EN want
volume_up
{noun}

want (also: absence, blank, dearth, defect)
volume_up
hiány {noun}
Társalgásban nem volt hiány.
want (also: claim, demand, pretence, pretense)
volume_up
igény {noun}
If you want, you can also specify the measurement units to use for the tab (cm for centimeter, or for inches).
Igény esetén a tabulátor használta mértékegységet is megváltoztathatja (cm: centiméter, ": hüvelyk).
What I want to know is: to what extent have we identified so far a clear need for legislation at a European level, as opposed to a domestic one?
A következőt szeretném tudni: mekkora az igény arra, hogy nem nemzeti, hanem európai szintű jogalkotásra van szükség?
As far as is possible, and if there is such a need, that assistance to Georgia should be increased yet further, and I want to stress this clearly.
Amennyire lehetséges, és amennyiben erre igény van, a Grúziának nyújtott támogatást tovább kell növelni, és ezt egyértelműen hangsúlyozni akarom.
She did not want to, but she needed to in order to keep the family together.
Bár nem akart, szükség volt erre, hogy összetarthassa a családot.
We cannot rest because we need people who want Europe and have a vision of Europe.
Nem pihenhetünk a babérjainkon, mert olyan emberekre van szükség, akik akarják Európát, és akiknek jövőképük van Európáról.
I want someone to take the helm as leader-but I don't intend for it to be me.
Azután szükség lesz egy rátermett parancsnokra, de nem magamra gondoltam.
Fighting over territory, ethnicity, resources or politics are but branches of the same rotten tree of want.
A területekért, etnikumokért, erőforrásokért vagy politikáért folytatott harc nem egyéb, mint a nélkülözés romlott fájának más és más ága.
There must be no hunger or want: that is something that all of the speakers this morning have once again clearly emphasised.
Nem lehet éhezés és nélkülözés: ez olyasvalami, amit a ma délelőtt felszólalók mindegyike ismételten megerősített.
I am an old soldier, and cannot starve, and if you think that we shall be obliged to go back for want of provisions, you are mistaken.
Öreg katona vagyok, éhezni nem bírok, és ha azt hiszitek, a nélkülözés visszafordulásra kényszerít minket, nagyon tévedtek.
want (also: necessity, need, needs)
The financial investment to be made is sizeable and risky, and we all want it to succeed.
A pénzügyi befektetési szükséglet hatalmas és kockázatos, de mindannyian azt akarjuk, hogy sikerüljön.
Mr President, firstly I just want to say that everybody would agree at this stage that the car is no longer a luxury: it is a necessity.
Elnök úr, először is szeretném kimondani azt, amivel ebben a szakaszban mindenki egyetért: az autó már nem luxus, hanem szükséglet.
Do we therefore want to allow such GMOs - I call them messed around food - simply because that meets an economic need?
Valóban engedélyezni akarjuk ezeket a genetikailag módosított termékeket - én megbabrált élelmiszernek hívom ezeket - pusztán azért, mert a gazdasági szükséglet így kívánja?

Context sentences for "want" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishI cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
Nem értem, hogy egyes képviselőtársaim miért nem akarják megvédeni a halászokat.
English(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.
English'I've never had occasion to visit Zemoch, and I think I want to keep it that way.
Sosem volt okom ellátogatni Zemochba, és nagyon remélem, ez ezután is így marad.
EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
. - Elnök úr, csak két kérdést szeretnék érinteni a hozzájárulás vonatkozásában.
English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishDid you want to stop him the way you wanted to stop him from killing Freniere?
Nem akarta megakadályozni, mint annak idején, amikor Freniere-t készült megölni?
EnglishI want to create these oases of sculpture in spaces of cities around the world.
Ilyen szobor-oázisokat akartam létrehozni városok terein, mindenütt a világban.
EnglishBut if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
De ha az elkövetkezendő száz év után is folytatni akarjuk, a világűrben a jövőnk.
EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
EnglishThe fragrance was so delicious, made her want to do nothing suddenly but breathe.
Az illat olyan kéjes volt, hirtelen semmi mást nem akart tenni, mint lélegezni.
EnglishI want you to know what really took place with us, even if you never believe it.
Azt akarom, hogy tudják, mi történt valójában, még akkor is, ha nem hiszik el.
EnglishI'm only saying that when you decide you want it, then the dialogue will begin.
Csak azt mondom, hogy ha úgy döntene, mégis akarja, elkezdhetjük a párbeszédet.
EnglishBut after being wife to the High King, I do not want to be wife to a lesser man.
De miután nagykirály asszonya voltam, nem óhajtok csekélyebb ember felesége lenni.
EnglishLike, when they tell you, If you want a girl to like you, then just blow her off.
Például, amikor azt mondják, "Ha akarod, hogy tetsszél egy lánynak, alázd meg."
EnglishThis is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
Ez egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
EnglishI just want you to know, I totally get what you said about the whole trust thing.
Azt hiszem, ha visszajöttél, látod majd, milyen sokat jelentett nekem elnyerni.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Nagyon is világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát.