"wan" translation into Hungarian

EN

"wan" in Hungarian

volume_up
wan {noun}

EN wan
volume_up
{noun}

wan
It was the moon a fragment of wan light like the wings of an ant.
A halovány fényfoltok, akár a repülőhangyák szárnyacskái.
It was very dim under the overcast sky, with only the fading embers and a few wan stars here and there, twinkling faintly through the overhanging branches.
Alig lehetett látni valamit a felhős égbolt alatt, a kihunyó zsarátnok s a lombok közt átkukucskáló egy-két halovány csillag fénye mellett.
He fell into a series of spasmodic dozes, and awoke at last to find the wan pink of the latter-day dawn seeping through the arched portico.
El-elszundított, aztán elnyomta az álom, s végül is akkor ébredt, amikor hajnalban egy újabb nap halovány, rózsaszínű sugarai bekukucskáltak a boltíves csarnokba.
wan
It glints in wan light: clean, ruddy gold.
Megcsillan a halvány fényben: tiszta, vörös arany.
- Köszönöm - mondta Tatzel halvány mosollyal.
He gave Scully a wan smile when he saw her.
Halvány mosolyt villantott Scullyra.
wan
She cupped her hands over her elbows and hugged herself, looking pale and wan.
Wendy keresztbe fonta mellén a karját, mint aki fázik; arca sápadt volt és elgyötört.
All the news is good news now, Rowan said with a wan smile, her voice deep as always.
- Most minden hír jó hír - mondta Rowan sápadt mosollyal, a szokott mély hangján.
Big spender, Chris murmured with a wan smile.
Maga smucig motyogta Chris sápadt mosollyal.

Synonyms (English) for "wan":

wan

Context sentences for "wan" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHas it not occurred to you that this is why they recognized the Tai­wan regime?
Még nem jutott eszébe, hogy talán éppen ezért ismerték el a tajvani rezsimet?
EnglishFrom the open doorway a wan, cool moonlight was streaming in, as if through gelatin.
A sarkig tárt ajtón friss holdfény szűrődött be, mintha zselérétegen derengene át.
EnglishIgraine, pale and wan, her headcloth rumpled, knelt like a stone figure beside the bed.
Igraine sápadtan és elgyötörten, félrecsúszott fejdísszel térdelt az ágy mellett.
EnglishThis was the place where Obi-Wan Kenobi had told Luke of the Force.
Ez volt az a hely, ahol Obi-van Kenobi először beszélt neki az Erő létezéséről.
EnglishUdinaas glanced over to see Hulad, the familiar lined face drawn, troubled and wan.
Udinász felpillantott, s Huladot látta az ismerős arc ráncos volt, gondterhelt és kissé üres.
EnglishEhlana leaned heavily on Wargun, her face looking wan and exhausted.
Ehlana teljes súlyával Wargunra támaszkodott, arca sápadtnak és kimerültnek látszott.
EnglishHe felt wan, like a pane of milky glass you could almost see through.
Halványnak érezte magát, mint egy tejüveg ablak, amin az ember majdnem keresztülnézhet.
EnglishTheir van wan a hundred yards from the radar transmitter, but it hadn't been dug in yet.
A furgonjuk százyardnyira állt a radaradótól, de még nem kötötték be.
EnglishWe're duckin' Tricia 'cause she wants to talk to Obi-Wan about her video setup.
Tricia-t kerüljük, mert kellene neki Obi-Wan a videózáshoz.
EnglishAs she sat, Lucia gave a wan smile of gratitude to Caroline Amory.
Lucia leült, és fáradt, de hálás pillantást vetett Caroline Amoryra.
EnglishShe wan ted me to have the finest education so she to ok me to the Greenbow County Central School.
A legjobb iskolában akart taníttatni, úgyhogy elvitt a Greenbow Megyei Központi Iskolába.
EnglishHe squinted up at the noonday sun, bleary and wan-looking in the pervading haze that hung over Cimmura.
Felsandított a déli napra, amely a város füstjében sápadtnak és elmosódottnak látszott.
EnglishHe paused for a moment, and then he turned and stared at me with his wan expression and his pale face.
Egy pillanatra elhallgatott, aztán felém fordította fakó arcát, rám nézett fakó szemével.
EnglishHe's in his room, guys, Alfie Cavell says, giving them a wan smile.
A szobájában van, srácok, mondja Alfie, és sápadtan mosolyog.
EnglishA wan smile failed to conceal the icy gleam in her eyes.
- A bágyadt mosoly nem rejtette el a savószínű szemek jeges villogását.
EnglishShe wore a stiff gown of yellow brocade, and the wan of her body seemed pent and constrained within.
Sárga brokátköntöst viselt, és úgy tűnt, mintha feszülne testén.
EnglishBut his voice, unaccustomed to shouting, was fragile and wan.
Az ordításhoz nem szokott hang azonban vékony volt és gyenge.
EnglishShe was terrified-a wan dark-eyed creature, drawn and trembling.
Erősebb és magasabb voltam nála, nem menekülhetett tőlem.
EnglishSickly and wan with dismay, deeply troubled and nervous, yes indeed.
Gyomorfájós és vonakodó, aggodalmas és gyötrődő.
EnglishRukh's iron voice came clanging through the wan afternoon.
Az ólomszínű délutánban Rukh hangja ércesen harsogott.