elnyújtott jajgatását hallotta, kétségbeesetten felcsapó hangok kakofóniáját.
EnglishThen the wail rose, remote and unearthly,' and turned to an inarticulate gibbering.
Aztán a nyöszörgés felerősödött, túlvilági, távoli jajveszékeléssé vált, tagolatlan makogássá.
EnglishAmberle's voice rose above the pitch of the wind, a thin frightened wail, calling to Wil.
Amberle túlsikoltotta a szelet, vékony, rémült jajgatással hívta Wilt.
EnglishWrenching free of Eretria, he ran from the chamber, screaming one long wail of anguish.
Kitépte kezét Eretria ujjai közül, és kirohant a kamrából, egyfolytában sivítva a rémülettől.
EnglishThe thin, seesaw wail of a police siren drifted in through the open aperture.
Egy rendőrségi sziréna vékonyka hangja szűrődött be odakintről.
EnglishThe tower trembled like a ship run aground, and answered with a low, stone wail.
A torony beleremegett, mint egy hajótest, mikor zátonyra fut, és a kövek mély hangjukon feljajdultak.
EnglishShe let out a long strangled wail and drew her breath in rackingly and stopped coughing.
Hosszan, fojtottan nyögött, gyötrelmesen visszafojtotta a lélegzetét, és megszűnt a köhögése.
EnglishStrident and clear, the booming wail of a war horn sounded their arrival.
A sereg érkezését csatakürtök tiszta és harsány zengése hirdette.
EnglishInside dozens of people wept, the way gypsies weep and wail at a funeral.
Ott bent több tucat ember sírt, pont úgy, ahogy a cigányok jajgatnak és óbégatnak egy temetésen.
EnglishA high-pitched wail came out of her clenched teeth as she continued to issue the rum from her mouth.
Fejhangú jajgatás szakadt fel belőle, miközben tovább fröcskölte a rumot.
EnglishHearing his own tortured wail when he found his mother's body would be the camel-crippling straw.
Dylan hallotta saját fájdalmas kiáltását, amikor anyját megtalálta.
EnglishA child was crying in one of the adjacent rooms, the whooping wail of a baby that knows no one will come.
Olyan, mint amikor egy csecsemő tudja, hogy senki sem indul el, hogy a karjába vegye.
EnglishThe chamber was silent for a moment before the small, grieving wail of Tamaeril's favorite cat began.
A szoba egy pillanatra elnémult, majd Tamaeril kedvenc macskája gyászos vonításba kezdett.
EnglishWith a wail, he surged from the sofa, ramming past them, charging toward the window.
Hirtelen elüvöltötte magát, fölpattant a díványról, és a két férfi mellett elszáguldva az ablakhoz rontott.