"Waste Directive" translation into Hungarian

EN

"Waste Directive" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Waste Directive" in context.

Context sentences for "Waste Directive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Európa átlátható hierachiát hozott léte a hulladékról szóló új keretirányelvében.
English. - (DE) In general, I support the waste disposal directive.
írásban. - (DE) Általában véve támogatom a hulladékártalmatlanításai irányelvet.
English(CS) Mr President, I supported the revision of the framework directive on waste today.
(CS) Elnök úr, a mai napon támogattam a hulladékról szóló keretirányelv felülvizsgálatát.
EnglishFor example, I was the rapporteur recently on the Waste Framework Directive.
Példaként elmondanám, hogy a közelmúltban a hulladékokról szóló keretirányelv előadója voltam.
EnglishThirdly, Member State implementation of the Mining Waste Directive should be accelerated.
A bányászati hulladékokról szóló irányelv tagállami végrehajtását gyorsítsuk fel. Negyedszer.
EnglishThe second thing I want to mention is connected with the Waste Framework Directive.
A második dolog, amiről említést szerettem volna tenni, a hulladékkezelési keretirányelvhez kapcsolódik.
English. - (LT) I voted in favour of the proposal for a directive on waste electrical and electronic equipment.
Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló irányelv mellett szavaztam.
English. - The second reading on the Waste Framework Directive represents a wasted opportunity.
írásban. - A hulladékokról szóló keretirányelv második olvasata nem más, mint egy elszalasztott lehetőség.
EnglishIn November 2005, MEPs and Member States adopted the Mining Waste Directive.
2005 novemberében az európai parlament képviselői és a tagállamok elfogadták a bányászati hulladékokról szóló irányelvet.
English. - I welcome Caroline Jackson's report on the revision of the Framework Directive on Waste.
írásban. - Üdvözlöm Caroline Jackson jelentését a hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálatáról.
EnglishRevision of the framework directive on waste (debate)
A hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata (vita)
EnglishThe proposal for a new directive on waste is causing much controversy in many European countries.
A hulladékról szóló új irányelvre irányuló javaslat több európai országban is sok ellentmondásos kérdést vet fel.
EnglishWe have now been given the opportunity to do that, because we are currently updating the 20-year-old Waste Directive.
Most megkaptuk erre a lehetőséget, mivel jelenleg éppen a 20 éves hulladékirányelvet frissítjük.
EnglishRevision of the framework directive on waste (
A hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata (
EnglishWe had established in committee that animal by-products would be dropped from this framework waste directive.
A bizottságon belül megállapítottuk, hogy az állati melléktermékeket elhagyjuk a hulladékokról szóló keretirányelvből.
EnglishThe waste directive that we have now adopted contains compromises, and is therefore liable to come under attack from many quarters.
A most elfogadott hulladék-irányelv kompromisszumokat tartalmaz, ezért több oldalról is támadható.
EnglishThe implementation of the waste directive is a top priority both for the Commission and for me personally.
A hulladékkal kapcsolatos irányelv bevezetése legmagasabb prioritást élvez mind a Bizottság számára, mind személyesen számomra.
English. - The new Waste Framework Directive has set up a five-step hierarchy for waste management.
a Bizottság tagja. - A hulladékokról szóló új keretirányelv egy ötlépéses hierarchiát állított fel a hulladékkezelésben.
EnglishWe already have a full environmental acquis in the European Mining Waste Directive.
Már ma is hiánytalan környezetvédelmi vívmányokkal rendelkezünk az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló európai irányelvben.
EnglishThis approach also avoids the need to define certain terms, such as water or waste, in the directive.
Ezzel a módszerrel azt is el lehet kerülni, hogy az irányelvben meg kelljen határozni bizonyos kifejezéseket, például a vizet vagy a hulladékot.

Other dictionary words

English
  • Waste Directive

More translations in the Arabic-English dictionary.